AVRUPA’DA AŞIRI SAĞIN AYAK SESLERİ: ZENOFOBİNİN PATOLOJİK NORMALLEŞMESİ

2000’li yıllarla birlikte Avrupa’da aşırı sağ partilerin daha geniş halk kitleleri tarafından destek görerek dikkate değer bir çıkış trendi yakalaması, onları birçok ülkede iktidara ya da ana muhalefete taşıyacak kadar güçlendirmiştir. Günümüzde aşırı sağ, dünyanın gelişmiş ülkeleri ve liberal demokrasilerinin beşiği sayılan ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa ülkelerinde de başat siyasi aktörler olma yolunda ilerlemeye devam etmektedir. Bu ilerleyişi motive eden en önemli gelişme ise son yıllarda Avrupa’ya yönelik göç hareketliliğinin artış göstermesidir. Bu çalışmada, aşırı sağın Avrupa’da yükselişi ile göç dalgası ilişkilendirilecek ve Batılı toplumlardaki aşırı sağ siyasi partilerin göçmen karşıtı politikaları patolojik normallik, yabancı düşmanlığı ve refah şovenizmi kavramları ekseninde ele alınacaktır. Çalışmanın hipotezi, Avrupa’da göçmen karşıtlığının arkasında güvenliğe, refah kaybına ve kültürel heterojenliğe dair kaygılar olduğudur. Buna müteakip sayılan unsurlarda artarak görülen tepkiselliğin, göçmen karşıtı politikaları esas alan aşırı sağ partileri günden güne güçlendirdiği vurgulanan diğer bir husustur.

FOOTSTEPS OF THE EXTREME RIGHT IN EUROPE: PATHOLOGICAL NORMALIZATION OF XENOPHOBIA

During the 2000s, the extreme right-wing parties in Europe were supported by the wider public and experienced a significant outflow. In these years, the extreme right has been the ruling party or main opposition party in many countries. Today, the far right continues to be the leading political actors in the European countries, as well as in the developed countries of the world and in countries such as the USA, Canada, Australia and New Zealand, which are considered as examples of liberal democracy. This progress stems from the increase in migration mobility towards Europe in recent years. In this study, the rise of the far right in Europe will be associated with the wave of migration, and the antiimmigrant policies of far-right political parties in Western societies will be dealt with in the axis of pathological normality, xenophobia and welfare chauvinism. The hypothesis of the study is that there are concerns about security, welfare loss and cultural heterogeneity behind the anti-immigration stance in Europe. It is also emphasized that the increasing reaction towards the right-wing parties, which is based on anti-immigrant policies, is being strengthened day by day.

Kaynakça

AfD Parti Programı (2017), https://www.afd.de/wpcontent/uploads/sites/111/2017/04/2017-04-12_afd-grundsatzprogrammenglisch_web.pdf (23/05/2019).

Albertazzi, Danielle ve Duncan McDonnell (2008), Twenty First Century Populism: The Spectre of Western European Democracy (New York: Palgrave Macmillan).

Alkan, M. Nail (2015), “Avrupa’da Yükselen Irkçılık: Pegida Örneği”, Akademik Bakış, 8 (16): 275-289.

Anadolu Ajansı (17.03.2019), “Belçika İstihbaratından Aşırı Sağ Silahlanıyor Uyarısı”, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/belcika-istihbaratindan-asiri-sagsilahlaniyor-uyarisi/1420687 (25.05.2019).

Anadolu Ajansı (30.09.2019), “Avusturya’da Sebastian Kurz’un İkinci Zaferi”, https://www.aa.com.tr/tr/analiz/avusturya-da-sebastian-kurz-un-ikincizaferi/1597985 (01.10.2019).

Anastasakis, Othon (2000), “Extreme Right in Europe: A Comparative Study of Recent Trends”, The Hellenic Observatory The Europan Institute, London School of Economics & Political Science, http://eprints.lse.ac.uk/3326/1/Extreme_Right_in_Europe.pdf (26/02/2019).

Aras, İlhan ve Akın Sarıoğlu (2018), “Avrupa Aşırı Sağında Göçmen Karşıtlığı: Fransa ve Macaristan Örnekleri”, Mukaddime Dergisi, 9 (3): 59-77.

Avusturya Özgürlük Partisi Programı, https://www.fpoe.at/themen/parteiprogramm/parteiprogramm-englisch/ (23.05.2019).

Baharçiçek, Abdülkadir (1996), “Yeni Dünya Düzeni: Barış ve İşbirliği mi, Çatışma ve Düzensizlik mi?”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 1: 101-105.

BBC Türkçe (19.11.2009), “İsviçre Minare Yasağını Oyluyor”, https://www.bbc.com/turkce/haberler/2009/11/091129_swiss_minaret (20.05.2019).

BBC Türkçe (08.12.2016), “Marine Le Pen: Yasadışı Göçmenlerin Çocuklarına Ücretsiz Eğitim Verilmesin”, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya38256672 (23.05.2019).

BBC Türkçe (14.03.2018), “Grafiklerle: Avrupa'da göçmen karşıtlığının en yüksek olduğu ülkeler”, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya43392262 (28.04.2019).

BBC Türkçe (15.05.2019), “Avrupa Parlamentosunda Aşırı Sağ Partilerin İttifak Arayışı, Birliğin geleceğini nasıl etkileyecek?”, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-48276612 (24.05.2019).

