Erken Cebir Öğretim Etkinliklerinin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi

Öz Bu araştırmada erken cebir kapsamında yapılan öğretim etkinliklerinin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda gözlem tekniği ve tek grup öntest-sontest modeli bir arada kullanılmıştır. Araştırmada 4. Sınıf Erken Cebir Başarı Testinin geliştirilme aşaması (108 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi) ve erken cebir öğretim etkinliklerinin uygulanma aşaması (20 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi ve 1 sınıf öğretmeni) olmak üzere iki farklı çalışma grubu bulunmaktadır. Bu çalışma grupları seçkisiz örnekleme yöntemlerinden uygun örneklemeye göre belirlenmiştir. Sınıf öğretmeni, erken cebir konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirildikten sonra araştırmacılar tarafından erken cebir kapsamında hazırlanan öğretim etkinliklerini 15 ders saati boyunca öğretim yaptığı sınıfta uygulamıştır. Etkinliklerin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen 4. Sınıf Erken Cebir Başarı Testi öğrencilere öntest ve sontest olarak uygulanmıştır.  Öğrencilerin öntest ve sontest puanları, tekrarlı ölçümlerde ortalamaların hesaplanması kapsamında aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin öntest ortalamaları (Öntest = 15,25)ile sontest ortalamaları (Sontest = 21,40) arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür [t(19) = -6,51, p<.01]. Dolayısıyla öğretim etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı, erken cebirin ve bu kapsamda hazırlanacak etkinliklerin müfredatta yer almasının öğrencilere akademik anlamda olumlu katkı sağlayacağı söylenebilir.

The Effects of Early Algebra Teaching Activities on Fourth Grade Students’ Academic Achievement

Kaynakça

Akkan, Y. (2009). İlköğretim öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Trabzon: KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.

Anıl, D., Özer Özkan, Y. ve Demir, E. (2015). PISA 2012 araştırması ulusal nihai rapor. Ankara: İşkur Matbaacılık.

Atılgan, A., Kan, A. ve Doğan, N. (2007). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Baştürk, R. (2012). Deneme modelleri. İçinde A. Tanrıöğen (Ed.) Bilimsel araştırma yöntemleri (s. 29-54). Ankara: Anı Yayıncılık.

Brahmer, K. & Harmatys, J. (2009). Increasing student effort in complex problem solving through cooperative learning and self-recording strategies. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504865.pdf, erişim tarihi: 05.09.2016

Brown, A. S. & Brown, L. L. (2007). What are science & Math test scores really telling U.S.?http://www.tbp.org/pubs/features/w07brown.pdf, erişim tarihi: 01.08. 2016Büyüköztürk, Ş., Çakan, M., Tan, Ş., & Atar, H. Y. (2014). TIMSS 2011 ulusal matematik ve fen raporu: 4. sınıflar. Ankara: İşkur Matbaacılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakan, M., Tan, Ş. & Atar, H. Y. (2014). TIMSS 2011 ulusal matematik ve fen raporu: 8. sınıflar. Ankara: İşkur Matbaacılık.

Cai, J. & Knuth, E. (2005). Developing algebraic thinking: Multiple perspectives. ZDM-The International Journal on Mathematics Education, 37(1), 1-4.

Cai, J. & Knuth, E. (2011). Early algebraization. A global dialogue from multiple perspectives. Berlin: Springer.

Can, A. (2013). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Driscoll, M. (1999). Fostering algebraic thinking: A guide for teachers grades 6-10. Portsmouth, NH: Heinemann.

Gürbüz, R. ve Toprak, Z. (2014). Aritmetikten cebire geçişi sağlayacak etkinliklerin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(1), 178-203.

Herbert, K. & Brown, R. (1997). Patterns as tools for algebraic reasoning. Teaching Children Mathematics, 3, 340-344.

Hersovics, N. & Linchevski, L. (1994). A Cognative gap between arithmetic and algebra. Educational Studies in Mathematics, 27(1), 59-78.

Johnson, B. & Christensen, L. (2004). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (2nd ed.). Needham Heights, MA: Allyn ve Bacon.

Kaput, J. J. (2008). What is algebra? What is algebraic reasoning? In J. J. Kaput, D. W. Carraher, & M. L. Blanton (Eds.), Algebra in the early grades (pp. 5-18). New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kieran, C. (1991). A Procedural-structural perspective on algebra research. In F. Furinghetti (Ed.), Proceedings of the fifteenth international conference for the psychology of mathematics education (pp. 245-253), Genoa, Italy.

