Antalya ili sera sebzeciliğinde kadın üreticilerin rolü

Bu çalışmada, Antalya ilinde serada sebze üretimi yapan kadın üreticilerin üretim sürecindeki rolleri araştırılmıştır. Bu amaçla sera sebzeciliği yapan 75 işletme ile anket yapılmıştır. İncelenen işletmelerde kadınların sebze üretimi ve pazarlamasında önemli bir işgücü kaynağı oluşturduğu, özellikle ekim, çapalama ve hasat işlemlerinde büyük rol oynadıkları saptanmıştır. Buna karşın ilaçlama, gübreleme, sulama, nakliye ve satış işlemlerine kadınların daha az katıldıkları belirlenmiştir, işgücü açısından sebze üretimindeki önemli katkılarına rağmen, kadınların sebze üretim ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili karar sürecine katılımları çok düşüktür. Çalışmada ayrıca sera sebzeciliği yapan kadın üreticilerin, sebze üretimindeki başlıca sorunları ve beklentileri de saptanmıştır.

Women' s role in greenhouse vegetable production in the Antalya province

In this study, the role of women farmers in greenhouse vegetable production in the Antalya province was investigated. To capture this aim seventy-five vegetable farms that produce in greenhouse were surveyed. It was found that women provide majority of the labours particularly planting, hoeing and harvesting activities of vegetable production and marketing. On the other hand, women participation in the activities as spraying, fertilisation, irrigation, transportation and marketing of vegetables is very low. Although women play an important role as labours in the vegetable production and marketing, their role in decision making process regarding production and marketing vegetable is very small. The study also provided the opportunity for women farmers to highlight their problems and expectations in greenhouse vegetable production.

___

Cramer, D., 1998. Fundamental Statistics for Social Research: Step-by-step calculations and computer techniques using SPSS for Windows, Routledge, London and New York.

DİE, 1993. Türkiye İstatistik Yıllığı 1993. DİE Yayınları, Yayın No: 1620, Ankara.

DPT, 1993. Türk Aile Yapısı Araştırması. Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü, DPT Yayınları, Yayın No: 2312, SPGM: 421, Ankara.

Erkan, O., Yılmaz, 1993. L, İçel İlinde Örtüaltı Sebze Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Verimlilik Analizi. MPM Yayınları No:433, S:34-46, Ankara. 1993.

Friedman, M., 1937. 'The Use of Ranks to Avoid the Assumption of Normality İmplicit in the Analysis of Variance'. Journal of the American Statistical Association 32: 675-701.

Güneş, T., Arıkan, R., 1985. Tarım Ekonomisi İstatistiği. A,0, Ziraat Fakültesi Yayınları: 924, Ofset Basım Ders Kitabı: 8, Ankara.

Özkan, B., 1993. Aksu Sulama Alanına Giren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Ürün Desenini Etkileyen Faktörler. Ç,Ü, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Adana.

Yamane, T., 1967. Elemantary Sampling Theory Printice-Hall, İne, Englewood Cliffs NT.

Yılmaz, 1., 1994. Antalya İlinde Sera Sebzeciliği Üretim Ekonomisi. Ç,Ü, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Adana.

___