ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TEKNOLOJİ: GİRİFT BİR İLİŞKİNİN SONU DİSİPLİNDE YENİ BİR “ALT DAL” MI?

Sıfırın bulunması, matbaanın icadı, voltajın keşfi, kök hücre tedavisi, akıllı sistemler gibi çıktılar sunan teknolojik gelişim; bireyleri, devletleri, sosyolojiyi, siyaseti, ekonomiyi, hukuku, sağlığı ve yaşamla ilgili diğer alanları derinden etkilemeye devam etmektedir. Bu makalenin ana tezi; teknolojinin, uluslararası ilişkileri ve onun başat aktörlerini (devlet, kurumlar, değerler, bireyler-vatandaşlar, devlet dışı aktörler) şekillendiren faktörlerin arasında geldiğidir; bunu kalkınma kuramlarından başlayarak hegemonik güç üretme fonksiyonlarına, beşeri sermayenin eğitim politikalarından yeni çeşit savaşların-saldırıların ortaya çıkmasına kadar uzanan geniş bir hatta gerçekleştirdiğidir. Son tahlilde, teknolojinin 21. yüzyıldaki versiyonları ile – Endüstri 4.0, bilişim-yazılım, uzay, siber uzay, nano-, biyo-, nöro- ve kuantum teknolojileri – ile uluslararası ilişkiler disiplini açısından ana faktörler arasına girdiği gözlenmektedir. Bu çalışma kısmen deskriptif bir karakter taşımakla birlikte, bugünü şekillendiren-geleceği üreten bütün bu teknolojik dalları bir arada değerlendirilmeye tabi tutmasıyla bütüncül bir bakış açısı sunarak, uluslararası ilişkiler ve teknoloji arasındaki yakın ilişkiyi göstermektedir. Çalışmada araştırmanın yöntemi doküman incelemesi (içerik analizi) olup, İngilizce, Almanca ve Türkçe akademik kitaplar, görsel ve yazılı web yayınları ve ilgili gazete kaynakları taranmıştır.

INTERNATIONAL RELATIONS AND TECHNOLOGY: IS THE END OF AN INTRICATE RELATIONSHIP A NEW “SUB-BRANCH” IN THE DISCIPLINE?

Technological development, which offers outputs such as the discovery of zero, the invention of the printing press, the discovery of voltage, stem cell therapy, smart systems, continues to deeply affect individuals, states, sociology, politics, economics, law, health and other areas of life. The main thesis of this article is that technology plays a role in shaping international relations and its main actors (state, institutions, values, individuals-citizens, non-state actors); and that it has achieved this in a wide line starting from development theories to hegemonic power generation functions, from the education policies of human capital to the emergence of new kinds of wars-attacks. In the final analysis, it is observed that technology has become one of the main factors in terms of the discipline of international relations with its versions in the 21st century – Industry 4.0, informatics-software, space, cyberspace, nano-, bio-, neuro- and quantum technologies. Although this study has a partially descriptive character, it shows the close relationship between international relations and technology with a holistic perspective by evaluating all these technological branches together that shape today and produce the future. In the study, document analysis (Content Analysis) method was used, and in this sense English, German and Turkish academic books, visual and written web publications and related newspaper sources were examined.

Kaynakça

Abacıoğlu, N. (2020). Nöroteknoloji: İşin neresindeyiz. Erişim Tarihi: 27 Temmuz 2021. İleri Haber: https://ilerihaber.org/yazar/noroteknoloji-isin-neresindeyiz-117388.html.

Akyeşilmen, N. (2018). Siber Politika ve Siber Güvenlik. Ankara: Orion Yayınevi.

Albayrak, C. (2018). Bugünün Mesleği Biyoteknoloji. Erişim Tarihi: 4 Aralık 2018. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XwyTnp1g3Ac.

Anissimov, M. M. (2015). Our Accelerating Future: How Superintelligence, Nanotechnology, and Transhumanism Will Transform the Plane. Minneapolis: Zenith Books.

Bakan S. ve Şahin S. (2018). “Uluslararası Güvenlik Yaklaşımlarının Tarihsel Dönüşümü ve Yeni. Tehditler”. JILSES. 4(2). ss. 135-152.

Banger, G. (2018). Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme. Ankara: Dorlion Yayınevi.

