Karar Verme Sürecinde Motivasyon ve Yaratıcılığın Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Günlük yaşamla iç içe bir kavram olan karar verme, yaşamımızın her anında yaptığımız ya da yapmayı düşündüğümüz eylemler için alternatifler arasından bir seçim yapmaktır. Yapılan bu seçimin etkili olması ve bireye istendik yaşantılar getirmesi ise farklı birçok etmen ile zenginleştirilebilir. Bu etmenlerin en önemlisi şüphesiz bireyin sahip olduğu yaratıcılık özelliğidir. Yaratıcı olmak, genel kabul görmüş bir konu hakkında alışılagelmişin dışında fikir geliştirmek demektir. Bunun için de motivasyon önemli bir araçtır. Bu araştırmanın amacı farklı eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin karar verme sürecinde motivasyon ve yaratıcılığın etkilerine ilişkin görüşlerini belirlemektir Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında Türkiye’nin çeşitli illerinde farklı kademelerde görev yapan 50 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmış, verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada motivasyonun yaratıcılığı arttırdığı ve olumlu yönde etkilediği, yaratıcılığın ve motivasyonun karar verme sürecinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Teachers 'Views on the Effects of Motivation and Creativity in Decision Making Process

Decision making, which is a concept intertwined with everyday life, is to choose among the alternatives for the actions we take or intend to do at every moment of our lives. The fact that this choice is effective and brings desired experiences to the individual can be enriched with many different factors. For the individuals the most important of these factors is undoubtedly is the creativity. Being creative means developing unconventional ideas about a generally accepted subject. For this, motivation is an important tool. The purpose of this research is to determine the opinions of teachers working in different educational levels about the effects of motivation and creativity in the decision-making process. One of the qualitative research designs, the case study, was used in the study. In the academic year 2018-2019 in Turkey has created a study group of 50 teachers working at different levels in various provinces. In the research, the data were collected using a semi-structured interview form, and descriptive analysis technique was used to analyze the data. In the research, it was concluded that motivation increases creativity and affects positively, and creativity and motivation are effective in decision making.

Kaynakça

Ada, Ş., Akan, D., Ayık, A., Yıldırım, İ., Yalçın, S. (2013). Öğretmenlerin motivasyon etkenleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 151-166.

Aydın, M. (2010). Eğitim yönetimi (9. Baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.

Amabile, T.M. (1997). Motivating creativity in organizations: On doing what you love and loving what you do. California Management Review, 40(1), 39-58.

Baloğlu, C. (2020). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilik inançları ile örgütsel yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişki (Kütahya Merkez İlçesi Örneği). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Bayraktar, H. V. ve Fırat, B. A. (2019). İlkokul Yöneticilerinin yönetimde kullandıkları örgütsel güç türleri ile ilgili sınıf öğretmenlerinin algılarının incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65), 899-929. Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3503

Chmiliar, l. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research (pp 582-583). USA: SAGE Publications

Craft, A. (2003). The limits to creativity in education: dilemmas for the educator. British Journal of Educational Studies, 51(2), 1113-1127. Doi: https://doi.org/10.1111/1467-8527.t01-1-00229

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches ( 2. Baskı). USA: SAGE Publications.

Çelikten, M., Gılıç, F., Çelikten, Y., Yıldırım, A. (2019). Örgüt yönetiminde karar verme süreci: bitmeyen bir tartışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 581-592.

Çavuşoğlu, D. (2007). Küresel rekabet ortamında örgütlerde yaratıcılık kültürü ve yaratıcılık yönetimine ilişkin tutumların değerlendirilmesi (Okullarda Araştırma). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Doğan, S., Uğurlu, C.T. ve Ay, D. (2013). Yöneticilerin karar verme becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Nitel Bir Araştırma), 4. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (10-11 Mayıs 2013), Sakarya.

Durgut, A.İ. (2020). Etik liderlik, işe adanmışlık ve yönetsel yaratıcılık arasındaki ilişki: yapı malzemeleri sektöründe bir uygulama. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Emiroğlu, O. (2017). Öğretmen motivasyon kaynaklarına ilişkin okul yöneticisi ve öğretmen görüşleri. (Doktora Tezi). KKTC Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması Ve Ekonomisi Anabilim Dalı.

Erdem, İ. (Ed.) (2012). Örgütsel davranış. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Ergül, H.F. (2005). Motivasyon ve motivasyon teknikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 67-79.

Fidan, M. (2018). Okullarda örgütsel yaratıcılık ve yönetsel inovasyona ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gılıç, F. (2015). Öğretmenlerin karar verme sürecine katılma düzeyleri, okul kültürü ve öğretmenlerin değişime hazır olma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Gömleksiz, M.N., Serhatlıoğlu, B. (2013). Öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeylerine ilişkin görüşleri. TSA, 17(3), 99-127.

