KÜRESEL SALGIN (COVID-19) SÜRECİNDE EVDE YAŞAM TATMİNİ

Bu çalışma, küresel salgın sürecinde bireylerin evde geçirdikleri süre zarfında yaşam tatmin düzeylerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın evreni 18 yaş üzeri, gönüllü ve cevap verebilecek akli yetiye sahip kişilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden 1254 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri online formlar aracılığıyla çeşitli sosyal medya araçları (instagram, whatsapp, google formlar vb.) ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimleyici analizlerin yanı sıra, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, belirtilen önlem unsurlarının (maske, sosyal mesafe, hijyen vb.) hayata entegre (uyum) edilmesinin yaşam tatmin düzeyi üzerinde önem arz ettiği tespit edilmiştir. Öte yandan kişilerin yaşam tatmin düzeyleri vasat ile yüksek düzey arasında farklılık göstermektedir. Bu bağlamda yaşam tatmininde yüksek düzeyde yer alan unsurların maske, sosyal mesafe, hijyen vb. önlemler olduğu belirlenirken, ölçekte yer alan diğer ifadelerin vasat düzeyde yer aldığı gözlemlenmektedir. Ayrıca ölçekte yer alan ifadeler içerisinde düşük düzeyde yer alan tek ifadenin günlük spor yapma olduğu elde edilen diğer sonuçlar arasındadır.

HOME LIFE SATISFACTION DURING THE GLOBAL OUTBREAK (COVID-19)

This study aimed to determine the life satisfaction levels of individuals during the time they spend at home during the global epidemic process. In the population of the research, every individual over the age of 18 who was voluntary and had the mental ability to respond was included. The data of the research were obtained by various social media tools (Instagram, WhatsApp, Google Forms, etc.) through online forms. In this context, the sample of the study consisted of 1,254 people. The data obtained were analyzed via Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests as well as descriptive analysis. According to the results of the study, it was determined that the integration (adaptation) of the specified precautionary elements (mask, social distance, hygiene, etc.) to life was important in terms of the level of satisfaction with life. On the other hand, life satisfaction levels of people differed between average and high levels. In this context, it was observed that the factors that had a high-level part on life satisfaction were mask, social distance, hygiene, etc., while other expressions in the scale had a moderate level part. In addition, it is among the other results that the only expression that had a low-level part in the scale was daily exercise.

Kaynakça

Acar, Rahim (2020), Koronavirüs Salgını ve Dinî İnançlar (İstanbul: İLEM).

Alpago, Hasan ve Derya Oduncu Alpago (2020), “Koronavirüs Salgınının Sosyoekonomik Sonuçları”, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 8: 99-114.

Anadolu Sağlık (2015), “Sağlıklı Su Tüketimi”, https://www.anadolusaglik.org/blog/saglikli-su-tuketimi (01.07.2020).

Aşan, Öznur ve Esra Erenler (2008), “İş Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (2): 203-216.

Beaglehole, Robert, Ruth Bonita ve Tord Kjellström (1997), Temel Epidemiyoloji, Dünya Sağlık Örgütü Yayını (Bursa: Nobel ve Güneş Tıp Kitapevi) (Çev. Nazan Bilgel).

Borges do Nascimento, Israel Junior, Nensi Cacic, Hebatullah M. Abdulazeem, Thilo Caspar von Groote, Umesh Jayarajah, Ishanka Weerasekara vd. (2020), “Novel Coronavirus İnfection (COVID-19) in Humans: A Scoping Review and Meta-Analysis”, J Clin Med., 9 (4): 941.

Brooks, Samantha K., Rebecca K. Webster, Louise E. Smith, Lisa Woodland, Simon Wessely ve Neil Greenberg (2020), “The Psychological Impact of Quarantine and How to Reduce It Rapid Review of the Evidence”, The Lancet, 395 (10227): 912–920.

CNN (2020, 02 Mayıs), “Koronavirüs Etkisiyle Televizyon İzleme Oranı Yüzde 23 Arttı”, https://www.cnnturk.com/turkiye/koronavirus-etkisiyle-televizyon-izleme-orani-yuzde-23-artti (03.07.2020).

Çobanoğlu, Nesrin (2020), “Bireysel, Profesyonel, Toplumsal, Bilimsel ve Siyasal Etiği Yeniden Sorgulatan COVID-19 Pandemisi”, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25 (1): 36-42.

Çoruh, Yaşar (2019), “Stres ve Sağlık Üzerine Boş Zamanlarda Yapılan Sporun Etkisi”, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21 (3): 73-78.

Deutsche Welle Türkçe (10 Haziran 2020), “TÜİK: Mart döneminde işsizlik azaldı”, https://p.dw.com/p/3dYWl (03.07.2020).

Dikmen, Ahmet Alpay (1995), “İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 50 (3-4): 115-140.

Ergör, Gül (2020), “Koronavirus Pandemisinin Düşündürdükleri”, Turk J Public Health, 18 (1): 99-102.

Field, John (2008), Sosyal Sermaye (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları) (Çev. Bayram Şen ve Bahar Bilgen).

Habertürk (2020, 05 Haziran), “Korona virüs sürecinde sosyal medya kullanımı araştırıldı”, https://www.haberturk.com/konya-haberleri/78473848-korona-virus-surecinde-sosyal-medya-kullanimi-arastirildi (03.07.2020).

