Kırsal Alanda Genç Çiftçilerin Sorunları ve Beklentileri; Niğde İli Örneği

Tarım sektöründe meydana gelen yapısal değişiklikler ve kırsal alanda yaşayan nüfusun çeşitli nedenlerden dolayı kırsal alanları terk etmesi, gerek ülkenin ihtiyacı olan yeterli gıdanın temininde gerekse nüfus hareketliliğinin meydana getirdiği sosyal sorunlardan dolayı devletler, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin sorunlarını tespit edip, çözüm bulma konusuna daha fazla önem vermeye başlamışlardır. Bu çalışmada, Niğde ilinde 85 genç çiftçiden elde veriler ışığında genç çiftçilerin sorunları tespit edilmiş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. Kırsal alanın olumlu yönlerine karşın, ankete katılan geçlerin yaklaşık olarak ¾’ü gibi büyük bir oranı iki yıl içerisinde kırsalı ve dolayısıyla tarımsal faaliyeti terk etmeyi düşünmektedirler. Bunun nedenleri arasında tarım sektörünün yanlış yönetimi, yetersiz tarımsal destekler, mevcut altyapı hizmetleri (ulaşım, sağlık ve eğitim vb.) ve çiftçilik yaparken karşılaştıkları finansal sorunlar bilgiye erişim imkânlarında yaşanan zorluklar olarak göstermişlerdir. Gençlerin kırsal alanı terk etmelerini makul bir düzeyde tutmak için, altyapı imkânlarının iyileştirilmesi ve çeşitli sosyal imkânların kırsal alanda yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Problems and Expectations of Young Farmers in Rural Area; Niğde Province

Structural changes taking place in the agricultural sector and changes in rural population in a country due to several reasons obliges the government policies since it could cause both lacks of good security issues and several social problems arise in rural areas, the governments needed to determine the problems and finding solution of the young farmers living in the rural areas and began to pay more attention on this issues. In this study, the problems of young farmers by collecting data from 85 young farmers with survey method in Niğde province were determined and some recommendations were developed. In spite of the positive aspects of the rural area, a large proportion, approximately ¾ of the surveyed young farmers are planning to exit from rural areas hence agricultural activities within two years. The reasons for this decision were determined as the mismanagement of agricultural sector, lack of existing infrastructure services (transportation, health and education, etc.) and agricultural supports, the financial problems they faced during farming and difficulties in access to information. In order to keep young people from leaving rural areas at a reasonable level, infrastructure needs to be improved and various social opportunities to be extended in rural areas.

Kaynakça

Aksoy, A., Yavuz, F., 2012. Çiftçilerin Küçükbaş Hayvancılık Yetiştiriciliğini Bırakma Nedenlerinin Analizi; Doğu Anadolu Bölgesi Örneği. http://dergi.omu.edu.tr/index.php/ANAJA S/article/view/1966. Erişim Tarihi: 11 Nisan 2018.

Ergin, A., 2017, “Kırsal Kalkınma Çalışmaları”, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Ankara.

GTHB, 2017, Çiftçi Kayıt Sistemi Verileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara GTHB, 2018, IPARD Programı İstatistikleri, https://ipard.tarim.gov.tr, Erişim Tarihi: 16.07.2018.

Geray, C., 1978. Kırsal Alanda Kalkınma ve Gençlik. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. Cilt:33, Sayı:3. Ankara.

Gülçubuk, B., 2013, Türkiye Tarımının Ekonomi-Politik ve Sosyolojik Nitelikleri Açısından Arazi Toplulaştırması. Türk Tarım Dergisi, 210,16-21.

Hamilton, W., Bosworth, G., Ruto, E., 2015. Entrepreneurial younger farmers and the 'young farmer problem' in England. In: Agrosym 2015, 15-18 October 2015, Jahorina Mountain, Sarajevo, Bosnia.

Lostak, M., Zagata, L., 2017. Farm Succession and Ageing of Farmers a Challenge to Sustainability in Casee Region. 15-16 May 2017 | the 8th International Conference CASEE, Warsaw University of Life Sciences.

Miran, B., 2007. Introduction to Statistics, Ege University, Pages: 297, İzmir, Turkey. OECD, 2018. https://data.oecd.org/unemp/youthunemployment-rate.htm. Erişim Tarihi: 9 Haziran 2018.

Stefanova, N.A., 2018, “The role of e-agriculture in the context of global and regional challenges”, FAO-High Level Forum on eagriculture, “2gether 4 Strong Digital Agriculture”, 18-20 April 2018, Sofia, Bulgaria.

Unaakıtan, G, Başaran, B., 2018. Genç Çiftçi Projesinin Başarısı İçin Bir Öneri; Genç Çiftçi Kooperatifleri. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2018: 04 (02).

Uçak, H., 2016, “Dünyada ve Avrupa Birliğinde Genç Çiftçi: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme” Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, ISBN: 978-605- 4397-55-6, 27-31 Mayıs 2016, Muğla.

Yılmaz, M., 2015. Changes of Rural Population in Turkey and its Distribution by Provinces (1980-2012), Eastern Geographical Review; Cilt 20, Sayı 33, ISSN: 1302- 7956, Erzurum, Turkey.

Yılmaz, B., Daşdemir, İ., Atmış, E., Lise, W., 2010. Factors Affecting Rural Development in Turkey: Bartın Case Study. Forest Policy and Economics 12(4):239-249.

Zagata, L., Sutherland, L.A., 2015. Deconstructing the ‘young farmer problem in Europe’: Towards a research agenda. Journal of Rural Studies, Volume 38, April 2015, Pages 39-51.

Kaynak Göster