Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Akademik Risk Alma Eğilimleri ve Liderlik Özellikleri İlişkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

Akademik risk alma eğilimi, bir öğrencinin tereddütlü olduğu bir konuda bilgi ve fikirlerini paylaşma, konu ile ilgili soru sorma, sonucunda hata yapma olasılığına rağmen yeni şeyler öğrenme ve alternatif çözüm yolları deneme konusundaki isteği ve arzusunu açıklamaktadır. Clifford (1991) tarafından geliştirilen ve Korkmaz (2002) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan “akademik risk alma" eğilimi, "başarısızlık sonrası olumsuzluk eğilimi", "güç işlemleri tercih etme eğilimi", "başarısızlık sonrası yeniden toparlanma ve etkin olma eğilimi" ve "ödev yapmama eğilimi" boyutlarından oluşmaktadır. Bu eğilimler öğrencileri gelecekteki mesleki becerilerini de etkileyecektir. Krizler; pek çok kaynakta fırsat olarak açıklanmakla birlikte genellikle tehdit içerikli bir kavram olarak ortaya konmaktadır. Afetlerde büyük krizler meydana getirmektedir. Bunlar; doğal yoldan veya beşeri olarak meydana gelen ve yüksek seviyede can ve mal kayıplarına neden olan krizlerdir. Bununla birlikte Afetler, belirsizlik ve karmaşıklığın üst düzeyde olduğu durumlardır. Bu durumda liderlik ön plana çıkmaktadır. Risk alabilen ve risk yönetebilen liderler önem kazanmaktadır. Gelecekte afet yönetiminde çalışacak öğrencilerin risk alma ve yönetme becerileri okul yıllarında şekillenecektir. Bu becerilerin okul döneminde geliştirilmesi, gelecekte ki başarılarını arttıracaktır. Bu çalışmanın amacı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerinin akademik risk alma eğilimleri ve liderlik özelliklerinin belirlenmesidir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri afet yönetiminin her aşamasında görev alabilirler. Çünkü aldıkları eğitim ve liderlik yetenekleri bu durumlarda onları ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda araştırmaya Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak liderlik davranış ölçeği ve akademik risk alma ölçeği kullanılmıştır. Verileri analiz etmek için “SPSS 22” programı kullanılmıştır. Ölçeklerin faktör analizleri yapılmıştır. Frekans dağılımı, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. T-testi ve tek yönlü varyans analizi ile gruplar arası analizler yapılmıştır. Faktörlerin korelasyon değerleri alınmış ve hipotezler test edilmiştir.

Correlation Between Leadership Styles and Academic Risk Taking Features of Emergency and Disaster Management Department Students: Çanakkale Onsekiz Mart University Example

The academic risk-taking tendency explains how the student shares her / his knowledge and ideas on a subject that she / he is hesitant about, and explains the question about the subject, despite the possibility of making mistakes, it reveals its desire and desire to learn new things and to try alternative solutions. Developed by Clifford (1991) and adapted to Turkish by Korkmaz (2002) academic risk-taking scale factors are Tendency to have negative feelings after failure, Tendency to prefer hard tasks, Tendency to recover after failure, Tendency not to do any homework. These tendencies will also affect the students' future professional skills. Crises; Although it is explained as an opportunity in many sources, it is often presented as a threatening concept. And also many disasters cause major crises. These are; natural or human occurring crises that cause high levels of life and property losses. However, Disasters; creates uncertainty and high complexity situations. In this case; Leadership stands out is important. Leaders are able to take risks and manage risk. The risk taking and managing skills of the students who will work in disaster management in the future are shaped in the years when they are students. Developing these skills during the school period will increase their success in the future. The purpose of this study, Determination of leadership styles and academic risk taking features of emergency and disaster management department students, evaluation in crisis and chaos management framework. Emergency and Disaster Management students can work at any stage of disaster management. Because their training and leadership abilities are leading them in these situations. In this context, the research was conducted with the students of Emergency and Disaster Management Department. Leadership behavior scale and academic risk-taking scale were used as data collection tools. To analyze the data, "SPSS 22 Windows" program was used. Factor analyzes of the scales were done. Frequency, percentage, mean and standard deviation were presented.. Ttest and one-way analysis of variance were performed. Correlation values of the factors were taken and hypotheses were tested.

