İşletmelerde Vizyon ve Misyon Bildirisi Geliştirme ve Önemi Üzerine Bir Araştırma

Bu çalışmada, liderlik ve yöneticiliğin ayrılmaz bir parçası olarak görülen vizyon ve misyonun ne anlam ifade ettikleri ve işletme lider/yöneticilerinin vizyon ve misyon bildirisi geliştirme ve bunları uygulamaya aktarmada karşılaştıkları sorunların neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede; vizyon ve misyonun anlamı, vizyon ve misyon bildirilerinin neleri içerdiği konularında temel bilgiler verildikten sonra araştırma bölümüne geçilmiştir. Çalışmanın araştırma bölümünde ise, "Türkiye 'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu " içerisinde yer alan işletmeleri kapsayan ve ankete dayalı araştırma sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ile, vizyon ve misyon bildirisi geliştirme konusunda işletme lider/yöneticilerinin sorunları tespit edilmeye çalışılmış ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmiştir.

A Research About the Importance of Developing Vision and Mission Statements in Business Organizations

This study explores the meaning of vision and mission that is an important part of a leadership and management. Also, this study explores the difference between vision and mission, the problems about how to develop a vision and mission statements, the importance of leaders vision and mission statements, the elements of vision and mission statements, a mission statement model and the effects of these statements on organizations success have been examined. In the last part of this study, a research based on a questionnaire covering the Turkish business organizations which is in the largest 500 industrial business is taking place. With the results of this study, evaluating the results obtained, the problems about how to develop vision and. mission statements, how to communicate it, how to develop vision and mission statements, how to communicate it, how to renew it and how to sustain it long periods of time have been examined and proposals oriented to the solution of these problems have been developed.

Kaynakça

Aktan, Coşkun Can (1998), "Japon Yönetiminde Başarının Sırları", Forum Dergisi, Haziran.

Bart, Christopher K. (1997), "Sex, Lies, and Mission Statements", Business Horizons, November-December.

Boone, Louis E. ve David L. Kurtz (1992), Management, Fourth Edition McGraw-Hill Inc.,U.S.A.

Bowman, Cliff ve David Asch (1996), Managing Strategy, First Publication, Macmillan Press Ltd., London.

Business Horizons (1994), "Leadership and Vision", The Editor's Chair, Vol.37, January/February.

Camillus, John C.; Richard T. Sessions ve Ron Webb (1998), "Visionary Action: Strategic Process m Fast-Cycle Environments", Strategy & Leadership, January/February.

Clark, Frances (1996), Leadership For Quality, McGraw-Hill Book Company.

Clemmer, Jim (1996), "What We See is What We Get", CMA Magazine, Vol.70, May 1.

Covey, Stephan R (1998), "Küresel Düşünen Yöneticilerin Yedi Alışkanlığı", Executive Excellence, Yıl:2, Sayı: 13, Nisan.

Covey, Stephen R. (1997), "Paylaşılan Vizyon", Executive Excellence, Yıl: 1, Sayı:7, E-kim.

Dilenschnelder, Robert L. (1992), A Briefing for Leaders, First Edition, Harper Collins Publishers Inc.

Dinçer, Ömer (1992), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 2.Baskı, Timaş Basım Ticaret ve Sanayii A.Ş., İstanbul.

Dobson, Paul ve Ken STARKEY (1998), The Strategic Management, Blackwell Publishers Ltd, U.S.A.

Doğan, Selen (1999), Yöneticilik ve Vizyona Dayalı Liderlik, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Adana.

Ekeren, Glen Van (1997), "Filo Uçuşu", Executive Excellence,Yıl, Sayı:6, Eylül.

El Namakı, M.S.S. (1997), "Şirket Vizyonunun Yaratılması" (Çev: Turan Atılgan), DEÜİİBF Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1.

Hardaker, Maurice ve Bryan K. Ward (1987), "How to Make a Team Work", Harvard Business Review, November-December.

Ireland, R. Duane ve Michael A. Hitt (1992), "Mission Statements: Importance, Challenge, and Recommendations for Development", Business Horizons, May/June.

İpbüken, Yalçın (1997), "Yeni Bir Vizyon", Executive Excellence, Yıl: 1, Sayı:7, Ekim.

Jones, R. Gareth (1995), Organizational Theory: Text and Cases, Addison-Wesley Publishing Company Inc.,World Students Series.

Kappler, Ekkehard (1995), "Bilim Olarak İşletme Eğitimi İle Kuruluş İçin Vizyon İsteklerinin Arasındaki Sistematik İlişki Konusunda Bir Deneme", Vizyon Yönetimi; Önceden Düşünülmüş Başarı (Der. Ulrich Sollmann ve Heinze; Hazırlayan: Veli Karaöz), 1. Basım, Evrim Yayınevi ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul.

Lipton, Mark (1996), "Demystifying the Development of an Organizational Vision", Sloan Management Review, Summer.

Lipton, Mark (1997). "Vizyonun Somutlaştırılması", Executive Excellence, Yıl:1, Sayı:7, Ekim.

Lucas, James R. (1998), "Anatomy of a Vision Statement", American Management Association International, February.

Maznewski, Martha L.; James C. Rush ve Rod E. White (1993), "Drawing Meaning from Vision" (Eds.) John Hendry, Gerry Johnson ve Julia Newton, Strategic Thinking, John Wiley & Sons, England.

Özdevecioğlu, Mahmut (1995), "Organizasyon Kültürü", Stratejik Yönetim ve Liderlik (Hazırlayan: Mustafa Özel), 2.Baskı, İz Yayıncılık, İstanbul.

Özgen, Hüseyin ve Murat Türk (1997), "Hizmet Sektöründe Rekabette Başarının Anahtarı: Personel Güçlendirme (Empowerment)", Amme İdaresi Dergisi, Cilt:30, Sayı:4.,

Snyder, Neil H.; James J. Dowd ve Dianne Morse Houghter (1995), Vision Values and Courage; Leadership for Quality Management, A Division of Simon & Schuster Inc., New York.

Stoner, Jesse (1997), "Vizyon, Misyon ve Değerler", Executive Excellence, Yıl:1, Sayı:7, Ekim.

Üçok, Tengiz (1989), "Organizasyon Kültürünün Oluşumu", DEÜÜBF Dergisi, Cilt:4, Sayı: 1-2.

Vaill, Peter B.(1990), The Portable MBA (Eliza G.C. Collins, Mary Anne Devanna), John Wiley &Sons Inc., New York.

Wallner, Fritz G. (1995), "Vizyon ve Gerçek" Vizyon Yönetimi; Önceden Düşünülmüş Başarı, (Der. Ulrich Sollmann ve Heinze; Hazırlayan: Veli Karaöz), 1. Basım, Evrim Yayınevi ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul.

Yıldırım, Ebru (1998), "Şirket Profili: DIŞBANK", Human Resources, Yıl:2, Sayı:4, Şubat.

Yurtseven, Hüseyin Rıdvan (1995), Stratejik Yönetim Sürecinde Misyon Belirlenmesi ve Bir Uygulama: Çanakkale, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Aralık, İstanbul.

Zel, Uğur (1997), "Harekete Geçirici Liderlik ve İşe Yönelik Liderlik", Verimlilik Dergisi, MPM Yayını, 97/4.

Kaynak Göster