COVID-19’da gastrointestinal semptomlar ile hastalığın seyri ve prognozu arasında bir ilişki var mı? Tek merkezli pilot çalışma

Pandemi yapan ve çok fazla ölüm nedeni olan COVID-19 genelde solunumsal semptomlarla prezente olsa da bazen bu semptomlara gastrointestinal semptomlar da eşlik etmektedir. Çalışmamızda COVID-19 hastalarında gastrointestinal semptomların sıklığını ve prognozla ilişkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: 11 Mart 2020-30 Nisan 2020 tarihleri arasında Bilecik Devlet Hastanesine başvuran ve real time polimeraz zincir reaksiyonu ile tanısı konulan 110 hastanın demografik, radyolojik, laboratuvar ve klinik açıdan analizi yapıldı. Bulgular: Hastaneye başvuru esnasında 13 (%11.8) hastada bir veya daha fazla gastrointestinal semptom vardı. Biyokimyasal parametrelerden D-dimer ve fibrinojen artışıyla gastrointestinal semptomlar arasında belirgin ilişki vardı (p

Is there a relationship between gastrointestinal symptoms and disease course and prognosis in COVID-19? A single-center pilot study

Although COVID-19 pandemic that causes many deaths is usually presented with respiratory symptoms, the symptoms are often accompanied by gastrointestinal symptoms. In our study, we aimed to investigate the frequency of gastrointestinal symptoms in COVID-19 patients and their relationship with prognosis. Materials and Methods: Demographic, radiological, laboratory, and clinical analyses were conducted on 110 patients who submitted to Bilecik State Hospital between 11 March 2020 and 30 April 2020. Furthermore, a real-time polymerase chain reaction was used to diagnose COVID-19. Results: During hospital admission, 13 (11.8%) patients had one or more gastrointestinal symptoms. There was an increase in the occurrence of gastrointestinal symptoms with age (p=0.062). In addition, there was a strong correlation between GI symptoms with D-dimer and fibrinogen increase from biochemical parameters (p

Kaynakça

1. Wang L, Wang Y, Ye D, Liu Q. Review of the 2019 novel Coronavirus (SARS-CoV-2) based on current evidence. Int J Antimicrob Agents 2020;55:105948. Epub 2020 Mar 19.

2. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a Report of 72314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020;323:1239-42.

3. Xiao F, Tang M, Zheng X, et al. Evidence for gastrointestinal infection of SARS-CoV-2. Gastroenterology 2020;158:1831-3.e3. Epub 2020 Mar 3.

4. Gu J, Han B, Wang J. COVID-19: Gastrointestinal manifestations and potential fecal-oral transmission. Gastroenterology 2020;158:1518-9. Epub 2020 March 3.

5. Pan L, Mu M, Yang P, et al. Clinical characteristics of COVID-19 patients with digestive symptoms in Hubei, China: A descriptive, cross-sectional, multicenter study. Am J Gastroenterol 2020;115:766-73.

6. Holshue ML, DeBolt C, Lindquist S, et al. First case of 2019 novel coronavirus in the United States. N Engl J Med 2020;382:929-36.

7. Han C, Duan C, Zhang MD, et al. Digestive symptoms in COVID-19 patients with mild disease severity: Clinical presentation, stool viral RNA testing, and outcomes. Am J Gastroenterol 2020;115:916-23. Epub Apr 15.

8. Jin X, Lian JS, Hu JH, et al. Epidemiological, clinical and virological characteristics of 74 cases of coronavirus-infected disease 2019 (COVID-19) with gastrointestinal symptoms Gut 2020;69:1002-9. Epub 2020 Mar 24.

9. Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA 2020;323:1061-9.

10. Redd WD, Zhou JC, Hathorn KE, et al. Prevalence and characteristics of gastrointestinal symptoms in patients with severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 infection in the United States: A multicenter cohort study. Gastroenterology 2020;159:765-7.e2. Epub 2020 Apr 22.

11. Ye Z, Zhang Y, Wang Y, Huang Z, Song B. Chest CT manifestations of new coronavirus disease 2019 (COVID-19): a pictorial review. Eur Radiol 2020;30:4381-9. Epub 2020 Mar 19.