BBC. (2015). Nöroteknoloji: Beyin okuma çağı başlıyor. Erişim Tarihi: 10 Mayıs 2021. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/05/150508_beyin_dalgasi_noroteknoloji.

Bernhardt, C. (2019). Quantum Computing for Everyone. Massahusetts: The MIT Press.

Branding Türkiye. (2018). Yazılım Nedir? Niye Önemlidir? Yazılım Çeşitleri Nelerdir?. Erişim Tarihi: 22 Nisan 2021. https://www.brandingturkiye.com/yazilim-nedir-niye-onemlidir-yazilim-cesitleri-nelerdir/.

Clausen, J. ve Levy, N. (2015). Handbook of Neuroethics. Heidelberg: Springer.

Clunan, A., ve Rodine-Hardy, K. (2014). Nanotechnology in a Globalized World: Strategic Assessments of an Emerging Technology. Monterey: U.S. Naval Postgraduate School Center on Contemporary Conflict.

Çalkivik, A. (2020). “Dünya Siyasetinde teknolojiyi yeniden düşünmek: Bilim-teknoloji-toplum perspektifinden alternatif bir okuma”. Alternatif Politika. 12(3). ss. 458-486.

Çona, Ö. (2021). “Yeni Savaş Ortamında Eski Bir Aktör: Yabancı Terörist Savaşçılar ve Yeni Çatışmalardaki Rolleri”. Savunma Bilimleri Dergisi. Mayıs. 39. ss. 275-303.

Derian, J., ve Wend, A. (2020). “Quantizing international relations’: The case for quantum approaches to international theory and security practice”. Security Dialogue. 51(5). ss. 399-413.

Dombrowski, U., ve Wagner, T. (2014). “Mental Strain as Field of Action in the 4th Industrial Revolution”. Procedia CIRP. 17. ss. 100-105.

Efir, L. D. (2020). The Law of Frequencies: Mathematical rules in development of universal frequencies in curing diseases including thecword, lyme disease, morgellons, nanotechnology and MND/ALS. Alter Med Publishing.

Erbaş, H. (2008). Türkiye’de Biyoteknoloji ve Toplumsal Kesimler: Profesyoneller, Kentsel Tüketiciler ve Köylüler. Ankara: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Yayınları.

Ercan, A. (2020). “Teknoloji ve Uluslararası ilişkiler kriz mi, fırsat mı?”. Social Science Development Journal. 5(22). ss. 26-35.

Erdem, T. (2018). “Uluslararası İlişkilerde Yeni Perspektif: Astropolitiğe Giriş”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 20(1). ss. 431-446.

Ergen, M., ve Ülman, Y. (2012). “Nörobilim, Nöroteknoloji, Yalan Tespiti ve Etik”. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 3(3). ss. 149-156.

Erkoç, Ş. (2011). Nanobilim ve Nanoteknoloji (5. Baskı b.). Ankara: ODTÜ Yayıncılık.

Ermağan, İ. ve Keskinoğlu, M. (2019). “Yeni Medya Veri Ekosistemi, Güvenlik ve Siber Tehditler: Trump Seçimi Üzerinden Küresel Siyasette Trollük Analizi”. İçinde, Ahmet Y. Geleceğin Güvenliği. TASAM, ss. 39-67.

Furnito, A., Zalesky, A., ve Bullmore, E. (2016). Fundamentals of Brain Network Analysis. Cambridge: Academic Press.

Genç, K., Çakıroğlu, M., Özmen, C., ve Karadirek, G. (2019). Sanayi Devrimleri. Ankara: Gece Akademi.

Giordano, J. (2012). Neurotechnology. Premises, Potential, and Problems. Massaschusetts: CRC Press.

Glick, B., ve Patten, P. (2017). Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA (Fifth Edition b.). Washington: ASM Press.

Görçün, Ö. F. (2016). Dördüncü Endüstri Devrimi Endüstri 4.0. İstanbul: Beta Yayınları.

Graham L. (1998). What have we learned about science and technology from the Russian experience? Stanford, CA: Stanford University Press.

Gür, N., Ünay, S., ve Şerif, D. (2017). Sanayiyi Yeniden Düşünmek. İstanbul: Seta.

Haas, P. M., Keohane, R. O. ve Levy, Marc A. (1993). Institutions for the Earth Sources of Effective International Environmental Protection. Cambridge, MA: MIT Press.

