Şikayet Hakkı Ekseninde Halkla İlişkiler Mekanizması Olarak Kamu Denetçiliği

Makale kamu yönetiminde kamu denetçiliği ile halkla ilişkiler arasındaki ilişkiyi tartışmaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu 6328 sayılı Kanun ile 29.6.2012 tarihinde kurulmuştur. Kamu denetçiliği kamu yönetiminde şikayetlerin iletildiği, yasama tarafından görevlendirilmiş bağımsız bir mercidir. Yargılama hakkı olmamakla birlikte, araştırma yapma, idareye tavsiyede bulunma ve sorun alanlarıyla ilgili rapor yazma görevleri bulunmaktadır. Açık ve hesap verebilir kamu yönetimine yönelik talepler devletin şikayetlere yönelik ciddi tedbir almasına yol açmış ve vatandaşların kötü yönetime dair taleplerini çözmesi yönünde yeni bir adım atmasına neden olmuştur. Şikayet mekanizmaları, halkla ilişkilerin geleneksel olarak görevleri arasında bulunmaktadır. Çalışmada kamu denetçiliği halkla ilişkilerin ruhuna uygun bir kavram olarak tartışılmıştır.

Ombudsman towards Right of Complaint as a Public Relations Mechanism

The article discusses the relation between ombudsman and public relations within public administration. Ombudsman Institution was established with the Law No. 6328 of 29 June 2012. The concept of Ombudsman refers to an independent officer appointed by the legislature to handle complaints against administration. It has no judgmental right, but has the power to investigate, recommend corrective action and issue reports on controversy cases. Emergence of an open and accountable public administration has compelled the government to establish a new mechanism for handling administrative complaints more seriously and for responding to citizen requests about maladministration. Responsiveness to public is traditionally one of the main roles assumed by public relations. This is the reason why the concept of ombudsman reflects public relation’s soul in terms.

Kaynakça

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, http://www.yok.gov.tr/web/guest/basin-ve-halklailiskiler-musavirligi (8.08.2016).http://www.yok.gov.tr/web/guest/basin-ve-halklailiskiler-musavirligi

Yalçındağ, Selçuk ( 9 6), “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler” Amme İdaresi Dergisi, Cilt 19, Sayı , s. 131-156.

Yağmurlu, Aslı ( 0 ), “İdari Danışma Merkezinden Başbakanlık İletişim Merkezine Devlet-Vatandaş İletişimi” Melike Aktaş Yamanoğlu, Pınar Özdemir ( d.), Halkla İlişkilerin Kazancı, D Kİ: Ankara, s. 223-243.

Yağmurlu, Aslı ( 0 ), “Kamu Yönetiminde Stratejik Halkla İlişkiler”, Filiz Kartal (Ed.), Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, TODAİ , Ankara, s. 4 -270.

Yağmurlu, Aslı ( 009), “Halkla İlişkiler Mekanizması Olarak Kamu Denetçiliği”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 4 , Sayı , s. 7-104.

Yabiladi, http://www.yabiladi.com/img/content/EIU-Democracy-Index-2015.pdf (30.08.2016).

Wilson, oodro ( 7), “The Study of Administration”, Political Science Quarterly, Cilt , Sayı , s. 97–222.

Wilcox, Dennis L., Ault, Phillip L., Agee, Warren K. (1998), Public Relations: Strategies and Tactics, Pearson, Boston.

Uysal, Birkan ( 99 ) Siyaset, Yönetim, Halkla İlişkiler, TODAİ Yayınları, Ankara.

Uler, Yıldırım ( 990), “Ombudsman (Kamu Denetçisi)”, . Ulusal İdare Hukuku Kongresi, 3. Kitap, Çeşitli İdare Hukuku Konuları, s. 0 ­ 0 , Danıştay Matbaası, Ankara.

Türkiye lektrik Dağtım AŞ. http://www.tedas.gov.tr/#!tedas_halkla_iliskiler_musavirligi (12.07.2016). Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, http://www.tuhid.org/tuhid-meslek-ilkeleri.html, (6.06.2016).

Türkiye Büyük Millet Meclisi, https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekce/komisyon_hakkinda.htm (6.08.2016).

Tortop, Nuri (2009), Halkla İlişkilere iriş, Nobel Yayıncılık, Ankara.

The Economist, http://www.economist.com/news/essays/21596796-democracy-wasmost-successful-political idea-20th-century-why-has-it-run-trouble-and-what-canbe-do (30.08.2016).

