Eğitim Birliği Yasası Açısından Liselerdeki Eğitimin Durumu

Bu araştırmada, liselerdeki eğitimin, eğitim birliği açısından ne derece gerçekleştiği saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın verileri alanyazm taraması ve anketle toplanmıştır. Örneklem, 324 lise son sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Anketin içeriği, Atatürk, laiklik, milliyetçilik, toplumsal sorumluluk, hukuk, sanat ve demokrasi alt boyutlarından oluşmuştur. Bulgular: Atatürk'ü dünyada 1. derecede sevdiği lider olarak gören İmam Hatip Lisesi (İHL) öğrencilerinin oram % 9.6 'dır. Öteki okullarda ise bu oran % 77.6 ile %9l.l arasında değişmektedir. İHL öğrencileri, anketin bütününde ve boyutlarında (özellikle laiklik, Atatürk, demokrasi, hukuk boyutlarında) öteki okulların öğrencilerine göre daha düşük ortalama puana sahiptirler. Bu durum, Tevhidi Tedrisat Kanunu 'nün günümüzde işlemediğinin bir göstergesi olabilir.

Education in High School from the Point of the Law on the Uniformity of Education

In this article, the education in high schools from the point of education uniformity has been examined to determine at what grade it came true. The study has been based on a research conducted by the author who gathered the data through a questionnaire from his sample composed of 324 high school last year students in Turkey. Content of the questionnaire has composed of the sub-dimensions/ themes of Atatürk, seeularity, nationalism, social responsibility, law, art and democracy. The findings might be summarized as such:The rate of imams and Preacher School (İPS) students who like Atatürk as a leader at the first degree is 9.6%. But for the other schools this rate has been oscillating between % 77.6 and % 91.1. The IPS students have less mean point in the whole questionnaire and its' dimensions (especially from the point of Atatürk, secularity, democracy, law) as to the students of the other schools. The author concludes that, this situation might be a concrete sign that the education uniformity has not been carried out accurately nowadays.

Kaynakça

Aksoy, Muammer (1998), Atatürk ve Tam Bağımsızlık, Yenigün Basın Yayın Aş., Ankara.

Aksoy, Muammer (1975), Devrimci Öğretmenin Kıyımı ve Mücadelesi, I.Ankara: Sevinç Matbaası,

Akyüz, Yahya (1993), Türk Eğitim Tarihi, Kültür Koleji Yayınları 2, İstanbul.

Aybars, Ergün (1994), Atatürk, Çağdaşlaşma ve Laik Demokrasi, İleri Kitabevi, İzmir.

Aydemir, Şevket S. ( 1982), "Atatürk Devrimi", Atatürkçülük Nedir?, Varlık Yayınları. İstanbul.

Aydın, İsmail (1997), Türkiye 'de Ders Kitapları ve Tarih Ders Programı, Eğitim-Sen Yayını, Ankara.

Başgöz, İlhan (1995), Türkiye 'nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara.

Berkes, Niyazi (1978), Türkiye'de Çağdaşlaşma, Doğu Batı Yayınları, İstanbul.

Cemal, Hasan (1986), Tank Sesiyle Uyanmak, Bilgi Yayınevi, Ankara.

Doğan, Lütfi, "Din Eğitimi ve Laiklik", Eğitimde Laiklik (Bildiri ve Paneller) Şafak Matbaacılık, Ankara, 1990, s. 165.

Ergin, Osman (1977), Türkiye Maarif Tarihi, C: IV, Eser Matbaası, İstanbul.

Ertan, Veli- Küçük, Hasan (1976), Cumhuriyet Devrinde Din Eğitimi, Din Müessesleri ve Din Alimleri, Doyuran Matbaası, İstanbul.

Genelkurmay (1997), "İrtica Brifingi" (Tam Metni), Radikal ,12 Haziran.

Göksel, Burhan (1995), Çağlar Boyunca Türk Kadını ve Atatürk, Kültür Bakanlığı Yayını No: 906, Ankara.

Güvenç, Bozkurt (1990), "Laikliğin Tarihi Gelişimine Genel Bir Bakış", Laik Eğitim, Şafak Matbaacılık, TED Yayını, Ankara, s.8-9.