Hürriyet. (2020). Türkiye, yazılım geliştirici sayısında Avrupa’da 12’nci sırada. Erişim Tarihi: 28 Eylül 2021. https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/turkiye-yazilim-gelistirici-sayisinda-avrupada-12nci-sirada-41504752.

Hürriyet. (2021). Yazılım Nedir ve Çeşitleri Nelerdir? Yazılım Nasıl Yapılır Kodlama Hakkında Bilgi. Erişim Tarihi: 29 Eylül 2021. https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/yazilim-nedir-ve-cesitleri-nelerdir-yazilim-nasil-yapilir-kodlama-hakkinda-bilgi-41802983.

Ijabadeniyi, O. A. (2020). Food Science and Technology: Trends and Future Prospects. De Gruyter.

İnce, F. (2020). Uzay Bir İnsanlık Serüveni- Bilimleri, Teknolojisi, Hukuku, Politikaları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Jasanoff, S. (2014). “Biotechnology and Empire: The Global Power of Seeds and Science”. M. Mayer, M. Carpes, ve R. Knoblich içinde, The Global Politics of Science and Technology - Vol. 1 Concepts from International Relations and Other Disciplines. Heidelberg: Springer. ss. 201-225.

Jenner, N. (2014). Five Practical Uses for “Spooky” Quantum Mechanics. Erişim Tarihi: 8 Ekim 2021. Smithsonian Magazine: https://www.smithsonianmag.com/science-nature/five-practical-uses-spooky-quantum-mechanics-180953494/.

Juma, C. (2005). “Biotechnology in a Globalizing World: The Coevolution of Technology and Social Institutions”. BioScience. 55(3). ss. 265-272.

Kaiser, M. (2020). Changing Connectomes: Evolution, Development, and Dynamics in Network Neuroscience. Cambridge: MIT Press.

Kalathil, S. ve Baos, T. C. (2003). Open networks, closed regimes: the impact of the internet on authoritarian rule. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Kanat, S. (2016). “Uluslararası İlişkiler Yaklaşımları Açısından Dijital Medya ve Savaş”. TRT Akademi. 1(2). ss. 528-546.

Kızılkaya, R. (2019). Küresel Yazılım Endüstrisinde Türkiye’nin Konumu ve Gelecek Beklentileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Köksoy, F. (2020). Yeni Küresel Tehdit: Siber Saldırılar Siber Güvenlik ve Politika Uygulamaları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kurt, R. (2019). “Industry 4.0 in Terms of Industrial Relations and Its Impacts on Labour Life”. Procedia Computer Science. ss. 158, 590-601.

Ladizinsky, E. (2021). Evolving Scalable Quantum Computers. Erişim Tarihi: 7 Ekim 2021. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eIEy1KHk0rk.

Limba T., Stankevičius A. ve Andrulevičius A. (2019).” Industry 4.0 and national security: the phenomenon of disruptive technology”. Entrepreneurship and Sustainability Issues. 6(3). ss. 1528-1535.

Livingston, S. (1996). Beyond the CNN effect: The media-foreign policy dynamic. Media and politics. New York, NY: Pantheon.

Marr, B. (2017). 6 Practical Examples of How Quantum Computing will Change Our World. Erişim Tarihi: 6 Ekim 2021. Forbes: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/07/10/6-practical-examples-of-how-quantum-computing-will-change-our-world/?sh=3ad0945680c1.

McConnell, S. (2004). Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction (Second Edition b.). Unterschleissheim: Microsoft Press.

Menceloğlu, Y. ve Kırca, M. (2008). Uluslararası Rekabet Stratejileri Nanoteknoloji ve Türkiye. Tüsiad.

Milliyet. (2020). Biyoteknoloji Nedir, Nerelerde Kullanılır? Biyoteknolojinin Yararları Ve Zararları Nelerdir. Erişim Tarihi: 18 Eylül 2021. https://www.milliyet.com.tr/teknoloji/populer-bilim/biyoteknoloji-nedir-nerelerde-kullanilir-biyoteknolojinin-yararlari-ve-zararlari-nelerdir-6164720.

Morgus, R. (2018). What Policymakers Need to Know about Quantum Computing. Erişim Tarihi: 7 Ekim 2021. Council on Foreign Relations: https://www.cfr.org/blog/what-policymakers-need-know-about-quantum-computing.

