Ordu ili koyunculuk işletmelerinde görülen önemli hastalıkların ve sorunların belirlenmesi

Bu araştırmada, Ordu ilindeki koyunculuk işletmelerinde görülen hastalıkların ve önemli sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, en az 80 baş sürü büyüklüğüne sahip işletmeler dikkate alınmıştır. İşletmelerin belirlenmesinde rastgele seçim yöntemi kullanılmış ve toplam 86 işletmede yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. İşletme sahiplerinin %30.23’ünün 25-40 yaş, %34.88’inin 41-55 yaş arasında ve 56 yaşından büyük olan işletme sahiplerinin oranının ise %34.88 olduğu saptanmıştır. Yine, işletme sahiplerinin %29.07’sinin herhangi bir sosyal güvencesinin olmadığı ve işletme sahiplerinin önemli bir kısmının (%59.30) ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir. İşletmelerin %19.77’sinde topallık ve %9.30’unda ise uyuz hastalığı görülmüş olup işletmelerin %22.09’unda ilaç ve aşı uygulamalarının işletme sahipleri tarafından yapıldığı belirlenmiştir. Yine, işletmelerin %4.65’inde aşı ve ilaç uygulamaları serbest veteriner hekimler, %10.47’sinde ise kamu tarafından yapılmaktadır. Yetiştiricilerin %18.60’ı en önemli sorun olarak yem fiyatlarının yüksek olmasını ve sadece %1.16’sı en önemli sorun olarak ürün fiyatlarının düşük olmasını belirtmiştir.

Determination of diseases and important problems in sheep enterprises in Ordu province

In this study, the aim was to determine the diseases and important problems in sheep enterprises in Ordu province. For this purpose, enterprises with a minimum size of 80 sheep heads have been taken into consideration. To determine the enterprises, random selection method was used and face to face surveys were conducted in 86 sheep enterprises. It has been determined that 30.23% of the enterprise owners were between the ages of 25-40 and 34.88% were between the ages of 41-55, whereas proportion of the owners over the age of 56 is 34.88%. Moreover, the study revealed that 29.07% of the owners did not have any social insurance and a significant portion (59.30%) of the owners were primary school graduates. In the analyzed enterprises, the ratios of lameness and scabies were found to be 19.77% and 9.30% respectively, and it has been determined that in 22.09% of these enterprises, drug and vaccine applications were carried out by the owners. In addition, in 4.65% of the enterprises, vaccination and drug applications were carried out by free veterinarians whereas in 10.47% of the enterprises, these were applied by the public. During the survey, 18.60% of the enterprise owners stated that most important problem was the high feed prices and only 1.16% of the owners stated low product prices as the most important problem.

Kaynakça

Acar, M. (2010). Isparta ili damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği üyesi keçicilik işletmelerinin mevcut teknik sorunları üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Isparta.

Anonim, 2014. Ordu İli Tarım Master Planı. Ordu İli Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Yayın No: 22, Ordu.

Bakır, G., Mikail, N., & Baygeldi, S. (2017). Siirt ili küçükbaş hayvan işletmelerinde barınaklarının mevcut durumu. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4(3), 241-250.

Bilginturan, S., & Ayhan, V. (2009). Burdur ili damızlık koyun ve keçi yetiştiriciler birliği üyesi koyunculuk işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunları üzerine bir araştırma. Hayvansal Üretim Dergisi, 50(1), 1-8.

Boz, İ., Akbay, C., Budak, D.B., & Baş, S. (2008). Doğu Akdeniz Bölgesi’nde hayvancılık yapan tarım işletmelerinde yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması. TÜBİTAK Proje No:106O352, Kahramanmaraş.

Ceyhan, A., Şekeroğlu, A., Ünalan, A., Çınar, M., Serbester, U., Akyol, E., & Yılmaz, E. (2015). Niğde ili koyunculuk işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunları üzerine bir araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 18(2), 60-68.

Dayan, Y.A. (2007). Norduz Koyunu yetiştiriciliği yapılan kimi İşletmelerin yapısal özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi, 49s.

Demir, P.A., Işık, S.A., Aydın, E., Yazıcı, K., & Ayvazoğlu, C. (2015). Ardahan ilinde koyun yetiştiriciliğinin sosyo-ekonomik önemi. Van Veterinary Journal, 26(3), 141-146.

Hanoğlu, H. (2011). Küçükbaş hayvancılıkta organik yetiştiricilik nasıl yapılabilir? Hasad Dergisi, 27, 34-38.

Karakaya, E., & Kızıloğlu, S. (2014). Küçükbaş hayvancılık işletmelerinin örgütlenme yapısı. Bingöl ili örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(4), 552-560.

Karakuş, F., & Akkol, S. (2013). Van ili küçükbaş hayvancılık işletmelerinin mevcut durumu ve verimliliği etkileyen sorunların tespiti üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(1-2), 9-16.

Kaymakçı, M. (2013). İleri Koyun Yetiştiriciliği. Genişletilmiş 4. Baskı, Bornova, İzmir, 370 pp.

Koyuncu, E., Pala, A., Savaş, T., Konyalı, A., Ataşoğlu, C., Daş, G., Ersoy, D.E., Uğur, F., Yurtman, D.Y., & Yurt, H.H. (2006). Çanakkale koyun ve keçi yetiştiricileri birliği üyesi keçicilik işletmelerinde teknik sorunların belirlenmesi üzerine bir araştırma. Hayvansal Üretim Dergisi, 47(1), 21-27.

