Yozlaşma ve Türk Siyasal Yaşamın Yeniden Yapılanması: Bir Model Önerisi

Bu çalışmanın temel amacı, yozlaşmayla mücadelede Türkiye için bir model ortaya koymaktır. Bilindiği gibi yozlaşma, Türkiye'de giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle, çalışmada önce Türkiye'deki yolsuzluk olgusu ve politik yozlaşma incelenmekte, ardından da yozlaşmayla mücadele için Türk siyasal yaşamının yeniden yapılanması önerilmektedir. Bu çerçevede, kamu yönetiminde ve siyasette yapılması Önerilen köklü reformlar da ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Corruption and the Reorganisation of Turkish Political Life: A Proposal for a Model to Overcome Corruption in Turkey

The main purpose of this study is to suggest a model for Turkey in fighting against corruption. The author argues that; "as it is known, the corruption increasingly spreads over Turkey". Therefore, in this study the corruption phenomenon and political corruption is analyzed, and subsequently a reconstruction for Turkish Political life is suggested in order to fight against corruption. In this framework, structural reforms suggested to be made in public administration and politics are studied in detail.

Kaynakça

Aktan, C. C. (1992), Politik Yozlaşma ve Kleptokrasi, Afa Yayınları, istanbul.

Aysan, M. (1997); "Yolsuzlukların Önlenmesi ve Muhasebe Mesleği", Radikal Gazetesi, 13 Kasım 1997.

Baran, Z. (2000), "Corruption: The Turkish Challenge", Journal of International Affairs, Vol.54, No.l, Fall 2000, pp.127-146.

Bilgin, M. H. (1998), "Politik Yozlaşmaya Ekonomik Bir Bakış ve Türkiye İçin Alternatif Öneriler", Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, s.189-203.

Bilgin, M. H. (2001), "Krizin Gerçek Kaynağı", Radikal Gazetesi, 10 Mayıs 2001.

Bilgin, M. H. (2001), "Küreselleşen Dünyada Modern İnsan Kaynaklarının Artan Önemi ve Performans Değerleme", Prof. Dr. Arif Nemli'ye Armağan, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Otuzdokuzuncu Seri-Yıl 2000-2001, s.207-220.

Demirbaş, T. (2000), "Sayıştaylar Tarafından Yapılan Performans Denetimlerinin Niteliği ve Türkiye'de Uygulanması İçin Gerekli Koşulların Varlığı", İktisat Dergisi, Sayı: 397-398, Ocak-Şubat 200O, s.68-80.

DPT, (2000), Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Devlet Planlama Teşkilatı Yayını, Ankara.

Eigen, P. (2001a), "Introducing the Global Corruption Report 2001", (in) Global Corruption Report 2001 (ed. by R. Hodess, J. Banfield and T. Wolfe), Transparency International, Berlin.

Eigen, P. (2001b), "Corruption Continues to Threaten Global Values", TI Newsletter, December 2001.

Erdoğan, M. (1997), "Siyasal Yozlaşma ve Türkiye Örneği", Yeni Türkiye Dergisi, Sayı: 13, Ocak-Şubat 1997, s.160-165.

Ergun, T. (1997), "Siyasal ve Yönetsel Yolsuzluklar", Cumhuriyet Gazetesi, 8 Kasım 1997.

Eser, U. (1990-1991), "İktisat Politikası Anayasası ve Bir 'Anayasal Reform' Önerisi Üzerine Düşünceler", Toplum ve Bilim, Güz 1990-Kış 1991, s.33-49.

Ewing, K. (2001), "Corruption in Party Financing: the Case For Global Standards", (in) Global Corruption Report 2001 (ed. by R. Hodess, J. Banfield and T. Wolfe), Transparency International, Berlin.

Gedikli, B. (2001), Kamu Harcama Yönetiminde Kalite, Yeminli Mali Müşavirlik Yayınları, Ankara.

Kopanic, M. J. (2000), "Joint Conference on Corruption", Central Europe Review, Vol.2, No. 1,10 January 2000.

Milakovich, M. E. (1990), "Total Quality Management for Public Sector Productivity Improvement", Public Productivity and Management Review, Vol. 14, No. 1, pp. 19-32.

OECD(2000),"The Fight Againts Bribery and Corruption",Polıcy Brief,September 2000,

Quinones, E. (2001), "Implementing the Anti-Bribery Convention: An Update From the OECD", (in) Global Corruption Report 2001 (ed. by R. Hodess, J. Banfield and T. Wolfe), Transparency International, Berlin.

Sali, A. S. ve Ünal, M. (1997), "Yolsuzluk Analizi ve Yolsuzluklarla Mücadelede Alınması Gerekli Önlemler", Yeni Türkiye Dergisi, Sayı: 13, Ocak-Şubat 1997, s.643-654.

Selçuk, S. (1997), "Memur Yargılanması Bütünüyle Adli Yargıya Verilmeli", Yeni Türkiye Dergisi, Sayı: 14, Mart-Nisan 1997, s.874-884.

SİSAV (1996), Türkiye'de Seçim Sistemi ve Değişiklik Önerileri, SİSAV Yayını, İstanbul.

TESEV (2001), Hanehalkı Gözünden Türkiye 'de Yolsuzluğun Nedenleri ve Önlenmesine İlişkin Öneriler (Hazırlayanlar: B. Şenatalar, F. Adaman ve A. Çarkoğlu), TESEV Yayını, Yayın No; 24, İstanbul.

Teziç, E. ve Yüzbaşıoğlu, N. (2001), Siyasi Partiler ve Milletvekili Seçimi Konularına İlişkin Görüşler, TÜGİAD Raporu, İstanbul.

Thompson, K. (1996), "Performance Auiditing: What is it?", The Government Accounts Journal, Völ.45, No. l, Spring 1996.

Transparency International, (2000), Source Book 2000.

Transparency International, (2001), 2007 Corruption Index.

TÜSİAD (2001), Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Araştırması, Cilt I ve Cilt II, TÜSİAD Yayını, Yayın No: TÜSİAD-T/2001-11/312, İstanbul.

Yayla, A. (1993), "Yolsuzluklar Nereye Kadar?", Hak-İş Dergisi, Sayı: 25, Ekim 1993,s.20-23.

Yılmaz, A. (1997), "Siyasal ve Bürokratik Yozlaşma", 'Yeni Türkiye Dergisi, Sayı: 13,Ocak-Şubat. 1997,8.418-438.

Yılgör, A. G. (2000), "Toplam Kalite Yönetiminin Özel Sektör ve Kamu Kesimi İçin Ortak Model Oluşturabilme Potansiyeli", İktisat Dergisi, Sayı: 405, Eylül 2000,s.40-46.

Kaynak Göster