Muğla Üniversitesi. (2019). Neden Yazılım Mühendisliği?. Erişim Tarihi: 28 Eylül 2021. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği: http://yazilim.mu.edu.tr/tr/neden-yazilim-muhendisligi-5832.

Müller, O. ve Rotter, S. (2017). “Neurotechnology: Current Developments and Ethical Issues”. Frontiers in Systems Neuroscience. 11(93). ss. 1-5.

Nabiyev, V. V. (2005). Yapay Zeka Problemler, Yöntemler, Algoritma. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.

Ogburn, W. F. (1949). Technology and International Relations. University of Chicago Press.

Polat, D. Ş. (2020). “Nato’nun Yeni Operasyon Alanı: Siber Uzay”. Güvenlik Bilimleri Dergisi: UGK Özel Sayısı. ss. 135-138.

Popp, K. ve Meyer, R. (2010). Profit from Software Ecosystems: Business Models, Ecosystems and Partnerships in the Software Industry. Norderstedt, Germany: BOD.

Renneberg, R. ve Loroch, V. (2017). Biotechnology for Beginners (Second Edition b.). Academic Press.

Rieffel, E. ve Polak, W. (2014). Quantum Computing: A Gentle Introduction (Scientific and Engineering Computation). Cambridge: MIT Press.

Roberts, D. (1988). “Space and International Relations”. The Journal Politics. 50(4). ss. 1075-1090.

Sak, R., Şahin Sak, İ. T., Öneren Şendil, Ç., ve Nas, E. (2021). “Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi”. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi. 4(1). ss. 227-250.

Schwab, K., ve Davis, N. (2018). Shaping Future of the Fourth Industrial Revolution. New York: Currency Books.

Siciliano, B., ve Khatib, O. (2008). Springer Handbook of Robotics. Heidelberg: Springer.

Sökmen, A. İ. (2019). “Yeni Savaş Alanı: Uzay”. A. Yıldız içinde, Geleceğin Güvenliği. İstanbul: Tasam Yayınları. ss. 88-117.

Sporns, O. (2010). Networks of the Brain. Cambridge: MIT Press.

Talaş, H. (2020). “Uluslararası İlişkiler ve Uzay Çalışmaları”. İ. Ermağan içinde, 21. Yüzyılda Uluslararası İlişkilerde Yeni Trendler: İnsanımız İlk 10 Yolunda mı?. Ankara: Nobel Yayıncılık. ss. 17-27.

Tarih ve Bilim vitae magistra. (2018). Almanya ve Geleceğin Teknolojisi Endüstri 4.0 Nedir?. Erişim Tarihi: 22 Ekim 2021. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KuOBYnEso10.

Tasam. (2021a). BRAINS² TÜRKİYE | Biyoteknoloji Programı | Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Pazar İnşası. Erişim Tarihi: 9 Şubat 2021. https://tasam.org/Files/Icerik/File/BTR-B_Vizyon_TR_pdf_30092d2a-85a6-4f96-88ac-5c799c50c2f1.pdf.

Tasam. (2021b). BRAINS² TÜRKİYE | Nanoteknoloji Programı. Erişim Tarihi: 13 Mart 2021. https://tasam.org/trTR/Icerik/62793/brains%C2%B2_turkiye_nanoteknoloji_programi.

Teknoloji ve Tasarım Dersi. (2021). Kısaca Anlatım: Nanoteknoloji Nedir?. Erişim Tarihi: 30 Eylül 2021. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=waSEeB8R4UE.

Townsend, B. (2021). Security and Stability in the New Space Age: The Orbital Security Dilemma (Space Power and Politics). Oxfordshire: Routledge.

Üzülmez, M. (2007). Gidişat kıyametin mi, yeniden var oluşun mu alâmeti? Yapay hayatın eli kulağında. Erişim Tarihi: 30 Eylül 2021. Bilim ve Gelecek: https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2007/12/01/-gidisat-kiyametin-mi-yeniden-var-olusun-mu-alameti-yapay-hayatin-eli-kulaginda/.

Weiss, C. (2005). “Science, technology and international relations”. Technology in Society, 27, ss. 295–313.