Helvacıoğlu, Firdevs (1996), Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik (1928-1995), Kaynak Yayınları, İstanbul.

İnan, Rauf (1979), "Atatürk Devrimleri ye Yazı Değişimi, Yazı Devrimi," Yazı Devrimi, TDK Yayın No, 456, Ankara, s.47.

Kağıtçıbaşı, Çiğdem (1996)," Eğitim Kaleyi İçten Fethediyor", Milliyet, 13 Kasım 1996.

Kansu, Nafi A. (1930), Türkiye Maarif Tarihi, (Birinci Kitap), Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi.

Karadeniz, Harun (1978), Eğitim Üretim içindir, Gözlem Yayınları, İstanbul.

Karal, E, Ziya (1969), Atatürk'ten Düşünceler, Türkiye İş Bankası Yayınlan, Ankara.

Kırboğa, A, Rıza (1975), İmam-Hatip Okulları Davası, Milli Gazete Yayını.

Kongar, Emre (1993), Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitapevi, İstanbul.

Köylü, Hilal (1997), "Haremlik-Selamlık Eğitim" Radikal, 16 Kasım 1997.

Makal, Mahmut (1979), Köy Enstitüleri ve Ötesi, Çağdaş Yayınları, İstanbul.

MEB (1973), Cumhuriyetin 50, Yılında Milli Eğitimimiz, MEB Basımevi, İstanbul.

MEB (1997), Milli Eğitimle İlgili Bilgiler, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Ankara.

Mumcu, Uğur (l995), Tarikat, Siyaset, Ticaret, Yaylacılık Matbaası, İstanbul.

Ozankaya, Özer (1995), Cumhuriyet Çınarı, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara.

Özdemir, Emin (1980), Dil Devrimimiz, TDK Yayını, No: 294, Ankara.

Paksoy, Abdülkadir (1997), "Eğitimde Birlik ve Tarih Öğretimi", Abece Dergisi, Sayı: 133. Eylül 97.

Sarpkaya, Ruhi (1998), Atatürk'ün Eğitim Politikasında Tevhidi Tedrisatın (Öğretim Birliği) Yeri ve 1950 Sonrası Uygulamaların Sonuçları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enst., İzmir

Spuler, Bertold (1975), "Tanzimat ve Atatürk Devirlerinde Türk Öğretim Sistemleri ve Mukayeseleri", Atatürk Devrimleri 1. Milletlerarası Sempozyumu Bildirileri, Ankara, s.428.

Şahin, Mustafa (1996), Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarında Yabancı Uzmanların Yeri (1923-1960). (Yayınlanmamış Doktora tezi) İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi.

Şerif, Ahmet (1988), Anadolu'da Tanin, Birinci Gezi (Baskıya Hazırlayan, Çetin Çörekçi), Kavram Yayınları, İstanbul.

Tanör, Bülent (1995), "Siyasal Tarih (1980-1995)", (Ed.) Sina Aksin, Bugünkü Türkiye 4 (Ortak Kitap), Cem Yayınevi, İstanbul, s.26.

Tanla, Bülent, "İmam-Hatipli Öğrencilerin Değer Yargılan", Cumhuriyet, 1 Nisan. 1997.

Tezcan, Mahmut (1981), Eğitim Sosyolojisine Giriş, AÜ, Eğitim Fakültesi Yayını, No: 91, Ankara.

Velidedeoğlu, H. Veldet (1990), 12 Eylül Karşı Devrim, Evrim Yayınlan, İstanbul.

Yaman, Coşkun (1997), "Susurluk İmam-Hatipte Haremlik Selamlık", Cumhuriyet, 5 Kasım 1997.

Yetkin, Çetin (1994); 12 Eylül'de İrtica Niçin ve Nasıl Gelişti, Ümit Yayıncılık, Ankara.

Yıldırım, Cemal (1988), Eğitim Felsefesi, Anadolu Ünv. Açık Öğretim Fak. Yayını, Eskişehir.

Yücel, H.Ali (1994), Türkiye 'de Orta Öğretim, Kültür Bakanlığı Yayım, No: 1681, Ankara.

Kaynak Göster