İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin ‘Barış’ Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi

Hızla gelişen ve değişen dünyada, sosyal, politik ve ekonomik alanda yaşanan gelişmeler ve değişmeler toplumda­ki bireylerin istenmeyen davranışlarını ortadan kaldırmada etkili olamamaktadır. Bu noktada top­lumda, eşitlik, adalet, demokrasi, insan hakları, hoşgörü ve dayanışmaya dayanan barış kültürü­nün oluşturulmasının önemi açıktır. Bu çalışmanın amacı ilk ve ortaokul öğrencilerinin barış kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubu, uygun örnekleme yoluyla 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin birlikte eğitim gördüğü Antalya Muratpaşa ilçesinde bir okuldan seçilmiştir. Çalışma grubunu, ilkokul 3 ve 4. sınıflardan 93; ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflardan 163 öğrenci olmak üzere toplam 256 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin, barış kavramına ilişkin sahip oldukları algıları ortaya çıkarmak için, öğrencilerin her birinden “Bana göre barış …benzer; çünkü …” cümlesini tamamlanması istenmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması Adlandırma, Eleme ve Arıtma, Kategori Geliştirme Aşaması, Geçerlik ve Güvenirliği Sağlama, Verileri Bilgisayar Ortamına Aktarma olmak üzere beş aşamada gerçekleştirilmiştir. İlkokul ve ortaokul öğrencileri barış kavramına ilişkin toplam 50 adet geçerli metafor üretmişlerdir. 34 metafor, yalnızca bir öğrenci tarafından üretilmiştir. Diğer 16 meteforun, ise 2 ile 55 öğrenci arasında değiştiği tespit edilmiştir. Bazı metafor 2, bazı metafor ise 55 öğrenci tarafından üretilmiştir. Görüldüğü gibi ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından barış kavramına ilişkin çok sayıda metafor kullanılmıştır. Öğrenciler tarafından barış kavramına ilişkin en çok tercih edilen metaforun ‘sevgi’ olduğu görülmüştür. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin ürettikleri meteforların hepsinin olumlu olduğu ve öğrencilerin barışı olumlu algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır.

The Analysis of the Perception of Primary and Secondary School Students’ Regarding the Concept of Peace via Metaphors

In a rapidly developing and changing world, developments and changes in social, political and economic fields cannot be effective in eliminating the unwanted behaviors of individuals in the society. At this point, the importance of establishing a culture of peace based on equality, justice, democracy, human rights, tolerance and solidarity is clear in society. The aim of this study is to determine the perceptions of primary and secondary school students about the concept of peace through metaphors. The study group of the study was selected from a school in the district of Muratpaşa, Antalya where the primary and secondary school students were educated together in the 2013-2014 academic year through appropriate sampling. The study group consisted of 93 primary and third grade students; A total of 256 students consist of 163 students from secondary school 5, 6, 7 and 8th grades. In this study, in order to reveal the perceptions of primary and secondary school students about the concept of peace, “Peace for me… is similar to each of the students; because… ” was asked to complete. Content analysis technique was used in the evaluation of the data obtained. The analysis and interpretation of metaphors were carried out in five stages: Naming, Screening and Treatment, Category Development Phase, Ensuring Validity and Reliability, Transferring Data to Computer Environment. Primary and secondary school students produced a total of 50 valid metaphors for the concept of peace. 34 metaphors were produced by only one student. The other 16 metaphors ranged from 2 to 55 students. Some metaphors were produced by 2 students and some metaphors by 55 students. As it is seen, many metaphors about the concept of peace were used by primary and secondary school students. It was seen that the most preferred metaphor for the concept of peace by students was “love”. According to the findings of the research, it was concluded that all the metaphors produced by the students were positive and students perceived peace positively.

