Avustralya ve Türkiye İlkokul Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Bu araştırmanın amacı, Avustralya ve Türkiye ilkokul matematik öğretim programlarının karşılaştırılmasıdır. Karşılaştırma, genel özellikler ileprogram ögeleri olan hedef, içerik, öğrenme-öğretme durumları ve ölçme değerlendirme bağlamında yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Veriler, doküman inceleme tekniği ile toplanmıştır. Her iki ülkenin eğitim sistemleri ve öğretim programlarıyla ilgili bilgiler resmî kurumların web sitelerinden ya da bilimsel araştırmalardan edinilmiştir. Öne çıkan sonuçlardan bazıları şunlardır: Türkiye matematik öğretim programında kazanımlar Avustralya’ya göre daha yapılandırılmıştır. Avustralya matematik öğretim programı öğrenme-öğretme durumları açısından Türkiye’ye göre daha esnek ve teknolojiyle daha entegredir. Avustralya öğretim programında farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip bölgelerde ve farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip öğrenciler için programın nasıl uygulanabileceğine yönelik tartışmalara yer verilmiştir. Avustralya öğretim programının ölçme değerlendirme bölümünde öğretmenlere rehber olarak öğrenci dosyalarından örnekler sunulmuştur. Türkiye matematik öğretim programı ölçme değerlendirme bölümünde bilişsel özelliklerin yanı sıra duyuşsal ve psikomotor becerilerin ölçümü de önemsenmiştir.

The Comparison of Primary School Mathematics Curriculums of Australia and Turkey

The purpose of this research is to compare primary school mathematics curriculums of Australia and Turkey. The comparison was made in the context of general characteristics, and curriculum elements which are aim, content, learning-teaching activities, and measurement-assessment. Qualitative research method and descriptive analysis were used in the research. Data were gathered by document review technique. Information related to education systems and curriculums of both countries has been obtained from official web sites or scientific researches. Some of the prominent results are as follows: Acquisitions of Turkey mathematics curriculum are more structured than Australia. Australia mathematics curriculum is more flexible, and more integrated with technology in terms of teaching and learning activities. The Australian curriculum includes discussions on how the curriculum should implement for students with different socio-economic characteristics, and in regions with different socio-economic characteristics. In Australian curriculum, the assessment and evaluation section provides examples of student files as a guide for teachers. In Turkey mathematics curriculum assessment and measurement section, affective and psychomotor skills are considered important as much as cognitive abilities.

Kaynakça

Abid, A. A. O. (2017). İlköğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırılması: Türkiye ve Libya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir. (Tez No: 507163).

ACARA. (2015). Australian curriculum. [Web-site]. https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/mathematics/ adresinden 25.8.2019 tarihinde erişilmiştir.

Arslan, S. (2018). Avustralya ile Yeni Zelanda’da vatandaşlık eğitimi: Karşılaştırmalı bir inceleme. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(12), 1-27.

Austrade. (2019). Australian education system. [Web-site]. https://www.studyinaustralia.gov.au/english/australian-education/education-system adresinden 10.07.2019 tarihinde erişilmiştir.

Australian Explorer. (2017). Australian school systems. [Web-site]. https://www.australianexplorer.com/australian_school_systems.htm adresinden 11.07.2019 tarihinde erişilmiştir.

Australian Government. (2019). How government works. [Web-site]. https://www.australia.gov.au/about-government/how-government-works adresinden 10.07.2019 tarihinde erişilmiştir.

Australian Government Department of Education. (2019). Schooling. [Web-site]. https://www.education.gov.au/schooling-0 adresinden 11.07.2019 tarihinde erişilmiştir.

Bressoud, D. M. (2008). Queen of the sciences: A history of mathematics. [Online courses]. https://www.thegreatcourses.com/courses/queen-of-the-sciences-a-history-of-mathematics.html adresinden 17.10.2019 tarihinde erişilmiştir.

Brownell, W. A. (2007). The progressive nature of learning mathematics. The Mathematics Teacher, 100, 26-34.

Çetinbağ, A. (2019). Türkiye ve Kanada ilkokul matematik öğretim programlarının program ögeleri bağlamında karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir (Tez No: 572471).

Erbilge, A. E. (2019). Türkiye, Kanada ve Hong Kong'un ortaokul matematik öğretim programlarının karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir (Tez No: 584838).

Gliner, J. A., Morgan, G. A., and Leech, N. L. (2009). Research methods in applied settings: An integrated approach to design and analysis. New York: Routledge.

Günay, E., Atılgan, D. ve Serin, E. (2017). Dünya’da ve Türkiye’de göç yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 37-60.

Hom, E. J. (2013). What is mathematics? [Web-site]. https://www.livescience.com/38936-mathematics.html adresinden 19.9.2019 tarihinde erişilmiştir.

Human Development Reports. (2018). Global human development indicators. [Statistics]. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles adresinden 3.7.2019 tarihinde erişilmiştir.

International Bureau of Education. (2019). What makes a quality curriculum? [Web-site]. http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/annexes/technical-notes/what-makes-quality-curriculum adresinden 12.10.2019 tarihinde erişilmiştir.