The Economist Inteligence Unit, http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2015 (18.07.2016).

TBMM İçtüzük Karar No.: 5 4 Kabul Tarihi : 5. . 97 (Resm Gazete : .4. 97 – Sayı: 4506) https://www.tbmm.gov.tr/ictuzuk/ictuzuk.htmhttps://www.tbmm.gov.tr/ictuzuk/ictuz uk.htm

TBMM Dilekçe Komisyonu (2005), Dilekçe Hakkı ve T MM Dilekçe Komisyonu, Tanıtım Kitapları Serisi ( d. Ömer kşi), TBMM Basımevi, Ankara

T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi, http://www.bimer.gov.tr/Forms/pgFaq.aspx (18.07.2016).

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, http://www.aile.gov.tr/birimler/basin-vehalkla-iliskiler-musavirligi (19.07.2016).

Şengül, Ramazan ( 0 ), “Kamu Yönetimi ile Birey İlişkilerinin Dönüşümüne Ombudsman Kurumunun tkisi” Süleyman Demirel niversitesi İktisadi ve İdari ilimler akültesi Dergisi, Cilt , Sayı , s.7 -88.

Sezen, Seriye ( 00 ), “Ombudsman: Türkiye için Nasıl Bir Çözüm?”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4, s. 7 -96.

Seitel Fraser (2011), Practice of Public Relations, Pearson, Boston.

Reporters Without Boarders, https://rsf.org/en/turkey (8.08.2016).

Public Relations Society of America, https://www.prsa.org/AboutPRSA/Ethics/CodeEnglish/index.html#.V6yk6Vd42zc (7.08.2016).

Poggi, Gianfranco (2007), Devlet: Doğası, elişimi, eleceği, İstanbul ilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Pickl, Vickor J. ( 9 6), Ombudsman ve Yönetimde Reform , Amme İdaresi Dergisi, Cilt l9, Sayı 4, s. 7-46.

Özden, Kemal ( 005), Ombudsman, Tasam Yayınları, İstanbul.

Özden, Kemal (2005), Ombudsman Yeni Yönetim Anlayışı İçin ir Model, Tasam Yayınları, İstanbul.

Our World in Data, https://ourworldindata.org/literacy/(30.08.2016).

Ombudsman Committee, (1974) International Bar Association Resolution, International Bar Association, Vancouver.

Ombuds Toronto, http://ombudstoronto.ca/history-ombudsman, (23.3.2016).

Nolte, Lawrence (1980), Fundementals of Public Relations, Pergamon, NY.

Lo, Carlos ing, ickins, Robert J. ( 00 ), “To ards an Accountable and Quality Public Administration in Hong Kong: Redressing Administrative Grievances through the Ombudsman”, Government Public Relations, Lee, Mordecai (Ed), CRC Press, Boca Raton.

Lee, Mordecai ( 00 ), “The agency spokesperson: connecting public administration and the media”, Public Administration Quarterly, Cilt 5, Sayı , s. 0 -130.

Lee Mordecai (Ed.), (2008), Government Public Relations. A Reader, Public Administration and Public Policy/136, Taylor & Francis Group, Boca Rotan.

Kazancı, Metin ( 006), “Osmanlı’da Halkla İlişkiler” Selçuk İletişim, Cilt 4, Sayı , s. 5-20.

Kazancı, Metin ( 005), “Türklerde Devletle İlişkiler Üzerine Bazı Notlar”, İletişim Araştırmaları, Cilt , Sayı: -2, s. 5-40.

Kazan, Emine (2007), Eski Türkler ve Osmanlı’da Halkla İlişkiler, Yakamoz Yayıncılık, İstanbul.

Kamu Denetçiliği Kurumu ( 0 5) 0 5 Faaliyet Raporu, Ankara.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, https://halklailiskiler.ibb.gov.tr/hizmet-birimleri/ (8.07.2016).

Harlo , Rex F. ( 976), “Building a Public Relations Definition”, Public Relations Review, Cilt 2, s. 34-41.

Haggerty, James F. (2003), In the Court of Public Opinion, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.

Grunig, James; Repper, Fred ( 005) “Stratejik Yönetim, Kamular ve Gündemler” Grunig, James (Ed.), Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Rota Yayınları, İstanbul, s. 131-172.