Kaynakça

Ada, D. B., (2012). "Yaratıcı Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerinin Yaratıcı Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi", Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı.

Aktel, M., Çağlar, N. (2007). Isparta İli Afet(Kriz) Yönetim Yapılanması Üzerine Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (3), 147-162. Retrieved From Http://Dergipark.Gov.Tr/Sduiibfd/İssue/20835/223244

Briggs, I. Peat, F.D., (2001), Kaos, Çev. S. Soner, İzmir : Ege Meta Yayınları,

Bozgeyik, A. (2008). Krizlerden Yükselerek Çıkmak. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Canöz, K., Öndoğan, A. (2015). Kriz Yönetiminde Dönüşümcü Liderin Rolü. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 3(1), 36-61.

Cener, P. (2007). Kriz Yönetimi. Htt://Www.Danismend.Com/ (20.06.2009).

Clifford M. M. (1991). Risk Taking: Theoretical Empiricial And Educational Considerations. Educational Psychologist. 26, 263-297.

Clifford, M. M. ve Chou, F.C. (1991). Effects Of Payoff And Task Context On Academic Risk-Taking. Journal Of Educational Psychology, 83, 499-507.

Clifford, M., Lan, W. Y., Chou, F. C., ve Yang, Q. (1989). Academic Risk-Taking: Developmental And Cross-Cultural Observations. Journal Of Experimental Education, 57, 321-338.

Dereli, T.; Durmuşoğlu, A.; Kanat. (2006). İşletmelerde Kaos Yönetimi Journal Of İstanbul Kültür University, 3, 23-29

Deveci, İ. (2018). Ortaokul Fen Laboratuvarı Risk Alma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 17(4).

Doğan, S. (2001) Vizyona Dayalı Liderlik, Philips & Richard’s İnsan ve İş Kaynakları Danışmanlığı, İstanbul.

Filiz, E. (2007). Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi. İstanbul: Alfa Akademi Basım Yayım.

Fidan, M., Gülsünler, M. E. (2003). Kurum Kimliğinde Kriz Yönetiminin Yeri Ve Önemi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (10), 465-475.

Gezer, M., İlhan, M., Şahin, İ. F. (2014). Sosyal Bilgiler Odaklı Akademik Risk Alma Ölçeğinin (Soaraö) Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Kalem Uluslarası Eğitim Ve İnsan Bilimleri Dergisi, 4(1), 125-164.

İbrahimoğlu, N. (2011). İşletmelerde Liderlik Ve Kriz Yönetimi İlişkisi. Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 10(2), 731-747.

Korkmaz, H. (2002). "Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi". Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özdemir, A., Saygılı, M., Yıldırım, K. (2016). Risk Alma Eğilimi ve Başarma İhtiyacının Girişimcilik Potansiyeline Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. The Journal of Business Science, 4(2), 121-141.

Pamuk, Ş. (2014). Türkiyenin 200 Yıllık İktisat Tarihi. 3. Basım, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Türk Dil Kurumu. (2006). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Http://Ayayder.Org/Tr-Tr/Alt-Sayfalar/207/Acil-Yardim-Ve-Afet-Yoneticisi-Kimdir (01.10.2018)

Http://Www.Muratguzel.Net/Makale/33/Arastirma-Lider-Tipleri-Ve-Kocluk-Modeli (05.10.2018)

Https://Www.Biymed.Com/Makaleler/Kisisel-Gelisim/Liderlik/Liderlik-Tarzlari-Ve-Liderlik-TurleriEtkili-Liderlik-Ozellikleri.Html (10.11.2018)

Kaynak Göster