İlkokul Türkçe 1 Ders Kitabının Öğretim Programındaki Temel Beceriler Açısından İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı “İlkokul Türkçe 1 Ders Kitabı’nın öğretim programındaki temel becerilere uygunluğu açısından incelenmesidir. Böylelikle Türkçe Öğretim Programı’nın kazandırmayı amaçladığı anahtar yetkinlikler ve temel becerilerin 2017-2018 Öğretim Yılı’nda birinci sınıflarda uygulamaya konulan Türkçe ders kitabına ne şekilde yansıdığı sınanmış olacaktır. Araştırmada 2017-2018 Öğretim Yılı’nda birinci sınıflarda okutulan Türkçe ders kitabında yer alan metin öncesi hazırlık soruları, metinler ve bu metinlere bağlı etkinlikler; 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki her bir beceriye uygunluğu bakımından ayrı ayrı incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması araştırmasının kullanıldığı çalışmada veriler doküman analizi yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmanın bulguları tablolar halinde sunulup yorumlanmış ve elde edilen sonuçlar bağlamında öneriler geliştirilmiştir.

Examination of the First Grade Turkish Coursebook in terms of its Relevance to the Basic Skills in Turkish Language Curriculum

The aim of this study was to examine the “Elementary School Grade 1 Turkish Coursebook” in terms of its relevance to the basic skills in the curriculum. This way how the coursebook reflected the key competences and basic skills that the Turkish Language curriculum, which took effect in the first semester of the 2017-2018 Academic Year, aimed to teach were tested. In this study pre-text preparation questions, texts, and activities related to these texts in the Turkish coursebook, which was used in the first grade in the 2017-2018 Academic Year, were examined in terms of their compatibility with each skill in the 2017 Turkish course curriculum. In the study which used case study research which is one of the qualitative research methods, the data were collected through document analysis method. The findings of the study were presented in tabular form, interpreted, and suggestions were developed in the light of the results obtained.

Kaynakça

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Temizkan, M. (2014). Ortaokul Türkçe ders kitaplarının Türkçe dersi öğretim programındaki temel beceriler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(1), 49-72.

MEB. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.

MEB. (2017). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.

MEB. (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.

MEB. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

Kurudayıoğlu, M. ve Çetin, Ö. (2015). Temel beceriler ve Türkçe öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 1-19.

Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Güzel, A. ve Karadağ, Ö. (2013). Anlatma becerileri açısından “Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar)”na eleştirel bir bakış. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 45-52.

Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. (3. baskıdan çeviri). (Çev. Ed.: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Bilgin, N. (2000). İçerik analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Açık Önkaş, N. (2010). Ana dili öğretimine yeni yaklaşımlar. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 121-128.

Baş, B. ve İnan Yıldız, F. (2014). İlkokul Türkçe ders kitaplarının resim-metin ilişkisi açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28), 139-51.

Kaynak Göster