Anadolu üniversitelerinde akademik gastroenteroloji ve sorunları

Giriş ve amaç: Anadolu üniversitelerinde gastroentreroloji ünitelerinin imkanlarını ve sorunlarını ortaya koymak için bir anket çalışması planlandı. Gereç ve yöntem: Çalışmaya İstanbul, Ankara ve İzmir dışında gastroenteroloji bilim dalı veya endoskopi ünitesi bulunan fakülteler alındı. Anket formu ile birimlerin personel ve cihaz durumları, uyguladıkları girişimsel işlemler, akademik faaliyetleri ve sorunları belirlenmeye çalışıldı. Bulgular: Anket formu gönderilen 27 tıp fakültesinden 26’sı çalışmaya katıldı. Veriler değerlendirildiğinde birimlerin 2/3’ünün son 8 yıl içerisinde kurulduğu, personel sayısı ve cihaz parkı açısından aralarında belirgin fark olduğu gözlendi. Birimlerin yarısından fazlasında ERCP, hemen tamamında çeşitli girişimsel endoskopik yöntemlerin uygulandığı saptandı. Kliniklerin öncelikli sorunları makine-teçhizat, fizik alan ve personel yetersizliği ile ilgiliydi. Sonuç: Araştırma büyük şehirlerimiz dışında kalan üniversitelerimizde son yıllarda gastroenteroloji ünitelerinin hem sayı hem kalitesinde önemli bir gelişme olduğunu, ancak birçok birimde temel sorunların hala çözüm beklediğini ortaya koydu.

Academic gastroenterology and its problems in Anatolian universities

Background and aims: The study was planned to investigate the facilities and problems of gastroenterology units in Anatolian Universities. Materials and methods: All of the medical faculties in our country except for those located in Istanbul, Ankara and İzmir were included in the study. We investigated the following areas using a questionnaire form: staff and equipment status, research activities, interventional procedures being performed in these units, and their special problems. Results: All faculties except one completed the questionnaire form. The analyses of data revealed that 2/3 of these units were founded in the last eight years. There was an important difference among units from the standpoint of the number of academic and other staff, and regarding medical equipment. Interventional ERCP in more than half of the units and other interventional procedures in nearly all of the units were available in routine clinical practice. The lack of sufficient endoscopic equipment, physical area and medical staff were among the main problems of the units. Conclusion: This study showed that there have been important developments in the number and quality of gastroenterology units in Anatolian Universities in recent years. However, some basic-problems still require resolution.

Kaynak Göster

Akademik Gastroenteroloji Dergisi
  • ISSN: 1303-6629
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2002
  • Yayıncı: Jülide Gülay Özler

8.3b5.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Dev intraabdominal hidatid kist: Preoperatif tanı zorluğu ve tedavisi

Nazif ERKAN, MEHMET YILDIRIM, Durmuş Ali ÖZDEMİR, Servet AĞDENİZ, Alper BOZ, Alper Fırat POLAT

Anemi nedeni ile tetkik edilen hastalarda kolonoskopide anjiodisplazi görülme sıklığı

Mehmet KENDİR, ZEYNEP KARAALİ, BİROL BAYSAL

Helicobacter pylori için tedavi almış dispeptik şikayetleri olan hastalarda Helicobacter pylori prevalansı

Selim AYDEMİR, Yücel ÜSTÜNDAĞ, TANER BAYRAKTAROĞLU, Ali BORAZAN, Banu DOĞANGÜN

Helikobakter pylori (+) kronik aktif gastritli ve duodenal ülserli hastalarda MHC I klas reseptor ekspresyonu

Zeygam SÜLEYMANOV, A. HİDAYETOV, Özdal Sedef KURAN, Ali ÖZDEN, Burhan ŞAHİN

Sarılık, akut böbrek yetmezliği ve trombositopenili bir olgu; Weil hastalığı

Selim AYDEMİR, Yücel ÜSTÜNDAĞ, Ali BORAZAN, Nedret SEKİTMEZ, Hüseyin ÖZDEMİR

Anadolu üniversitelerinde akademik gastroenteroloji ve sorunları

Abdurrahman KADAYIFÇI, Ömer ÖZÜTEMİZ

Tıkanma sarılığının bir sebebi: Askariazis ve endoskopik tedavi (biliyer askariazis ve tedavi)

Şebnem GÜRSOY, Mevlüt BAŞKOL, Alper YURCİ, Kadri GÜVEN, Ömer ÖZBAKIR, Mehmet YÜCESOY

Akalazya: Cerrahi olarak tedavi edilen 6 olgunun irdelenmesi

Nazif ERKAN, MEHMET YILDIRIM, Mehmet YILMAZ, Alper BOZ, Durmuş Ali ÖZDEMİR, Alper Fırat POLAT

Doppler ultrasonografi ile, farklı evrelerdeki sirozlu hastalarda hemodinamik inceleme

Mehmet YALNIZ, DURMUŞ ALİ DEMİR, Anıl ARSLAN, Mutlu CİHANGİROĞLU

Pankreas adenokarsinomlarının saptanması ve rezektabilitenin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri

Rıza Sarper ÖKTEN, Fahrettin KÜÇÜKAY, Ayhan ALPAR, Neşe KUTLUTÜRK, Kemal ARDA