Türkiye'de Kimya Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar

Bu araştırmada “kimya eğitimi” alanında Türkiye’de yapılmış (1991-2016) lisansüstü çalışmalar meta analiz yöntemi ile incelenmiştir. Kimya eğitimi alanına yönelik lisansüstü çalışmalara YÖK ulusal tez veri merkezinden ulaşılmıştır. Araştırmada 54 lisansüstü tez çalışması incelenmiştir; tezler doktora-yüksek lisans, tezi yapan araştırmacıların cinsiyeti, konu, yapıldığı üniversite, yapıldığı enstitü, yöntem (nicel, nitel veya çoklu yöntem), veri toplama araçları, yapıldıkları yıllar bağlamında analiz edilmiştir. Elde edilen veriler frekans ve yüzdelik olarak değerlendirilmiş ve grafikler yoluyla gösterilmiştir. Çalışmanın sonucunda ise yapılan lisansüstü çalışmalardaki benzerlikler ve farklılıklar seçilen değişkenlere göre ortaya konulmuştur.

Graduate Studies Performed in Chemistry Education site in Turkey

In this research, "chemistry education" in the field, made in Turkey (1991-2016) were studied postgraduate studies in the meta-analysis. The postgraduate studies for chemistry education were reached from YÖK national thesis data center. The study of 54 postgraduate theses has been studied; theses were analyzed in the context of doctorate and master's thesis, gender of researchers, subject, university, institute, method (quantitative, qualitative or multiple method), data collection tools. The obtained data were evaluated as frequency and percentage and shown by graphs. As a result of the study, the similarities and differences in the post-graduate studies are presented according to the selected variables.

Kaynakça

Alkan, G. (2014). Türkiye’de Muhasebe Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma (1984-2012). Muhasebe ve Finansman Dergisi, (61), 41-52. DOI: 10.25095/mufad.396448

Bağ, H, Kara, Y, Uşak, A. (2014). Kimya ve Fizik Eğitimiyle İlgili Makaleler Bibliyografyası. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (12), 48-59. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pauefd/issue/11131/133130

Batı, K. (2018). Türkiye’de Fen Eğitimi ve Kimya Eğitimi Laboratuar Uygulamalarına Genel Bir Bakış. Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, 2 (1), 45-55. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/dased/issue/36847/416492

Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N., Şeker, F., (2012). Fen Bilimleri Eğitiminde Çalışılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, v.9, n.1, Mart 2012, ss.49-64.

Evrekli, E., İnel, D., Deniş, H. ve Balım, A. G. (2011). Fen eğitimi alanındaki lisansüstü tezlerdeki yöntemsel ve istatistiksel sorunlar, İlköğretim Online, 10(1), 206-218.

Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş (Çeviri Editörleri: Ali Ersoy ve Pelin Yalçınoğlu). 2. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Gürdal, A, Bakioğlu, A, Öztuna, A. (2005). Fen Bilgisi Eğitimi Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), . Retrieved from http://dergipark.gov.tr/deubefd/issue/25433/268392

Johnson, B. & Christensen, L. (2014). Nicel, Nitel ve Karma Araştırma.(çev. ed. Selçuk Beşir Demir). EducationalResearch: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches (4th edit.). Ankara: Eğiten Kitap.

Özden, M.Y., Durdu, L. (2016). Eğitimde Üretim Tabanlı Çalışmalar İçin Nitel Araştırma Yöntemleri. Anı Yayıncılık, Ankara.

Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir), Ankara: Pegem Akademi.

Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., & Yıldırım, Y. (2007). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 439-458.

Şimşek, H., ve Yıldırım, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ulutaş, B, Üner, S, Turan Oluk, N, Yalçın Çelik, A, Akkuş, H. (2015). Türkiye’deki Kimya Eğitimi Makalelerinin İncelenmesi: 2000-2013. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2).

Yavuz, S. (2017). Kimya Eğitimi Alanında Kavram Yanılgıları İle İlgili Tamamlanmış Tezler Üzerine Bir İçerik Analizi: Türkiye Örneği (2005-2015). Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (3), 957-974. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/29417/320504

Kaynak Göster