Kieran, C. & Chalouh, L. (1993). Prealgebra: The transition from arithmetic to algebra. In P. S. Wilson (Ed.), Research ideas for the classroom: Middle grades mathematics (pp. 119-139). New York: Macmillan.

Kieran, C. (2007). Learning and teaching algebra at the middle school through college levels: Building meaning for symbols and their manipulation. In F. K. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning, (pp. 707-762). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Linchevski, L. (1995). Algebra with numbers and arithmetic with letters: A definition of pre-algebra. The Journal of Mathematical Behaviour, 14, 113-120.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2009). İlköğretim matematik dersi 1-5. sınıflar öğretim programı. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB. EARGED. (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı). (2010). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA 2009 ulusal ön rapor. Ankara: MEB.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2015). İlkokul matematik dersi (1, 2, 3 ve 4. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

National Core Curriculum for Basic Education. (Finnish NCCBE, 2004). Helsinki: The Finnish National Board of Education. http://www.oph.fi/download/47672_core_curricula_basic_education_3.pdf, erişim tarihi: 15.02.2016

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.

Ontario Ministry of Education. (Ontario MOE, 2004). The Ontario Curriculum Grades 1-8 Mathematics. http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/math18curr.pdf, erişim tarihi: 15.02.2014

Özçelik, D. A. (1992). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM.

Palabıyık, U. ve Akkuş İspir, İ. (2011). Örüntü temelli cebir öğretiminin öğrencilerin cebirsel düşünme becerileri ve matematiğe karşı tutumlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 111-123.

Pecuch-Herrero, M. (2000). Strategies and computer projects for teaching linear algebra. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 31 (2),181-186.

Sfard, A. (1995). The development of algebra: Confront historical and psychological perspectives. Journal of Mathematical Behavior, 14, 15‐39.

Singapore Ministry of Education. (Singapore MOE, 2013). Mathematics Syllabus Primary One to Four. https://www.moe.gov.sg/docs/defaultsource/document/education/syllabuses/sciences/files/mathematics-syllabus-(primary-1-to-4).pdf, erişim tarihi:15.02.2014

Stacey, K. (1997). The transition from arithmetic thinking to algebraic1thinking. https://www.mathhouse.org/files/filebox/File/IMECstaceyALGEBRA.doc, erişim tarihi:29.01.2015

Şişman, M., Acat, M. B., Aypay, A. ve Karadağ, E. (2011). TIMSS 2007 ulusal matematik ve fen raporu: 8. sınıflar. Ankara: Hermes Ofset.

Van Amerom, B. (2002). Reinvention of early algebra: Developmental research on the transition from arithmetic to algebra, (Doctoral dissertation). University of Utrecht, The Netherlands.

Williams, A. M. & Cooper, T. J. (2001). Moving from arithmetic to algebra under the time pressures of real classrooms. In H. Chick, K. Stacey, Jill Vincent & John Vincent (Eds.), Proceedings of the 12th ICMI study conference: The future of the teaching and learning of algebra (pp. 665-662). Melbourne: University of Melbourne.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, N. (2015). Cebir öğretiminde yazma etkinliklerini kullanmanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 357-376.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { amauefd330972, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1 - 31}, doi = {}, title = {Erken Cebir Öğretim Etkinliklerinin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Turgut, Sedat and Doğan, Özlem} }
APA Turgut, S , Doğan, Ö . (2017). Erken Cebir Öğretim Etkinliklerinin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 1-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/30641/330972
MLA Turgut, S , Doğan, Ö . "Erken Cebir Öğretim Etkinliklerinin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2017 ): 1-31 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/30641/330972>
Chicago Turgut, S , Doğan, Ö . "Erken Cebir Öğretim Etkinliklerinin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2017 ): 1-31
RIS TY - JOUR T1 - Erken Cebir Öğretim Etkinliklerinin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi AU - Sedat Turgut , Özlem Doğan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 31 VL - 6 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Erken Cebir Öğretim Etkinliklerinin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi %A Sedat Turgut , Özlem Doğan %T Erken Cebir Öğretim Etkinliklerinin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi %D 2017 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Turgut, Sedat , Doğan, Özlem . "Erken Cebir Öğretim Etkinliklerinin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 / 1 (Haziran 2017): 1-31 .
AMA Turgut S , Doğan Ö . Erken Cebir Öğretim Etkinliklerinin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 6(1): 1-31.
Vancouver Turgut S , Doğan Ö . Erken Cebir Öğretim Etkinliklerinin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 6(1): 1-31.