Hemida, Maged G. ve Mohammed Ba Abduallah (2020), “The SARS-CoV-2 Outbreak From a One Health Perspective”, One Health, 10: 1-6. DOI: https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2020.100127.

Hersko, Tyler (2020), “Netflix Added Over 15 Million Subscribers in Q1 Earnings, Doubling Expectations”, htp://indiewire.com/2020/04/netflix-q1-2020-earnings-report-1202226495/(03.07.2020)

Hürriyet (2020, 02 Temmuz), “Maske Takma Zorunluluğu Olan İller Hangileri?”, https://www.hurriyet.com.tr/galeri-hangi-illerde-maske-takmak-zorunlu-oldu-il-sayisi-artti-iste-maske-takma-zorunlulugu-getirilen-iller-41555150 (01.09.2020).

Ian, Mathevs (2017), Sosyal Hizmet ve Maneviyat (İstanbul: Bilge Kültür) (Çev. Nebile Özmen).

İçişleri Bakanlığı (2020), “03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı genelge”, Sokağa Çıkma Yasağı, Sayı: 89780865.

İncekaya, Gülsüm (2020, 11 Haziran), “Salgın sürecinde dini duygular yoğunlaştı”, https://aa.com.tr/tr/yasam/salgin-surecinde-dini-duygular-yogunlasti/1873268 (03.07.2020).

Keser, Aşkın (2005), “İş Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama”, Çalışma ve Toplum, 4: 77-96.

Litman, Todd (2020), Pandemic-Resilient Community Planning (Canada: Victoria Transport Policy Institute).

Memurlar.net (13 Mayıs 2020), “2020 Yılı Kamu Personel Sayıları Açıklandı”, https://www.memurlar.net/haber/905038/2020-yili-kamu-personel-sayilari-aciklandi.html (03.07.2020).

Moynihan, Andrew B., Wijnand A. P. van Tilburg, Eric R. Igou, Arnaud Wisman, Alan E. Donnelly ve Jessie B. Mulcaire (2015), “Eaten up by Boredom: Consuming Food to Escape Awareness of the Bored Self”, Front Psychol., 6: 369.

Muscogiuri, Giovanna, Luigi Barrea, Silvia Savastano ve Annamaria Colao (2020), “Nutritional Recommendations for COVID-19 Quarantine”, Eur J Clin Nutr., 74: 850-851

Nikiforuk, Andrew (2013), Mahşerin Dördüncü Atlısı (İstanbul: İletişim Yayınları).

Oliveira, Tatiana C., Monisa V. Abranches ve Raquel M. Lana (2020), “Food (in)security in Brazil in the Context of the SARS-CoV-2 Pandemic”, Cad Saúde Pública, 36 (4): 1-6.

Özdamar, Kazım (2015), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Ankara: Nisan Kitapevi).

Özdemir Deniz, Pınar ve Emine D. Evci Kiraz (2020), “COVID-19 Pandemi Sürecinde Şehir Sağlığı Çalışmaları”, Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, 1 (Özel Sayı): 147-151.

Özdevecioğlu, Mahmut ve Aylin Aktaş (2007), “Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığın Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Rolü”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 28: 1-20.

Özdevecioğlu, Mahmut ve Nihal Çakmak Doruk (2009), “Organizasyonlarda İş-Aile ve Aile İş Çatışmalarının Çalışanların İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 33: 66-99.

Özyer, Kubilay, Ersin Irk ve Serhat Anaç (2015), “İş Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisinde İş Arkadaşlığının Aracılık Rolü”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16 (1): 261-278.

Rismanbaf, Ali (2020), “Potential Treatments for COVID-19; a Narrative Literature Review”, Arch. Acad. Emerg. Med., 8 (1): e29. Sabah.com.tr (18 Mart 2020), “İlk Corona Virüsü anketinden çıkan son dakika sonuçları”, https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/03/18/ilk-corona-virusu-anketinden-cikan-son-dakika-sonuclari-insanligin-yuzde-72si (03.07.2020)

Sağlık Bakanlığı (2017), Sağlıkta Kalite Standartları Evde Sağlık (Ankara: Sağlık Bakanlığı).

Sağlık Bakanlığı (2020), “14 Gün Kuralı”, https://hasta.saglik.gov.tr/TR,64564/14-gun-kurali.html, (Erişim tarihi: 03.07.2020).

Sturman, LS. & Holmes, KV. (1983). The molecular biology of coronaviruses. Advances in Virus Research, 28, 35–112.

Teleş, Mesut (2018), Sağlık Okuryazarlığının Belirleyicileri ve Hasta Sonuçlarına Etkisi: Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastalar Üzerinde Bir Araştırma (Yayınlanmamış Doktora Lisans Tezi) (Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). Thompson, Neil (2016). Güç ve Güçlendirme (Ankara: Nika Yayınevi).

Türkdoğan, Orhan (1991), Kültür ve Sağlık-Hastalık Sistemi: Doğu’da Bir Kasabanın Tıbbi Sosyoloji Açısından İncelenmesi (İstanbul: MEB).

Veenhoven, Rutt (1996), “The Study of Life Satisfaction”, Willem E. Saris, R. Veenhoven, A.C. Scherpenzeel ve B. Bunting (Der.), A Comparative Study of Satisfaction With Life in Europe (Budapest: Eötvös University Press): 1-37.

Kaynak Göster