FEMİNİST ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜVENLİK VE BARIŞ: SURİYE İÇSAVAŞI VE KADINLAR

1980’lerde uluslararası ilişkiler alanında eleştirel söylemler artmaya başlamış, feminist uluslararası ilişkiler yaklaşımları disipline katkıları ile bu alanda yer edinmeye başlamıştır. Toplumsal cinsiyetçi bakışın uluslararası ilişkilere katılması ile yüksek/alçak politika (high/low politics) ayrımı, devlet, savaş, güvenlik gibi cinsiyetçi yaklaşım içeren temel konularda tartışmaların artması sağlanmıştır. Özellikle güvenlik alanında kadının görünür kılınma çabası ve kadın deneyiminin katkısı uluslararası ilişkilerde güvenliğe bakışı derinleştirmiş, disiplindeki maskülen değerlerin sorgulanmasını sağlamıştır. Bu çalışma, feminizmin şiddet, güvenlik ve barış kavramlarına yaklaşımını ve uluslararası ilişkiler alanına getirdiği eleştirileri sergilemeye çalışacaktır. Teorinin ardından uygulama kısmında ise Suriye’deki içsavaş nedeniyle kadınların durumu, kadınların ifadeleriyle birlikte incelenecektir. Böylece çalışmada, güvenlik, şiddet ve barışın anlamı feminist uluslararası ilişkiler kavramsallaştırması açısından teori ile uygulama birlikte değerlendirilerek tartışılacaktır.

SECURITY AND PEACE IN FEMINIST INTERNATIONAL RELATIONS: THE SYRIAN CIVIL WAR AND WOMEN

The 1980s saw a rise in critical discourse in the field of international relations, while feminist theory gained a foothold thanks to its contributions to the discipline. The emergence of a social gender perspective in international relations has increased the debate on many fundamental gendered issues, including the distinction between high/low politics, the state, war and security. On the issue of security, in particular, efforts to give women visibility and the contribution of the female experience have deepened security perspectives in international relations, ensuring that the discipline’s masculine values are questioned. This study will attempt to analyze the feminist approach to concepts of violence, security and peace and to explore feminist critiques of international relations. The literature review will be followed by the methodology in which the conditions of Syrian women as a result of the Syrian Civil War will be examined together with statements from the women themselves. Thus, the study will use both theory and practice to evaluate feminist conceptualizations of security, violence and peace in the discipline of international relations.

Kaynakça

Alfred, Charlotte ve Mohamed, Farah (2016), “After Years Of Being Sidelined, Syrian Women Aim To Make History At Peace Talks”, 17.03.2016, http://www.huffingtonpost.com/entry/syria-women-peace-talks_us_56e9cdeae4b0860f99db7d7c?utm_hp_ref=world%20 (11.05.2017).

AFAD (2014), “Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar”, https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3932/xfiles/turkiye_deki-suriyeli-kadinlar_-2014.pdf (10.05.2017).

AFAD (2017), “Barınma Merkezlerinde Son Durum”, https://www.afad.gov.tr/tr/2374/Barinma-Merkezlerinde-Son-Durum (10.05.2017).

Alodaat, Laila (2014), “The Armed Conflict in Syria and its Disproportionate Impact on Women”, http://www.fes.de/gender/infobrief5/pdf_content/FES_IL5_FOCUS02.pdf (10.05.2017).

Ataman, Muhittin (2009), “Feminizm: Geleneksel Uluslararası İlişkiler Teorilerine Alternatif Yaklaşımlar Demeti”, Alternatif Politika, 1 (1): 1-41.

Aydın Koyuncu, Çiğdem (2012), “Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımları Açısından Güvenlik Konusunun Analizi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 67 (1): 111-139.

Beasley, Chris (1999), What is Feminism? An Introduction to Feminist Theory (London: Sage).

Blanchard, Eric M. (2003), “Gender, International Relations, and the Development of Feminist Security Theory”, Signs, 28 (4): 1289-1312.

BM (2011), “Güvenlik Konseyi’nin 1325 Sayılı Kararı: Kadınlar, Barış ve Güvenlik”,http://www.peacewomen.org/assets/file/TranslationInitiative/1325/1325turkish.pdf (10.05.2017).

Doğan, Fazlı ve Duygu Özlük (2016), “Feminist Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Eleştirisi: Cinsiyet, Devlet ve Güvenlik”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16 (32): 43-60.

Egbakan, Mine ve Gonca Şahin (2014), “Uluslararası İlişkilerde Feminist Yaklaşımlar”, Şahin, Metin ve Osman Şen (Der.), Uluslararası İlişkiler Teorileri Temel Kavramlar (Ankara: Kripto Kitaplar): 251-280.

Eken, Mehmet Evren (2014), “Feminizm, Maskülanite ve Uluslararası İlişkiler Teorisi: Uluslararası Siyasetin Toplumsal Cinsiyeti”, Gözen, Ramazan (Der.), Uluslararası İlişkiler Teorileri (İstanbul: İletişim): 443-492.

