Türkiye’de Çilek Üretim ve Dış Ticaretinde Gelişmeler

Türkiye’de çilek üretimi ve dış ticareti gün geçtikçe önem kazanmakta, üreticilere ve ihracat yoluyla ülke ekonomisine gelir sağlaması açısından sık sık gündeme gelmektedir. Tükiye’de 2001-2017 yılları arasında çilek üretimi 3,42 kat artarak 400.167 tona yükselmiştir. Yurtiçi üretim büyük oranda (%69,50) Mersin, Aydın, Bursa ve Antalya illerinden karşılanmaktadır. Ele alınan dönemde ihracat miktarı ise 2,44 kat artarak 27.577 ton olmuştur. İhracat yapılan ülkeler itibariyle de yoğunlaşma mevcuttur. Özellikle taze çilek ihracatında gerçekleşen bu yoğunlaşma herhangi bir sorunla karşılaşıldığında önemli gelir kayıplarına sebep olabilir. Bu nedenle çilek üretim bölgelerinin genişletilmesi ve yeni ihracat pazarlarının bulunması yönünde çabalar teşvik edilmelidir.

Improvements of Strawberries Production and Foreign Trade in Turkey

In Turkey, strawberry production and foreign trade is getting importance, in terms of providing income to producers and exports revenues. Strawberry production quantity has increased to 400.167 tonnes in the year 2001-2017 increased by 3.42 times in Turkey. This production is mostly (%69,5) met by Mersin, Aydın, Bursa and Antalya. In this period, the export quantity increased by 2.44 times to 27,577 tons. There is an concentration of export by countries. Especially, this concentration of fresh strawberries may result to loose income. For this reason, ıt is important to expand strawberry production regions and find new export markets.

Kaynakça

Adak, N., Pekmezci, M., 2011. Topraksız Kültürle Çilek Yetiştiriciliğinde Fide Tipleri ile Yetiştirme Ortamlarının Bazı Fiziksel Özellikler Üzerine Etkileri. GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi. 28(2), 53-59

Ağır, H. B. ve Saner, G., 2014. İzmir İli Emiralem Beldesinde Açıkta ve Örtüaltı Çilek Yetiştiriciliğinde Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi. Ege Univ. Ziraat Fak. Derg., 2014, 51 (2): 145-152

Akın, A., 2008. Aksehir İlçesinde Organik Çilek Yetistiriciliginin Benimsenmesi ve Yayılması Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Bolat, İ., İkinci, A. Gerçek, S., Şimşek, M., Ak, B.E., Kırnak, H., 2003. Camarosa çilek çeşidinde değişik sulama aralığı ve sulama düzeyinin meyve verimi, erkencilik ve kalite özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 8-12 Eylül 2003, Antalya.

Demirsoy, L., Mısır, D., Adak, N., 2017. Topraksız Tarımda Çilek Yetiştiriciliği. Anadolu, J of AARI. 27 (1): 71-80.

DPT, 2001. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Devlet Planlama Teşkilatı, Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Meyvecilik, Ankara

FAO, 2016. www.faostat.org (Erişim Tarihi: 12.04.2018)

Kaya, H. D., Akın, S., Bulut, E., Doğan, M., Bulut, S., 2016. Bir Yerel Kalkınma Örneği: Sason Çilek Üreticileri Birliği (SAÇÜB).

Kılıç, S., Duman, O., Bektaş, E., 2014. Organik Ürünlerin Pazarlama Stratejileri ve Üreticiler Üzerinde Bir Alan Arastırması. Business and Economics Research Journal. 5 (1): 39-65.

Muradoğlu, F., Gündogdu, M., Encu, T., Geçer, M. K., Başak, İ., 2016. Kadmiyum ve Kurşun Toksisitesinin Çilek Bitkisinde (Fragaria x ananassa) Bazı Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri. Bahçe, 45 (Özel Sayı), Cilt 1: 527-532.

Nacar, Ç., 2012. Çilek Yetiştiriciliği. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu, ErdemliMersin.

Tok, N., Seçer, A., Kantar Davran, M., Çobanoğlu, F., "Ziraat Fakültesi Son Sınıf Öğreencilerinde Girişimcilik Özellikleri, Algısı ve Eğilimi: Çukurova ve Adnan Menderes Üniversitesi Örneği", Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 3 (1): 47-73.

TÜİK, 2018. www.tuik.gov.tr. (Erişim tarihi: 01.02.2018).

Türemiş, N.F., Burgut, A., Dikkaya, Y.R., 2014. Çilek Yetiştiriciliği – Bazı Yeni Çilek Çeşitlerinin Kıbrıs Koşullarındaki Adaptasyonları. Tagep Proje No: 5.2.3.4.

Sarılı, M., 2010. Silifke Yöresi Açıkta Çilek Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Girdileri ve Maliyet. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarım Makinaları Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Kaynak Göster