Kaymakçı, M., & Engindeniz, S. (2010). Türkiye’de keçi yetiştiriciliği: Sorunlar ve çözümler. Ulusal Keçicilik Kongresi 24-26 Haziran, Bildiriler Kitabı s: 1-25 Çanakkale.

Kocaman, İ. & Günal, R. (2007). Tekirdağ merkez ilçeye bağlı köylerde bulunan koyun ağıllarının yapısal özelliklerinin belirlenmesi ve geliştirme olanaklarının araştırılması. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(3), 339-346.

Olgun, M. (1997). Ülkemizde hayvan barınakları için iklimsel tasarım değerlerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1488, 73 s.

Özsayın, D., & Everest, B. (2019). Koyun yetiştiriciliği yapan üreticilerin sosyo-ekonomik yapısı ve koyunculuk faaliyetiyle ilgili uygulamaları. Tarım ve Doğa Dergisi, 22(Ek Sayı 2), 440-448.

Özyürek, S., Türkyılmaz, D., Dağdelen, Ü., Esenbuğa, N., & Yaprak, M. (2018). Erzincan ili koyunculuk işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunlarının işletme büyüklüğüne göre incelenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 7(2), 219-226.

Paksoy, M., & Özçelik, A. (2008). Kahramanmaraş ilinde süt üretimine yönelik keçi yetiştiriciliğine yer veren tarım işletmelerinin ekonomik analizi. Ankara Tarım Bilimleri Dergisi, 14(4), 420-427.

Saçlı, Y. (2007). AB’ye uyum sürecinde hayvancılık sektörünün dönüşüm ihtiyacı. DPT Uzmanlık Tezleri, Yayın No: DPT: 2707, Ankara.

Semerci, A., & Çelik, A.D. (2016). Türkiye’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin genel durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), 182-196.

SPSS (2008). SPSS Statistics Base 17.0 for Windows User's Guide. Chicago. SPSS Inc. ISBN: 978-1-56827-400-3

Şişman, CB., Yılmaz, F., & Gezer, E. (2009). Bolu yöresindeki küçükbaş hayvan barınaklarının yapısal durumu ve geliştirme olanakları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(2), 179-189.

Şahin, Y, & Olfaz M. (2019). Tokat Bölgesi koyunculuk işletmelerinde uygulanan yetiştiricilik ve kuzu büyütme uygulamalarının incelenmesi. Blacksea Journal of Agriculture, 2(3), 171-180.

Tamer, B., & Sarıözkan, S. (2017). Yozgat merkez ilçede koyunculuk yapan işletmelerin sosyo-ekonomik yapısı ve üretim maliyetleri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(1), 39-47.

Tozlu Çelik H. (2016). Ordu ili küçükbaş hayvancılığının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri. Türk Tarım- Gıda Bilimi ve Teknoloji Dergisi. 4(5), 345-351.

Kaynak Göster

APA Alkan, S. & Türkmen, Z. (2021). Ordu ili koyunculuk işletmelerinde görülen önemli hastalıkların ve sorunların belirlenmesi . Akademik Ziraat Dergisi , 10 (2) , 427-432 . DOI: 10.29278/azd.907047
Akademik Ziraat Dergisi
  • ISSN: 2147-6403
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Ordu Üniversitesi

10.8b3.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Farklı fosfor dozlarının kişniş (Coriandrum sativum L.) bitkisinde verim, verim özellikleri ve uçucu yağ oranı üzerine etkileri

Güler KAPLAN, Belgin COŞGE ŞENKAL

Ateş dikeni meyvesinin bazı biyo-teknolojik özelliklerinin belirlenmesi

Esra Nur GÜL, Ebubekir ALTUNTAŞ

The essential oil yield and compositions of Lemon Verbena (Lippia citriodora Kunth.) cultivated in Ordu ecological conditions

İrem AYRAN, Sadiye Ayşe ÇELİK, Mehmet Muharrem ÖZCAN, Ayşegül KIRLI, Özbay DEDE, Cevahir ÇİÇEK, Yüksel KAN

Kuru meyve ihracatını etkileyen gıda güvenliği ve üretim faktörlerinin analizi: Ege Bölgesi’nde bir uygulama

Belgin ŞENSOY, Ebru SAYGILI, Seher GÖREN YARGI

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi doğal florasında yetişen ormangülü (Rhododendron L.) türlerine ait polenlerin bazı morfolojik özellikleri

Şeref CINBIRTOĞLU, Recep SIRALI, Feyzullah KONAK

İkinci ürün olarak yetiştirilen silajlık mısır çeşitlerinin sıra üzeri mesafeye tepkilerinin Boğazlıyan şartlarında belirlenmesi

Sancar BULUT

Bazı kekik yağlarının Tribolium confusum Duv (Coleoptera: Tenebrionidae) ‘a karşı etkilerinin araştırılması

Şeyma YİĞİT, Ali Kaan AŞKIN, İslam SARUHAN, İzzet AKÇA, Eda BUDAK, Erol BAYHAN, Selime ÖLMEZ BAYHAN, Fethullah TEKİN

Simental ırkı ineklerde bazı verim özellikleri ve sağlık sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Nurcan KARSLIOĞLU KARA, Aşkın GALİÇ, Samet ÇEVİK

Trakya İlkeren üzüm çeşidinde organik ve inorganik madde uygulamalarının verim ile bazı kalite ve ekofizyolojik özellikler üzerine etkisi

Ebru BALIKÇI, Semih TANGOLAR, Melike ADA

Farklı bakım koşullarında yetiştirilen Çakıldak fındık çeşidinin verim ve meyve özelliklerinin değişimi

Mehmet Fikret BALTA, İzzet YAMAN, Hüseyin KIRKAYA, Orhan KARAKAYA