Enloe, Cynthia (1989), Bananas, Beaches and Bombs: Making Feminist Sense of Internaional Politics (Berkeley CA: University of California Press).

FIDH (2012), “Violence Against Women in Syria: Breaking The Silence”, https://www.fidh.org/IMG/pdf/syria_sexual_violence-web.pdf (11.05.2017).

Galtung, Johan (1969), “Violence, Peace and Peace Research”, Journal of Peace Research, 6 (3): 167-191.

Galtung, Johan (1996), Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization (London: Sage Publications).

GAPS (2016), http://gaps-uk.org/campaign/women-in-syria/ (09.05.2017).

GAPS, http://gaps-uk.org/ (25.07.2017).

Gasser, Marianne (2016), “Syria Conflict: Siege and Suffering”, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, https://www.icrc.org/en/document/syria-conflict-siege-warfare-and-suffering-madaya (09.05.2017).

Gilligan, Carol (1984), In A Different Voice (Cambridge: Harvard University Press).

Gürpınar, Bulut (2016a), Türkiye’de Milli Güvenlik Söylemi ve Dış Politika (İstanbul: Beta).

Gürpınar, Bulut (2016b), “Kırılgan Devlette Çocuk Olmak: Mısır ve Suriye”, Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı, Işık Üniversitesi, 24-25 Mart 2016 (FMV Işık Üniversitesi Yayınları): 64-78.

Haddad, Rim (2016), “Polygamy and Divorce on The Rise in War-Torn Syria”, https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2016/9/12/polygamy-and-divorce-on-the-rise-in-war-torn-syria (14.05.2017).

Hill, Christopher (1999), “‘Where are we going?’ International Relations and the voice from below”, Review of International Studies, 25 (1): 107-122.

Hutchings, Kimberly (2000), “Towards A Feminist International Ethics”, Review of International Studies, 26: 111-130.

ICRC (2015), “Syrian Refugees in Jordan: Fear, Anxiety and Hope – All Part of Daily Life”, https://www.icrc.org/en/document/syria-refugees-jordan (09.05.2017).

IRC (2014), “Women of Syria”, https://www.rescue-uk.org/sites/default/files/Women%20of%20syria%20-%20For%20web%20version2.pdf (06.05.2017).

Kardam, Nüket (2003), “Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Uluslararası İlişkiler”, Kaya, Ayhan ve Günay Göksu Özdoğan (Der.), Uluslararası İlişkilerde Sınır Tanımayan Sorunlar, Göç, Yurttaşlık, İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet, Küresel Adalet ve Güvenlik (İstanbul: Bağlam Yayınları): 299-332.

Keyman, Fuat (2000), Küreselleşme, Devlet, Kimlik/Farklılık: Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek (İstanbul: Alfa Yayınları).

Lapid, Yosef (1989), “The Third Debate: On the Prospects of International Theory in a Post-Positivist Era”, International Studies Quarterly, 33 (3): 235-254.

Maurer, Peter (2017), “The Four Things We Must Do to Reduce Suffering in Syria”, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Suriye’nin Geleceği Konferansı, Brüksel, https://www.icrc.org/en/document/brussels-conference-syria (09.05.2017).

Mounzer, Lina (2016), “War in Translation: Giving Voice to the Women in Syria”, http://lithub.com/war-in-translation-giving-voice-to-the-women-of-syria/ (14.05.2017).

Özlük, Erdem (2007), “Feminist Yaklaşım”, Çakmak, Haydar (Der.), Uluslararası İlişkiler: Giriş, Kavram ve Teoriler (Ankara: Platin Yayınları): 198-204.

Pankhurst, Donna (2010), “Sexual Violence in War”, Shepherd, Laura L. (Der.), Gender Matters in Global Politics- A Feminist Introduction to International Relations (London: Routledge): 148-160.

Paffenholz, Thania, Nick Ross, Steven Dixon, Anna-Lena Schluchter ve Jacqui True (2016), “Making Women Count-Not Just Counting Women: Assessing Women’s Inclusion and Influence on Peace Negotiations,” Inclusive Peace and Transition Initiative and UN Women, http://www.inclusivepeace.org/sites/default/files/IPTI-UN-Women-Report-Making-Women-Count-60-Pages.pdf (11.05.2017).

Peterson, V. Spike (1992), “Security and Sovereign States: What is at Stake in Taking Feminism Seriously”, Peterson, V. Spike (Der.), Gendered States: Feminist (Re)Visions of international Relations Theory (Boulder-Colo: Lynne Rienner): 31-64.

Peterson, V. Spike ve Anne Sisson Runyan (1999), Global Gender Issues (Oxford: Westview Press).

Pettman, Jan Jindy (2004), “Feminist International Relations After 9/11”, The Brown Journal of World Affairs, 10 (2): 85-96.

Reanda, Laura (1999), “Engendering The United Nations: The Changing International Agenda”, European Journal of Women’s Studies, 6 (1): 49-68.