WM Aracı Webmaster Portalı. (2021). Siber Uzay nedir?. [Erişim Tarihi: 27 Eylül 2021]. Webmaster Portalı: https://wmaraci.com/nedir/siber-uzay.

Wullweber, J. (2014). “International Competition and Nanotechnology Policies: Discourse, Hegemony, and International Political Economy”. M. Mayer, M. Carpes, ve R. Knoblich içinde, The Global Politics of Science and Technology - Vol. 1 Concepts from International Relations and Other Disciplines. Heidelberg: Springer. ss. 75-90.

Yalçıner, A. Y. (2020). “Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a: Kavramsal Çerçeve”. S. Çiğdem, ve A. Boztaş içinde, Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a Güncel Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık. ss. 1-28.

Yurtsever, M. (2021). “Endüstri 4.0’ın Uluslararası İlişkilere Etkisi”, içinde, Aydın ve Cengiz. Teknoloji ve Uluslararası İlişkiler. Nobel Yayınları.

Zilan, R. (2019). Kuantum teknolojiler ve uygulama alanları. Erişim Tarihi: 6 Ekim 2021. Bilimma: https://www.bilimma.com/kuantum-teknolojiler-ve-uygulama-alanlari/.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { akademik-hassasiyetler1073572, journal = {Akademik Hassasiyetler}, issn = {2148-5933}, address = {}, publisher = {Hüzeyfe Süleyman ARSLAN}, year = {2022}, volume = {9}, pages = {49 - 78}, doi = {}, title = {ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TEKNOLOJİ: GİRİFT BİR İLİŞKİNİN SONU DİSİPLİNDE YENİ BİR “ALT DAL” MI?}, key = {cite}, author = {Ermağan, İsmail} }
APA Ermağan, İ. (2022). ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TEKNOLOJİ: GİRİFT BİR İLİŞKİNİN SONU DİSİPLİNDE YENİ BİR “ALT DAL” MI? . Akademik Hassasiyetler , 9 (18) , 49-78 .
MLA Ermağan, İ. "ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TEKNOLOJİ: GİRİFT BİR İLİŞKİNİN SONU DİSİPLİNDE YENİ BİR “ALT DAL” MI?" . Akademik Hassasiyetler 9 (2022 ): 49-78 <
Chicago Ermağan, İ. "ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TEKNOLOJİ: GİRİFT BİR İLİŞKİNİN SONU DİSİPLİNDE YENİ BİR “ALT DAL” MI?". Akademik Hassasiyetler 9 (2022 ): 49-78
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TEKNOLOJİ: GİRİFT BİR İLİŞKİNİN SONU DİSİPLİNDE YENİ BİR “ALT DAL” MI? AU - İsmail Ermağan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Akademik Hassasiyetler JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 78 VL - 9 IS - 18 SN - 2148-5933- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Akademik Hassasiyetler ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TEKNOLOJİ: GİRİFT BİR İLİŞKİNİN SONU DİSİPLİNDE YENİ BİR “ALT DAL” MI? %A İsmail Ermağan %T ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TEKNOLOJİ: GİRİFT BİR İLİŞKİNİN SONU DİSİPLİNDE YENİ BİR “ALT DAL” MI? %D 2022 %J Akademik Hassasiyetler %P 2148-5933- %V 9 %N 18 %R %U
ISNAD Ermağan, İsmail . "ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TEKNOLOJİ: GİRİFT BİR İLİŞKİNİN SONU DİSİPLİNDE YENİ BİR “ALT DAL” MI?". Akademik Hassasiyetler 9 / 18 (Nisan 2022): 49-78 .
AMA Ermağan İ. ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TEKNOLOJİ: GİRİFT BİR İLİŞKİNİN SONU DİSİPLİNDE YENİ BİR “ALT DAL” MI?. Akademik Hassasiyetler. 2022; 9(18): 49-78.
Vancouver Ermağan İ. ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TEKNOLOJİ: GİRİFT BİR İLİŞKİNİN SONU DİSİPLİNDE YENİ BİR “ALT DAL” MI?. Akademik Hassasiyetler. 2022; 9(18): 49-78.
IEEE İ. Ermağan , "ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TEKNOLOJİ: GİRİFT BİR İLİŞKİNİN SONU DİSİPLİNDE YENİ BİR “ALT DAL” MI?", Akademik Hassasiyetler, c. 9, sayı. 18, ss. 49-78, Nis. 2022