Betz, Hans George (1994), Radical Right-Wing Populism in Western Europe (London: Palgrave Macmillan UK).

Boyraz, Hacı Mehmet, Oğuz Güngörmez, Furkan Onur Kavukçu (2019), “Aşırı Sağ ve Brexit’in Gölgesinde 2019 Avrupa Parlamentosu Seçimleri”, Seta Analiz, https://setav.org/assets/uploads/2019/05/A283Tr.pdf (20.06.2019).

Decker, Frank (2008), “Germany: Right-wing Populist Failures and Left-wing Successes”, Albertazzi, Danielle ve Duncan McDonnell (Der.), Twenty First Century Populism: The Spectre of Western Europan Democracy (New York: Palgrave Macmillan).

Europe Elects, https://europeelects.eu/european-union/ (24.05.2019).

Gagatek, Wojciech (2010), The 2009 Elections to the Europen Parliament Country Reports (Florence: Europan University Institute).

Goldschmidt Tina ve Jens Rydgren (2018), Social Distance, Immigrant Integration, and Welfare Chauvinism in Sweden (WZB Berlin Social Science Center: WZB Discussion Papper).

Guibernau, Montserrat (2010), “Migration and The Rise of The Radical Right”, Policy Network Paper.

Karapin, Roger (1998), “Radical Right and Neo-Fascist Political Parties in Western Europe”, Comparative Politics, 30 (2): 213- 234.

Kaya, Ayhan (2016), İslam, Göç ve Entegrasyon: Güvenlikleştirme Çağı (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları).

Kaya, İlhan (2007), Müslüman Amerikalılar: Göç, Kimlik ve Entegrasyon (Ankara: Dipnot Yayınları).

Keneş, Hatice Çoban (2012), “Biyolojik Mitten Kültürel Mite: Yeni Irkçılık Nedir?”, Dipnot Dergisi, (9): 5- 23.

Kissinger, Henry (2014), World Order (New York: Penguin Press).

Kutlu, Salih Ziya (2013), “Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ: Fransa ve Danimarka Örnekleri” (Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Miller, David (2008), “Immigrants, Nations and Citizenship”, The Journal of Political Philosophy, 14 (4): 371-390.

Minkenberg, Michael (2011), “The Radical Right in Europe Today: Trends and Patterns in East and West”, Nora Langenbacher ve Britta Schellenberg (Der.), Is Europe on the “Right” Path? Right-wing Extremism and Right-wing Populism in Europe (Forum Berlin, Friedrich Ebert Stiftung): 37-55.

Mudde, Cas (2000), The Ideology of the Extreme Right (Manchester: Manchester University Press).

Mudde, Cas (2007), Populist Radical Right Parties in Europe (New York: Cambridge University Press).

Mudde, Cas (2008), The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy (Malmö: Malmö University Press).

Mudde, Cas (2010), “The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy”, West European Politics, 33 (6): 1167-1184.

Mudde, Cass ve Cristobal Rovira Kaltwasser (2019), Popülizm: Kısa Bir Giriş (Ankara: Nika Yayınevi) (Çev: S. Erdem Türközü).

Öner, Selcen (2014), “Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ, Yeni Ötekiler ve Türkiye’nin AB Üyeliği”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 13 (1): 163-184.

Parlemeter 2018, https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/beheard/eurobarometer/2018/parlemeter-2018/report/en-parlemeter-2018.pdf (30.04.2019).

Reeskens, Tim ve Wim Van Oorschot (2012), “Disentangling the New Liberal Dilemma: On the Relation Between General Welfare Redistribution Preferences and Welfare Chauvinism”, International Journal of Comparative Sociology, 53 (2): 120-139.

Rydgren, Jens (2004), “The Logic of Xenophobia”, Rationality and Society, 16 (2): 123-148.

Schain, A. Martin (2018), Shifting Tides: Radical- Right Populism and Immigration Policy in Europe and The United States (Washington DC: Migration Policy Institute).

Swnak, Duane ve Hans- Georg Betz (2003), “Globalization, The Welfare State and Right-Wing Populism in Western Europe”, Socio-Economic Review, 1 (2): 215-245.

Taguieff, Pierre Andre (2001), The Force of Prejudice: On Racism and Its Doubles (Minneapolis: University of Minnesota Press).

TRT Haber (09.04.2019), “Avrupa’da Aşırı Sağın AP Stratejisi”, https://www.trthaber.com/haber/dunya/avrupa-asiri-saginin-ap-stratejisiislam-gocmen-ve-turkiye-karsitligi-411326.html (23/05/2019).

Uzunçayır, Cihan (2014), “Göçmen Karşıtlığından İslamofobiye Avrupa Aşırı Sağı”, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 2 (2): 131-147.

Uzunçayır, Cihan (2017), “Batı Avrupa’da Aşırı Sağ Partiler Neden Yükseliyor?”, Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (15): 364- 401.

VonBeyme, Klaus (1985), Political Parties in Western Democracies (Gower: Aldershot).

Wilson, Robin ve Paul Hainsworth (2012), Far-Right Parties and Discourse in Europe: A Challenge For Our Times (Brussels: Europan Network Against Racism Press).

Kaynak Göster