Reardon, Betty (1990), “Feminist Concepts of Peace and Security”, Smoker, Paul vd. (Der.), A Reader in Peace Studies (Oxford: Pergamon Press): 136-143.

Rehn, Elisabeth ve Ellen Johnson Sirleaf (2002), Women, War and Peace: Progress of the World’s Women (New York: UN Development Fund for Women).

Ripsman, Norrin M. (2004), “False Dichotomy: When Low Politics is High Politics”, Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Le Centre Sheraton Hotel, Montreal, Quebec, Canada, 2004-03-17, http://www.allacademic.com/meta/p73388_index.html (25.07.2017).

Shepherd, Laura J. (2009), “Gender, Violence and Global Politics: A Contemporary Debates in Feminist Security Studies”, Political Studies Review, 7 (2): 208-219.

Simmons, Ann M. (2017), “Widowed, divorced, abandoned – Syrian refugee women forge new lives in Jordan”, http://www.latimes.com/world/global-development/la-fg-global-women-syrian-refugees-snap-story.html (14.05.2017).

Spring, Ursula Oswald (2002), “Sustainable Development with Peace Building and Human Security”, Tolba, M. K. (Der.), Our Fragile World, Challenges and Opportunities for Sustainable Development Forerunner to the Encyclopedia of Life Support Systems, Vol. 1 (Oxford: Eolss Publishers): 873-916.

Staff, Witw (2015), “No Women Seated around the table at Syria Talks in Paris”, http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2015/12/14/no-women-seated-around-the-table-at-syria-talks-in-paris/ (11.05.2017).

Stancich, Lara (1998), “Discovering Elephants and a Feminist Theory of International Relations”, Global Society, 12 (1): 125-140.

Steans, Jill (1998), Gender in International Relations: An Introduction (Cambridge: Polity Press).

Sylvester, Christine (2002), Feminist International Relations: An Unfinished Journey (Cambridge: Cambridge University Press).

Stone, Laurel (2014), “Women Transforming Conflict: A Quantitative Analysis of Female Peacemaking”, https://ssrn.com/abstract=2485242 (11.05.2017).

Terriff, Terry (1999), Security Studies Today (Cambridge: Polity Press).

Tickner, Ann J. (1988), “Hans Morgenthau’s Principles of Political Realism: A Feminist Reformulation”, Millennium – Journal of International Studies, 17(3): 429-440.

Tickner, Ann J. (1992), Gender in International Relations (New York: Colombia University Press).

Tickner, Ann J. (1994), “Feminist Perspectives on Peace and World Security in the Post-Cold War Era”, Michael T. Klare (Der.), Peace and World Security Studies: A Curriculum Guide (Boulder Co: Lynne rienner): 43-54.

Tür, Özlem ve Çiğdem Aydın Koyuncu (2010), “Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları”, Uluslararası İlişkiler, 7 (26): 3-24.

Tür, Özlem ve Çiğdem Aydın Koyuncu (2014), “Uluslararası İlişkilerde Toplumsal Cinsiyet”, Balta, Evren (Der.), Küresel Siyasete Giriş (İstanbul: İletişim Yayınları): 221-238.

UNDP (2016) “The Resilient Women of Syria”, http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/ourstories/the-resilient-women-of-syria-.html (14.05.2017).

UNHCR (2014a), “Syrian Refugee Women Fight for Survival as They Head Families Alone”, http://www.unhcr.org/turkey/uploads/root/syrian_refugee_women_fight_for_survival_as_they_head_families_alone.pdf (14.05.2017).

UNHCR (2014b), “Woman Alone”, http://www.unhcr.org/ar/53bb8d006.pdf (14.05.2017).

UNHCR (2017), “Syria Regional Refugee Response”, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php (09.05.2017).

UNWomen (2017), http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/4/news-it-takes-a-woman-to-build-peace-in-syria#sthash.cYqeQjTT.dpuf (11.05.2017).

Waever, Ole (1998), “Insecurity, Security and Asecurity in the West European Non-War Community”, Barnet, Emanuel Michael (Der.), Security Communities (Cambridge: Cambridge University Press): 69-118.

Weber, Cynthia (2001), International Relations Theory: A Critical Introduction (London: Routledge).

Whitworth, Sandra (1994), Feminism and International Relations-Towards a Political Economy of Gender in Interstate and Non-Governmental Institutions (London: Macmillan).

Wolfers, Arnold (1952) “National Security as an Ambiguous Symbol”, Political Science Quarterly, 67: 481-502.

Yöney, Sevgi (1996), “Uluslararası İlişkiler, Feminizm ve Türkiye”, Sönmezoğlu, Faruk (Der.), Değişen Dünya ve Türkiye (İstanbul: Bağlam Yayıncılık): 103-121.

Zwingel, Susanne (2012), “How Do Norms Travel”, Theorizing International Women’s Rights in Transnational Perspective”, International Studies Quarterly, 56 (1): 115-129.

Kaynak Göster