Kronik hepatit B tanılı hastalarda oral antiviral tedavilerin etkinliğinin karşılaştırılması

Giriş ve Amaç: Kronik hepatit B enfeksiyonu dünya çapında önemli bir sağlık sorunudur. Bu enfeksiyon, kronik karaciğer hastalığı, siroz ve hepatosellüler karsinoma için etyolojik faktörlerinden biridir. Biz, bu çalışmada, 12 ay boyunca antiviral tedavi alan hastalarda antiviral ilaçların etkinliklerinin karşılaştım/masını ve tedaviyi etkileyen faktörleri belirleme-- yi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, gastroenteroloji kliniğinde kronik hepatit tanısı ile takip edilmekte olan 72 hasta dahil edildi. Tenofovir, Iamivudin ve entekavir kullanan hastaların demografik ve la-- boratuvar verileri hasta kayıtlarından elde edildi. Bulgular: Hastaların 43'ü (%59,7) erkek (yaş ortalaması 53,6i10,0 yıl) iken 29'u (%40,3) kadın (yaş ortalaması 53,6 i13,3 yıl) idi. 35 (%48,6) hastada tenofovir, 19 (%26,4) hastada Iamivudin ve 18 (%25) hastada entekavir kullanım öyküsü vardı. Hastaların 23'ünde %31,9) HBeAg pozitif ve 49'unda (%68, 1) HBeAg negatifti. HBeAg negatif hastaların 6, ve 12. aylardaki tedaviye yanıt oranları, HBeAg pozitif hasta grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla; p=0.001, p=0.015, p=0.001). yıllık takipte, hastaların 30'unun (%45,4) tenofovir, 18'nin (%27,3) Iamivudin ve 18'nin %27,3) entekavir aldığı saptandı. yıllık takipte, tenofovir, Iamivudin ve entekavir alıp HBV-DNA'sı tekrardan pozitif/eşen hasta sayıları sırasıyla 7/30 %23,3), 5/ 18 %27, 7) ve 6/18(%33,3) idi. Sonuç: Kronik hepatit için B tedavi oranları hala düşüktür. Bu nedenle, yaşam boyu tedavi devam etmelidir.

Comparison of the efficacy of oral antiviral therapies in chronic hepatitis Bpatients

Background and Aims: Chronic hepatitis infection is serious health problem around the world. This infection is an etiological fac— tor in chronic liver disease, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. In this study, we aimed to compare the efficacy of antiviral drugs and determine the factors affecting treatment in patients receiving antiviral treatment for 12 months. Materials and Methods: Seventy-two patients diagnosed with chronic hepatitis who were followed up at the gastroenterology clinic were included in the study. Demographic and laboratory data on patients receiving tenofovir, lamivudine, and ente cavir were obtained from patient records. Results: Forty-three (59. 7%) patients were male (mean age of 5361100 years), while 29 (40.3%) of them were female (mean age of 53.6:133 years). Eighteen (25%) patients had history of receiving entecavir, 35 (48,6%) had received tenofovir, and 19 (26.4%) had received lamivudine. Twenty—three pa— tients (31.9%) were positive, and 49 patients (68. 1%) were negative for HBeAg. Treatment response rates for HBeAg-negative patients at 6, 9, and 12 months were significantly higher than those of the HBeAg—pos— itive patient group (p= 0.001, p= 0.015, p= 0.001, respectively). It was found that 30 patients (45.4%) received tenofovir, 18 (27.3%) received lamivudine, and 18 (27.3%) received entecavir in 5—year follow-up. In 5—year follow-up, the numbers of patients who received tenofovir, lamivudine, and entecavir with HBV—DNA re-positivity were 7/30 (23,3%), 5/18 (27, 7%), and 6/18 (33,3%), respectively. Conclusion: The cure rate for chronic hepatitis remains low. For this reason, life/ong treatment should be continued.

Kaynakça

Wells JT, Perrillo R. Hepatitis B. In: Sleisenger MH, Fordtran JS, (Eds). Sleisengerand Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease. 10th ed. Philedeplhia, Saunders. 2010;1309—31.

Lavanchy D. Hepatitis virus epidemiology, disease burden treat— ment, and current and emerging prevention and control measures. Viral Hepat 2004;11:97—107.

Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012;380:2095—128.

European Association For The Study Of The Liver. EASL clinical practice guidelines: Management of chronic hepatitis virus infection. Hepatol 2012;57:167-85.

Liaw YF, Kao JH, Piratvisuth T, et al. Asian-Pacific consensus statement on the management of chronic hepatitis B: 2012 update. Hepatol Int 2012;6:531-61.

Terrault NA, Bzowej NH, Chang KM, et al. American Association for the Study of Liver Diseases. AASLD guidelines for treatment of chronic hepatitis B. Hepatology 2016;63:261-83.

Lampertico P, Agarwal K, Berg T, et al; European Association for the Study of the Liver. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis virus infection. Hepatol 2017; Apr 18. pii: SO168—8278(17)30185—X.

Akıncı D. Kronik hepatit hastalarında oral antiviral ilaçların karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi, Düzce Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Düzce;2015.

Demir YN. Kronik hepatit hastalarında oral antiviral tedavilerin değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD. Mersin;2014.

Başarır İ, İlikhan S, Harmandar F, et al. Kronik aktif hepatit tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2013;12:58-65.

Güzelbulut F, Ovünç AO, Çetinkaya ZA, et al. Comparison of the efficacy of entecavir and tenofovir in chronic hepatitis B. Hepato— gastroenterology 2012;59:477—80.

Dogan UB, Kara B. Comparison of the efficacy of tenofovir and entecavir for the treatment of nucleos(t)ide—naive patients with chronic hepatitis B. Turk] Gastroenterol 2012;23:247—52.

Kayaaslan B, Akinci E, Ari A, et al. long-term multicenter study: Entecavir versus Tenofovir in treatment of nucleos(t)ide analogue-naive chronic hepatitis patients. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2017;(17) 30152-3.

Atay K, Hatemi l, Canbakan B, et al. Five-year results of oral antiviral therapy in Hbeag-negative chronic hepatitis B. TurkJ Gastroenterol 2016;27:279—83.

Chang 'I'I', Gish RG, de Man R, et al; BEHoLD Al463022 Study Group. comparison of Entecavir and Lamivudine for HBeAg-positive chronic hepatitis B. Engl Med 2006;354:1001-10.

Lai CL, Shouval D, Lok AS, et al; BEHoLD A|463027 Study Group. Entecavir versus Lamuvidine for patients with Hbeag—negative chronic hepatitis B. EnglJ Med 2006;354:1011—20.

Marcelin P, Heathcote EJ, Buti M, et al. Tenofovir Disoproxil Fuma— rat Versus Adefovir Dipivoxil For Chronic Hepatitis B. Engl Med 2008;359:2442—55.

Kaynak Göster