Kaynakça

Aydın, F. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10 (3), 1293-1322

Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim Okullarındaki Öğrenci Ve Öğretmenlerin Sahip Oldukları Okul Algıları İle İdeal Okul Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Bar-Tal, D. (2002). The Elusive Nature Of Peace Education. In G. Salomon & B. Nevo (Eds.), Peace Education: The Concept, Principles, And Practices Around The World (pp. 27-36). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Bayram, D., & Aslan, C. (2008, September). An analiysis on thema of “Peace” in primary Turkish curricula. Proceedings for WCCI 13.Word conference in education on Creating a Global Culture of Peace: Strategies, for Curriculum Development and Implementation. Antalya, Turkey.

Bedir, G., & Arslan, M. (2008, September). An educational pro¬gram model directed to develop “peace education” attitude for students at the second echelon. Proceedings for WCCI 13.Word conference in education on Creating a Global Culture of Peace: Strategies, for Curriculum Development and Implementation. Antalya, Turkey.

Bedir, G., & Demir, S. (2008). Primary school students’ meta¬phors about the concept of “peace”. Proceedings for WCCI 13.Word conference in education on Creating a Global Culture of Peace: Strategies, for Curriculum Development and Implementa¬tion. Antalya, Turkey.

Cerit, Y. (2008). Öğretmen Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi.Güz 2008, 6(4), 693-712.

Gazioğlu, G. (2008). The effect of peace and conflict resolution education on emotional inteligence, self concept and conflict resolution skills. Unpublished master’s thesis, Boğaziçi Univer¬sity, İstanbul.

Harris, I. M., & Morrison, M. L. (2003). Peace education (2nd ed.). Jefferson, NC: McFarland.

Kamaraj, I. ve Kerem, E. A. (2004). Erken çocukluk dönemi barış değerine evrensel bir bakış I. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 93-104.

Kamaraj, I. ve Kerem, E. A. (2004). Erken çocukluk döneminde barış sosyal değerine ilişkin eğitici drama uygulamaları. Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (s. 206-214). İstanbul: Morpa Yayıncılık.

Kamaraj, I. ve Kerem, E. A. (2005, Ocak). Erken çocukluk döneminde, barış değerine ilişkin bir program modeli. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda sunulan bildiri, Sabancı Üniver¬sitesi, İstanbul.

Inbar, D. (1996). The Free Educational Prison: Metaphors And İmages. Educational Research, 38(1) 77-92.

Lakoff, G. Ve Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, Anlam Ve Dil (Çev. G. Y. Demir). İstanbul: Paradigma.

Morgan, G. (1998). Yönetim Ve Örgüt Teorilerinde Metafor.(G. Bulut, Çev.) İstanbul: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası.

Mutlu, E. (1998). İletişim Sözlüğü. Ankara: Ark Yayınları.

Öztürk, Ç. (2007). Sosyal Bilgiler, Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Coğrafya” Kavramına Yönelik Metafor Durumları. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2) 55-69.

Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Olduğu Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.

Saban, A., Koçbekar, B. N., & Saban, A. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 461-522.

Sertel, J.M., Kurt, G., Oral, Z. (2004). Barış Bireyde Baslar. İstanbul: Ekspres Basım

Silman, F., & Şimşek, H. (2006). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış. Eğitim Araştırmaları, 6(23), 177-187.

Ünal, A., Ünal, E. (2010). Öğretmen Ve Öğrencilerin Rehber Öğretmeni Algılamalarına İlişkin Bir Durum Çalışması,,Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2),919-946.

Tapan, Ç. (2006). Barış eğitimi programının öğrencilerin çatışma çözme becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Türnüklü, A. ve Şahin, İ. (2006). İlköğretim okullarında, çatışma çözüm stratejilerinin karşılaştırmalı olarak incelen¬mesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 4 (297), 11-21.

Yemenici, A. (2008, September). A peace education model: Cellular, peace. Proceedings for WCCI 13.Word conference in education on Creating a Global Culture of Peace: Strategies, for Curriculum Development and Implementation. Antalya, Tur¬key.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Kaynak Göster

APA Çapar, D . (2019). İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin ‘Barış’ Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi . Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 79-91 .