Güçlü, N., Özer, A., Kurt, T., Koşar, S. (2015). Multilevel analysis of the effects of leardership styles, decision making strategies and personality on decisionmaking process ın schools. International Journal Of Human Sciences, 2(12), 1756-1791. Doi: 10.14687 / ijhs.v12i2.3470

Güzelce, A. (2009). İlköğretim okullarında öğretmenlerin, yöneticilerin karar alma süreçlerine ilişkin algı ve beklentileri. (Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul.

Haşit, G. (2003). İşletme başarısında yönetsel yaratıcılığın rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 1-11.

Köse, E.K., Taş, A., Küçükçene, M. ve Karataş, E. (2018). Öğretmen motivasyonunu etkileyen faktörlere ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 255-277. Doi: 10.21764/maeuefd.424729

Kuzgun, Y. (2006). Meslek gelişimi ve danışmanlığı. Ankara: Nobel

Lunenburg, F.C. (2010). The decision making process. National Forum of Educational Administration And Supervision Journal, 27(4).

Meriç, Ç. (2018). İlkokullarda örgüt kültürü ve örgütsel yaratıcılık ilişkisinin yönetici ve öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi: Balıkesir ili örneği. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Önen, S.M., Kanayran, H.G. (2015). Liderlik ve motivasyon: kuramsal bir değerlendirme. Birey ve Toplum Dergisi, 5(10), 43-63.

Özdemir, S., Cemaloğlu, N. (Ed.) (2017). Örgütsel davranış ve yönetimi. Ankara: Pegem.

Özer, M. A. (2012). Örgütsel karar verme ve yönetişim. Türk İdare Dergisi, 475, 147-170.

Paksoy, M., Kumral, T., Sarp, P. (2019). The mediating role of knowledge sharing ın the effect of transactional leadership and transformational leadership on the organizational creativity. Press Academia, 9, 69-73. Doi: 10.17261 / Pressacademia.2019.1068

Robbins, S. P., Coulter, M. and DeCenzo,A. D. (2017). Fundamentals of management, Pearson: England.

Samen, S. (2008). İşletmelerde yaratıcılığın önemi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 363-378.

Şişman, M. (2010). Eğitim ve okul yönetimi. Erişim adresi: http://www.gokhandokuyucu.com/yl/eoy.pdf.

Tekin, Ö.A., Ehtiyar, V.R. (2010). Yönetimde karar verme: batı Antalya bölgesindeki beş yıldızlı otellerde çalışan farklı departman yöneticilerinin karar verme stilleri üzerine bir araştırma. Journal of Yaşar University, 20(5), 3394-3414.

Yıldırım, N. (2011). Okul müdürlerinin motivasyonları üzerine nitel bir inceleme. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 71-85.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Zor, M.H. (2020). Okul yöneticilerinin iş motivasyon düzeyleri. (Tezsiz Yüksek Lisans Projesi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Denizli.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0682
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008
  • Yayıncı: Tayfun Taşbilek

3.2b 2.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Lise Öğrencilerinin Yeniden Kazanım Uygulamalarına İlişkin Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi

TAŞKIN TAŞTEPE, Sebahat AYDOS

İyi Vatandaşlık Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Samet ÇİÇEK, Nadire AKHAN

Sosyal Alanların Öğretimi ile İlgili Doktora Tezlerine Yönelik Yöntemsel Bir İnceleme

Tolgahan AYANTAŞ, Funda YILDIRIM, Nebile EROĞUL, Neslihan ÖZDEMİR, Şahin GÖKÇEARSLAN

Türkiye’nin Büyüyen Yükseköğretim Sisteminde Öğretmenlik Programları: Öğrencilerin Tercih, Yerleşme ve Kayıtlanma Eğilimleri

BARIŞ USLU

Okul Öncesi Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Yeterlikleri

Ahmet SİMSAR

Öğretmen Adaylarının Akademik ve ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Başarı Puanlarının İncelenmesi

MUHAMMET HANİFİ ERCOŞKUN

Ortaokullarda Örgütsel İklim ile Öğretmen Performansı Arasındaki İlişki

Selda ARSLAN, Pınar Yengin SARPKAYA

Öğretmen Yapımı Türkçe Dersi Testlerinde Yer Alan Maddelerinin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analiz Edilmesi

Ezgi MOR DİRLİK

BİLSEM’deki Özel Yetenekli Öğrencilerde ve Örgün Eğitimdeki Öğrencilerde Bant Karikatürleriyle Desenlenmiş Örnek Olay Yönteminin Sosyal Bilgiler Dersinde Başarıya Etkisi

Betül AKYÜREK TAY, Mehmet Ali ÇAKMAK

Sınıf Öğretmenlerinin Matematiğe ve Öğretmenliğe İlişkin İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Engin KARADAĞ, Abdurrahman KILIÇ