Karaçay, T. (Haziran, 1985). Matematik öğretiminin bugünkü durumu ve değerlendirilmesi. Ortaöğretim Kurumlarında Matematik Öğretimi ve Sorunları 3. Öğretim Toplantısı. Ankara: Türk Eğitim Derneği.

Karataşlı, E. (2019). Avustralya-Waldorf ve Türkiye ortaöğretim matematik dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir. (Tez No: 600572).

Kazu, İ. Y. ve Yılmaz, M. (2018). Ülkemizdeki okul öncesi eğitimin bazı veriler açısından OECD ve AB üyesi ülkeleri ile karşılaştırılması. Turkish Journal of Educational Studies, 5(2), 64-75.

Kul, Ü. ve Aksu, Z. (2016). Türkiye, Singapur, Güney Kore ortaokul matematik dersi öğretim programlarının pedagojik alan bilgisi bileşenleri bağlamında karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 900-921. Doi: 10.17556/jef.35203

Mathematics. (2019). The Merriam-Webster sözlük içinde https://www.merriam-webster.com/dictionary/mathematics adresinden 19.9.2019 tarihinde erişilmiştir.

Mollaibrahimoğlu, M. (2016). Türkiye’de yaşam boyu eğitim politikaları. Journal of Life Economics, 3(3), 119-125. Doi: https://doi.org/10.15637/jlecon.145

Moursund, D. (2007). What is mathematics? [Web-site]. https://pages.uoregon.edu/moursund/Math/mathematics.htm adresinden 19.9.2019 tarihinde erişilmiştir.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2018). PISA 2015 results in focus. [Statistics]. http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf adresinden 4.7.2019 tarihinde erişilmiştir.

Öcalan, T. (2004). İlköğretimde matematik öğretimi. Ankara: Yeryüzü.

Özçelik, D. A. (2014). Eğitim programları ve öğretim: Genel öğretim yöntemi. Ankara: Pegema.

Özçelik, T. (2017). Üstün yetenekli öğrencilere yönelik geliştirilen farklılaştırılmış matematik dersi öğretim programının etkililiği. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir (Tez No: 484072).

Özgürlük, B., Ozarkan, H. B., Arıcı, Ö. ve Taş, U. E. (2016). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA 2015 ulusal raporu. Ankara: M.E.B. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2014/11/PISA2015_UlusalRapor.pdf adresinden 4.7.2019 tarihinde erişilmiştir.

Resmî Gazete (2019, 5 Temmuz). Okula başlama yaşı. (Sayı: 30822). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190705-1.htm adresinden 3.10.2019 tarihinde erişilmiştir.

Soylu, Y. ve Soylu, C. (2006). Matematik derslerinde başarıya giden yolda problem çözmenin rolü. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 97–111.

Şenol, A., Dündar, S., Kaya, İ., Gündüz, N. ve Temel, H. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik korkusu ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 653-672.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2018). İlköğretim kurumları (ilkokul-ortaokul) haftalık ders çizelgesi (2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanacak). [Ders çizelgesi]. https://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7 adresinden 16.09.2019 tarihinde erişilmiştir.

Toluk-Uçar, Z., Pişkin, M., Akkaş, E. N. ve Taşçı, D. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematik, matematik öğretmenleri ve matematikçiler hakkındaki inançları. Eğitim ve Bilim, 35(155), 131-144.

Transferwise. (2017). The Australian education system: An overview. [Web-site]. https://transferwise.com/gb/blog/australian-education-overview adresinden 11.07.2019 tarihinde erişilmiştir.

Yazıcı, E. (2004). Öğrenme stilleri ile ilköğretimde beşinci sınıf matematik dersindeki başarı arasındaki ilişki. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir (Tez No: 153773).

Yenen, E. T., Kartal, Ş. ve Bulut, A. (2018). Türkiye ve Şangay eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9(22), 1-24.

Yetim-Karaca, S. ve Ada, S. (2018). Öğrencilerin matematik dersine ve matematik öğretmenine yönelik algılarının metaforlar yardımıyla belirlenmesi. Kastamonu Education Journal, 26(3), 789-800. Doi:10.24106/ kefdergi.413327

Yıldırım, A., Özgürlük, B., Parlak, B., Gönen, E. ve Polat, M. (2016). TIMSS 2015 ulusal matematik ve fen bilimleri ön raporu: 4. ve 8. sınıflar. Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/23161945_timss_2015_on_raporu.pdf adresinden 4.7.2019 tarihinde erişilmiştir.

Yıldız, A. ve Baltacı, S. (2016). Reflections from the analytic geometry courses based on contextual teaching and learning through GeoGebra software. The Online Journal of New Horizons in Education, 6(4), 155-166.

Yılmaz, Z. ve Danışoğlu, F. (2017). Ekonomik kalkınmada beşerî sermayenin rolü ve Türkiye’de beşerî kalkınmanın görünümü olarak insani gelişim endeksi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 51(1), 117-147.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0682
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008
  • Yayıncı: Tayfun Taşbilek

3.2b 2.4b