12. Liu Y, Gayle AA, Wilder-Smith A, Rocklöv J. The reproductive number of COVID-19 is higher compared to SARS coronavirus. J Travel Med 2020;27:taaa021.

13. Lee N, Hui D, Wu A, et al. A major outbreak of severe acute respiratory syndrome in Hong Kong. N Engl J Med 2003;348:1986-94.

14. Leung WK, To KF, Chan PK, et al. Enteric involvement of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus infection. Gastroenterology 2003;125:1011-7.

15. Chan JF, Lau SK, Tos K, Cheng VC, Woo PC, Yuen KY. Middle East respiratory syndrome coronavirus: another zoonotic betacoronavirus causing SARS-like disease. Clin Microbiol Rev 2015;28:465-522.

16. Chan JF-W, Yuan S, Kok KH, et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. Lancet 2020;395:514-23.

17. Zhang H, Kang ZJ, Gong HY, et al. The digestive system is a potential route of 2019-nCov infection: a bioinformatics analysis based on single-cell transcriptomes. Gut 2020;69:1010-8. Published online 2020 Apr 2.

18. Liang W, Feng Z, Rao S, et al. Diarrhoea may be underestimated: a missing link in 2019 novel coronavirus. Gut 2020;69:1141-3. Epub 2020 Feb 26.

19. Ong J, Young BE, Ong S. COVID-19 in gastroenterology: a clinical perspective. Gut 2020;69:1144-5. Epub 2020 Mar 20.

Kaynak Göster

1601 1067

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Akut gastrointestinal sistem kanması: Endoskopi sonrası sırada ne var? Olgu sunumu

Feyzi BOSTAN, Halit KAYA, Ersin KAPAĞAN, Rıdvan YAVUZ, Ayhan Hilmi ÇEKİN

Tenofovir ve entekavirin noninvaziv biyobelirteçler üzerindeki 5 yıllık değişimlerinin karşılaştırılması

Serkan YALAKİ, Mehmet Suat YALÇIN

A rare cause of the chronic diarrhea in geriatric patients: Vitamin D deficiency

Orhan COŞKUN, Mustafa ÇAPRAZ, Mustafa KAPLAN

Dieulafoy lezyonu tanılı hastalarda endoskopik tedavi başarısı ve takip sonuçları

Göktuğ ŞİRİN, Ali Erkan DUMAN, Hasan YILMAZ, Sibel BALCI, Ayça EROĞLU HAKTANIR, Emrullah DENGEŞİK, Kenan ÖZENDİ, Altay ÇELEBİ, Sadettin HULAGU

Gastroskopik girişimlerde sedoanaljezi uygulanan anemik hastalarda entegre pulmoner indeks ve solunum komplikasyonlarındaki değeri

Hızır KAZDAL, Şule BATÇIK, Leyla KAZANCIOĞLU, İlkay BAHÇECİ, Remzi Adnan AKDOĞAN

Kronik hepatit C tedavisinde ikinci kuşak direk etkili oral antivirallerin gerçek yaşam verileri: Tek merkez ve heterojen hasta grubu

Mustafa AKAR, Tevfik SOLAKOĞLU

Malign ile benign portal ven trombozunun ayrımında 3 Tesla manyetik rezonans görüntülemede difüzyon ağırlıklı görüntülemenin rolü

Ezgi GÜLER, Egemen ÖZTÜRK, Mustafa HARMAN, Nevra ELMAS, Timur KÖSE, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ, Mürvet YÜKSEL

Çölyak hastalarında glutensiz diyete uyumun öngörülmesinde nötrofil-lenfosit oranının önemi

Cengiz KARACAER, HAVVA SERT, Mukaddes TOZLU

COVID-19’da gastrointestinal semptomlar ile hastalığın seyri ve prognozu arasında bir ilişki var mı? Tek merkezli pilot çalışma

Enver AVCI, İsa ARDAHANLI, Erkin ÖZTAŞ, Selçuk DİŞİBEYAZ

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografinin endikasyonları, sonuçları ve komplikasyonları: Doğu Karadeniz’deki üçüncü basamak bir merkezin 3 yıllık verileri

Sami FİDAN, Arif COŞAR