Verimlilik İçin İş Disiplini ve Etkin Disiplin Sisteminin Kurulması

Sanayi devrimini yaratan geleneksel yönetim anlayışı beraberinde kendi sınırlarını da getirmiştir. Artan refah ve eğitim düzeyleri, gelişen iletişim ve ulaşım olanakları ile teknolojik yenilikler gibi faktörler, çalışanların özellikle sendikalar aracılığı ile daha yoğun bir şekilde isteklerini ve seslerini duyurmalarına neden olmuştur. Bu gelişimin doğal sonucu olarak, sanayi devrimi sonrasında organizasyonların başarısının temel faktörlerinden olan fiziksel faktörlerin zaman içerisinde önemi azalırken işgörenlerin önemi artmıştır. İşgörenlerin birikimlerinden olabildiğince fazla faydalanmak ve onların örgüt içerisinde etkin ve verimli çalışmalarını sağlayabilmek örgütler için en önemli konular haline gelmiş ve bu konuda bir çok teknikler geliştirilmiştir. Günümüz dünyasında işgöreni bir üretim aracı olmaktan çıkaran çağdaş düşünce, insan onuruna değer veren bir disiplin anlayışını önermiştir. Bu çalışmada disiplin kavramı tanımlandıktan sonra, olumsuz ve olumlu disiplin kavramları açıklanacaktır. Daha sonra işletmelerde etkin disiplin sisteminin kurulması konusu incelenecektir. Çağdaş bir yaklaşım olarak cezasız disiplin kavramı aktarıldıktan sonra disiplin yaklaşımında Japon modelinin üzerinde durulacaktır.

Job Discipline for the Efficiency and the Establishement of an Effective Disciplinary Syste

According to the author, the classical management theory, which created the industrial revolution, has brought in its own limitations together. The factors like increasing prosperity and education al levels, developing communication and transportation possibilities and technological improvements have caused employers to voice their demands intensively through trade unions in particular. As a natural result of this progress, the importance of the employees increased while the importance of the physical factors, which were the basic factors of the organizational success decreased in the course of time after the industrial revolution. To benefit as much as possible from the employers' build up and to provide them to work efficiently and productively, became the most important issues for the unions and lots of techniques were developed on these issues. The modern thought which does not consider the employer as a production means in the modern world has suggested a new understanding of discipline giving importance to human honor. In this study, the positive and the negative discipline concepts are explained after defining the concept of discipline. Later on, establishing the efficient discipline system in the organizations is discussed. The Japanese model in the discipline approach have been dwelled upon after explaining the concept of discipline without punishment as a modern approach.

Kaynakça

Avşaroğlu, Ali, (1967), Beşeri Münasebetler, Şafak Matbaası.

Beach, Dale, (1975), Personel The Management of People at Work, Collier Macmillian International Editions, Third Edition.

Bingöl, Dursun, (1990), iş Yeri Disiplini ve Çalışma Barışı, İstanbul.

Bingöl, Dursun, (1990), Personel Yönetimi ve Beşeri İlişkiler, Erzurum.

Campbell, David, R. Fleming and R. Grote., (1991), "Dicipline without Punisment at Last", Harvard Business Review, July-August, s. 192-201.

Carrel, Michael, F. Kuzmits and N. Elbert, (1992), Personel Human Resource Management, Max Well, Macmillian International Editions, Fourth Editions.

Cascio, Wayne F., (1989), Managing Human Resources, McGraw Hill International Editions, Second Edition.

Cemalcılar, İlhan, D.Bayar, İ.Aşkun ve Şan Özalp, (1994), İşletmecilik Bilgisi, İşitme Özürlü Çocuklar Eğitim ve Araştırma Vakfı Yayını.

Davis, Keith, and J.Newstrom, (1989), Human Behaviour at Work, McGraw Hill International Editions, Eigth Edition.

Flippo, Edwin, B., (1985), Personel Management, Sixth Edition, Me Graw Hill International Editions.

French, Wendell, (1969), The Personel Management Process, Hovgton Mifflin Company 3rd Editions.

Geylan Ramazan, (1992), Personel Yönetimi, Met Basım Yayın, Eskişehir.

Geylan Ramazan, (1990), İşletmelerde Cezasız Disiplin Sistemi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Hampton, David R., (1986), Management, McGraw Hill, International Editions.

Hodgetts, Richard, K. Galen ve K. Koreeck, (1992), Personel and Human Resource Management.

Kelley, Richard, ve D. Whatley, (1990), Personel Management in Action Skill Building Experiences, Second Editions.

Luthans, Fred, (1995), Organizational Behaviour, McGraw Hill, Inc., 7 th Editions.

Mondy, Wayne, R., Noe, (1987), Personel, Ally and Bacon Inc, Third Edition.

Ouchi, William, (1987), Teori Z, İlgi Yayıncılık.

Tosun, Kemal, (1992), İşletme Yönetimi, Savaş Yayınları, 6. Baskı.

Werther, William, and K. Davis, (1988), Personel Management and Human Resources, Second Edition, McGraw Hill, International Editions.

Yıldız, Gültekin, (1989), İşletmelerde İşgören Yönetimi, İ.T.Ü, Sakarya Mühendislik Fakültesi Matbaası.

Yıldız, Gültekin, (1994), İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi: Toplam Kalite Yönetimine Geçişte Stratejik Bir Yaklaşım, Sakarya Üniversitesi, Yayın No. l0, Sakarya.

Kaynak Göster