Bir Meşrulaştırım Yöntemi Olarak Halkla İlişkilerin Meşruiyeti

Halkla ilişkiler, örgütlerin kendilerine meşruiyet sağlama sürecinde önemli işlevler üstlenmektedir. Ancak gelişim süreci içerisinde halkla ilişkilerin kendine yönelik çok olumlu algılar yaratamadığı, kendi meşruiyet dayanaklarını net bir şekilde ortaya koyamadığı görülmektedir. Bu durum, halkla ilişkilerin yapısından daha çok uygulanış biçiminden ve uygulayıcıların ona yüklediği misyondan kaynaklanmaktadır. Özellikle kamu nezdinde olumsuz imaja sahip büyük güç odaklarının halkla ilişkiler olarak adlandırdıkları çalışmalara büyük kaynaklar ayırmaları, kamuoyu oluşturmak amacıyla yaptıkları her türlü etkinliği halkla ilişkiler olarak sunmaları, halkla ilişkilerin toplumda oluşan veya oluşabilecek direnci kırmaya yarayan çalışmalar bütünü olarak algılanmasına neden olmaktadır. Diğer yandan, sivil toplum örgütlerinin çevre kirliliğini önlemeye, toplumsal barışı sağlamaya, çalışma yaşamının koşullarını iyileştirmeye yönelik gerçekleştirdikleri önemli kampanyalar; halkla ilişkilerin, uygulandığı yere bağlı olarak aynı zamanda bir direnç oluşturma ve toplumsal değişimi hızlandırma aracı da olabileceğini göstermektedir. Sivil toplum örgütlerinin gerçekleştirdikleri bu tür çalışmalar, halkla ilişkilerin yakın gelecekteki imajı açısından umut vericidir.

Legitimacy of Public Relations Itself as a Method of Legitimizing

The article discusses the legitimacy problem for public relations through defining the main reasons and putting under questions of whether the problem emerges from the nature or practical forms of public relations. The author points out that, public relations plays a significant role in providing legitimacy for an organization. However, it could not be generate a positive image for itself and explain the basis of its legitimacy clearly. This is due to the cases of application of public relations and the mission that is attributed to it rather that its own nature. Since certain power centers, which do not have a positive image in the eyes of public, allocate huge amount of resources for their public relations activities and represent all activities in the direction, of creating a public opinion as public relations, it is perceived as preventing social reaction. On the other hand, as civil societal organizations also implement campaigns to prevent environmental pollution, to provide social peace, and to improve working conditions, public relations, depending where it is applied, may be regarded as playing a part in the process of social transformation. That is why, there is still hope in generating a positive image for public relations in the near future.

Kaynakça

Atiker, Erhan (1998) Modernizm ve Kitle Toplumu, Ankara: Vadi yayınları.

Avenarsus, Horst (2000) Public Relations: Die Grundform der Gesellschaftlichen Kommunikation, Darmstadt: Primus Verlag.

Bogner, Franz M. (2001) Das Neue PR-Denken, Wien: Wirtschaftsverlag.

Erdoğan, İrfan (2002) İletişimi Anlamak, Ankara: Erk Yayınları.

Gürbüz, Ahmet (1998) Hukuk ve Meşruluk, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Habermas, Jürgen (1997) Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Çev. Tanıl Bora ve Mithat Sancar, İstanbul: İletişim Yayınları.

Habermas, Jürgen (2001) İletişimsel Eylem Kuramı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Kapani, Münci (1998) Politika Bilimine Giriş. İstanbul: Bilgi Yayınevi.

King, Alexander (2000) "II. Dünya Savaşı'nın Sonundan Bu Yana Bilim ve Teknoloji" Bilim ve İktidar, Ed. Federico Mayor-Augusto Forti, Çev. Mehmet Küçük, Ankara: TÜBİTAK.

Kunczık, Michael (2002) Public Relations: Konzepte und Theorien, 4. Auflage, Köln: Böhlau Verlag.

Küçükkurt, Mehmet (1988) "Halkla İlişkilerde Araştırma Yöntemleri ve Değerlendirme" Halkla İlişkiler Sempozyumu, Ankara: A.Ü. BYYO Yayınları NO: 10.

L'etang, Jacquie (1996) "Corporate Responsibility and Public Relations Ethics" Critical Perspectives in Public Relations, Ed. Jacquie L'Etang-Magda PIECZKA, London: Thomson Business Press.

Şaylan, Gencay (2003) Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, Ankara: İmge Kitabevi.

Uysal, Birkan (1998) Siyaset Yönetim Halkla İlişkiler. Ankara: TODAİE Yayınları No:287.

Uysal, Birkan (1987) "Bir Halkla İlişkiler Kuramı Olabilir mi?" Halkla İlişkiler Sempozyumu, Ankara: A.Ü. BYYO Yayınları NO: 10.

Weber, Max (1995) Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı. Çev. Özer Ozankaya. Ankara: İmge Kitapevi.

Kaynak Göster