Grunig, James; Grunig Larissa ( 005), “Halkla İlişkiler ve İletişim Modelleri” Grunig, James (Ed.), Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Rota Yayınları, İstanbul, s. 07-348.

Grunig, James E., Hunt, Todd (1984), Managing Public Relations, Holt, Rihehart and Winston, New York.

Gözübüyük, Şeref; Akıllıoğlu, Tekin (1992), Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara.

Gözler, Kemal; Kaplan, Gürsel ( 0 ), Kısa İdare Hukuku, Ekin, Bursa.

Gelders, D.; Ihlen, Ø. ( 0 0), “Government communication about potential policies: Public relations, propaganda or both?” Public Relations Review, Cilt 6, Sayı , s. 59-62.

Freedomhouse, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/turkey (8.08.2016).

Freedomhouse, https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/turkey (8.08.2016).

Eryılmaz, Bilal ( 0 ), Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.

Eroğul, Cem ( 99 ), Devlet Yönetimine Katılma Hakkı, İmge Kitabevi, Ankara.

Ergun, Turgay; Polatoğlu, Aykut ( 99 ), Kamu Yönetimine iriş, TODAİ Yayınları, Ankara.

Efe, Haydar; Demirci, Haydar ( 0 ), “Ombudsmanlık Kavramı ve Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumundan Beklentiler”, Sayıştay Dergisi, Sayı 90, s. 49-72.

Dunn, S. Watson (1986), Public Relations: A Contemporary Approach, Irwin, Homewood Illinois.

DPT (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-20 3) Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Kurulu Raporu, Ankara.

DPT (2000), Uzun adeli Strate i ve Sekizinci eş Yıllık 2000-2005) Kalkınma Planı, Ankara.

DPT (1995),Yedinci eş Yıllık 6-2000) Kalkınma Planı, Ankara.

Dikme, Hüseyin ( 0 ), “Osmanlı’da Halkla İlişkiler: Sultan Abdulaziz Dönemi Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 5, Sayı , s. 9 -305.

Demirkol, Selami ( 0 ), “Kamu Denetçisi (Ombudsman) Kurumunun tkinliğinin Sağlanması ve Yargıyla İlişkisi Hakkında Kıyaslamalı Bir Çalışma Taslağı”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı , s. 7 -99.

Demirel, Demokaan ( 0 ), “Hesap Verebilirlikte Denetimin Yeni Rolü” Atatürk Üniversitesi Sosyal ilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı , s. 6 -378.

Cutlip, S. M.; Center, A. H.; Broom, G. M. (1985). Effective Public Relations. Prentice Hall, NJ.

Carey, James . ( 997), “The Press, Public Opinion and Public Discourse: On the dge of the Postmodern”, . S., arren, C. A. La rence rlbaum, James Carey: A Critical Reader Munson, New Jersey, s. 228-257.

Cardenas, Sonia (2014), Chains of Justice: The Global Rise of State Institutions for Human Rights, University of Pennsylvania Press, Pennsylvania.

Bozkurt, Ömer; rgun, Turgay; Sezen, Seriye ( d.)( 99 ), Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİ , Ankara.

Bogdal, Monika ( 0 ), “Communication management in public sectors: the case of the Polish energy sector” Comunicação Pública, Cilt , Sayı 4, s. 7-23.

Bivins, Thomas. H. ( 99 ), “Public relations, professionalism, and the public interest” Journal of Business Ethics, Cilt 12, s. 117-126.

Biber, Ayhan (2007), Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar, Nobel Yayınları, Ankara.

Bernays, Edward (1952), Public Relations, University of Oklahoma Press, Oklahoma.

Bektaş, Aysev ( 007), Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, Bağlam Yayınları, İstanbul.

Baskin, O. W., Aranoff, C.E (1988), Public Relations: The Profession and The Practice, Wm.C. Brown, Iowa.

Baines, Paul, Egan, John, Jefkins, Frank (2004), Public Relations Contemporary Issues and Techniques, Elsevier, Oxford.

Aydın, Ahmet Hamdi, Taş, İbrahim them ( 0 ), Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler, Seçkin Yayınları, Ankara.

Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası The uropean Code of Good Administrative Behaviour http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/code.faces/tr/3510/html.bookmark;j sessionid=900AC69C65670DC902949C2600730CB6#/page/5 28.08.2016

Akıllıoğlu, Tekin ( 99 ), “Kamu Yararı Kavramı Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 4, Sayı , s. -15.

Kaynak Göster