İngilizce Dersinde Basamaklı Öğretim Programının 8. Sınıf Öğrencinin Biliş Ötesi Farkındalığına Etkisi

Araştırmanın temel amacı, İngilizce dersinde basamaklı öğretim programının 8.sınıf öğrencilerinin biliş ötesi farkındalığına etkisini belirlemektir. Araştırmada nicel ve nitel araştırma desenleri birlikte ele alınmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda, basamaklı öğretim programı uygulamasının, öğrencilerin biliş ötesi farkındalığına etkisini belirlemek amacıyla, yarı deneysel desenlerden, öntest-sontest eşleştirilmiş kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise, veri çeşitliliğini sağlamak ve nicel bulguları daha anlaşılır kılmak amacıyla, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması desenine başvurulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu, Siirt merkezde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden 30’u deney, 30’u kontrol grubu olmak üzere toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Yurdakul (2004) tarafından geliştirilen “Biliş ötesi Farkındalık Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nicel veriler için anlamlılık testleri; nitel veriler için de betimsel ve içerik analizi yapılmıştır. Sonuçta, basamaklı öğretim programı etkinliklerinin öğrenci merkezli, daha önceki İngilizce dersi etkinliklerinin ise öğretmen merkezli olduğu, öğrencilerin eğlenceli ve yapabilecekleri etkinlikleri seçtiği, etkinlikleri yaparken bilgileri nasıl düzenleyeceklerini ve materyalle ilgili bilgileri nerede bulacaklarını bilmediği görülmüştür. Araştırma sonuçlarından hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Effects of the Layered Curriculum on 8th Grade Students’ Metacognitive Awareness in English Lessons

The primary aim of this study is to determine the effects of layered curriculum in English courses on 8th grade students’ metacognitive awareness. The study employs the mixed method combining the quantitative and qualitative research methods. In the quantitative part of the research, pretest-posttest matched control group as a quasi-experimental design was used to determine the effect of layered curriculum on students' metacognitive awareness. In the qualitative part, the case study was used to ensure data diversity and make quantitative findings more understandable. The study group of the research was formed by 30 experimental group students and 30 control group students, with a total of 60 8th grade students studying at Mehmet Akif Ersoy Secondary School in Siirt province. As the data collection tools, the “Metacognitive Awareness Scale” developed by Yurdakul (2004), and semi structured interview forms developed by the researchers were used. Significance tests were performed for the quantitative data, followed by descriptive and content analyses for the qualitative data. As a result, it was observed that layered curriculum activity was student centered whereas previous English courses’ activities were teacher centered, students chose the fun activities that they were able to perform, they did not know how to unify the knowledge while doing activities, and also they did not know where they could find the information about the material. Based on the results of the research, some recommendations were made.

Kaynakça

Akpunar, B. (2011). Biliş ve Üstbiliş (Metabiliş) Kavramlarinin Zihin Felsefesi Açisindan Analizi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(4): 353-365.

Atasoy, B. (2009). Web Temelli Eğitim Ortamlarında Yansıtıcı Soruların Öğrencilerin Biliş Üstü Becerilerine, Başarılarına ve Verimliliğine Etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Aydoğuş, R. (2009). İlköğretim 6. ve 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde basamaklı öğretim yönteminin akademik başarıya etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.

Bechkam, H. (2010). Student perceptions of layered curriculum vs. traditional coursework on class grades for 11th-12th grade economics and government students. Culminating Experience Action Research Projects, 17, 5-15.

Başbay, A.(2005). Basamaklı öğretimi programı. Eğitimde Yeni Yönelimler (Ed: Özcan Demirel). Ankara: Pegema Yayıncılık. ss: 241-252.

Blakey, E. ve Spence, S. (1990). Thinking for the future. Emergency Librarian, 17(5), 11-13.

Boyacı, K. (2010). 2005 ilköğretim 6. 7. ve 8. sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı, programın uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin öğretmen görüşleri. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Bulut, İ. (2008).Yeni İlköğretim Programlarında Öngörülen Öğrenci Merkezli Uygulamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Güz 2008, Sayı 56, ss: 521-546.

Demirel, Ö. (2010). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. (12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Gelen, İ. ve Beyazıt, N. (2007). Eski ve Yeni İlköğretim Programları İle İlgili Çeşitli Görüşlerin Karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı 51, ss: 457-476

Gömleksiz, M. ve N. Biçer, S. (2012) . Fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim programının öğrenci başarısına, kalıcılığa ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences [Online]. 2 (9), 1657-1683.

Haynie, J.M., Shepherd, D., Mosakowski, E. ve Earley, P.C. (2010). A situated metacognitive model of the entrepreneurial mindset. Journal of Business Venturing 25, 217-229.

Ilıman, M. ve Evin Gencel, İ. (2018). İngilizce Dersinde Basamaklı Öğretim Programına İlişkin Bir Eylem Araştırması. I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18), Tam Metin Bildiri Kitabı, 05-07 Ekim 2018, İzmir

Johnson, K. J. (2007). Layered curriculum for the construction trades: a mathematics curriculum to teach trade students basic math skills to be successful apprentices. Carbondale: Southern Illinois University.

Kleitman, S. ve Gibson, J. (2011). Metacognitive beliefs, self-confidence and primary learning environment of sixth grade students. Learning and Individual Differences 21, 728–735. Web:www.elsevier.com/locate/lindif adresinden 18.05.2018‟da indirilmiştir.

Koc Akran, S., & Gurbuzturk, O. (2019). Effect of layered curriculum in problem solving skills of students in science and technology course. International Journal of Educational Methodology, 5(1), 135-150. doi: 10.12973/ijem.5.1.147

Koç, S. (2013). İlköğretim 6.sınıf fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim programı uygulamasının öğrencilerin biliş ötesi farkındalıklarına ve problem çözme becerilerine etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Koc Akran, S., & Uzum, B. (2018). The effect of the layered curriculum on the 6th grade students’ learning styles in Science lesson. International Journal of Educational Methodology, 4(3), 141-152. doi: 10.12973/ijem.4.3.141.

Koç Akran, S. (2018). 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Basamaklı Öğretim Programı Uygulamasının Öğrencilerin Biliş Ötesi Farkındalıklarına Etkisi. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi [Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction] 2018– 6(1), 1-25.

Kuhn, D. ve Dean, D. (2004). A bridge between cognitive psychology and educational practice. Theory into Practice, 43(4), 268-273.

Lai, E.R. (2011). Metacognition: a literature review. Pearson Research Reports. Web: http://www.pearsonassessments.com/ adresinden 21.04.2018‟da alınmıştır.

Noe, B. (2008). The effects of a layered curriculum versus traditional teaching methods on academic achievement of fourth graders in the science content area, unpublished master’s thesis, Columbia College, USA.

Nunley, K.F. (2004). Layered curriculum. Amherst: Brain.org Publication.

Nunley, K.F. (2011). Enhancing your layered curriculum classroom: tips, tune-ups and technology. Amherst: Brain.org Publication.

Önel, A. ve Derya Daşcı, A. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının basamaklı öğretim programı uygulamasına ilişkin görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 517-535.

Özmen, Ü. (2005). Dersimiz Hayat Bilgisi. Eğitim Politikaları. Online Eğitim Dergisi, 1,1,(Erişim Tarihi: 19.02.2016’’da http://www.egitimpolitikalari.com/sayi1/ozmen.doc adresinden indirilmiştir).

Schraw, G. ve Sperling-Dennison, R. (1994). Assessing metacognitive awareness, Contemporary Educational Psychology, 19, 460-470.

Welton, A.D. ve Mallan, J.T. (1999). Children and their world. Strategies for teaching. Boston: Mifflin Company.

Yıldırım Yakar, Z., & Albayrak, M. (2018). The effect of the layered curriculum method on the students’ achievement in “area measurement. Hacettepe University Journal of Education. Advance online publication. doi: 10.16986/HUJE.2018044393

Yılmaz, B. (2006). Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yapılandırmacı öğrenme ortamı düzenleme becerileri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin problem çözme becerilerine, bilişötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kaynak Göster