20 mm’den büyük geniş sesil kolon poliplerinde soğuk snare ile parçalı EMR

Endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR), geniş lateral yayılımlı kolon tümörlerinin eksizyonunda minimal invaziv bir endoskopik tekniktir ve cerrahiye göre güvenli, etkili ve daha az invazivdir. Bununla birlikte; EMR sırasında elektrokoter kullanımı, elektrocerrahi akımın neden olduğu perforasyon, post-polipektomi sendromu (PPS) ve EMR sonrası klinik olarak anlamlı kanama dahil bazı komplikasyonlara neden olabilmektedir. Soğuk snare ile polipektomi 10 mm’den küçük poliplerin rezeksiyonu için dünya çapında etkili ve güvenli bir teknik olarak hızla kabul görmektedir. Buna rağmen, 20 mm ve daha büyük boyutlu poliplerde soğuk snare ile polipektomi için kanıtlarsınırlıdır. 20 mm’den büyük polipler için soğuk snare ile polipektomi yönteminde en büyük endişe, inkomplet rezeksiyon yapılması veya artmış polip nüks oranları gibietkinliğin potansiyel olarak azalması ile ilgilidir.

Kaynak Göster

Akademik Gastroenteroloji Dergisi
  • ISSN: 1303-6629
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2002
  • Yayıncı: Jülide Gülay Özler

8.3b5.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

A rare cause of the chronic diarrhea in geriatric patients: Vitamin D deficiency

Orhan COŞKUN, Mustafa ÇAPRAZ, Mustafa KAPLAN

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografinin endikasyonları, sonuçları ve komplikasyonları: Doğu Karadeniz’deki üçüncü basamak bir merkezin 3 yıllık verileri

Sami FİDAN, Arif COŞAR

COVID-19’da gastrointestinal semptomlar ile hastalığın seyri ve prognozu arasında bir ilişki var mı? Tek merkezli pilot çalışma

Enver AVCI, İsa ARDAHANLI, Erkin ÖZTAŞ, Selçuk DİŞİBEYAZ

Tenofovir ve entekavirin noninvaziv biyobelirteçler üzerindeki 5 yıllık değişimlerinin karşılaştırılması

Serkan YALAKİ, Mehmet Suat YALÇIN

Çölyak hastalarında glutensiz diyete uyumun öngörülmesinde nötrofil-lenfosit oranının önemi

Cengiz KARACAER, HAVVA SERT, Mukaddes TOZLU

Dieulafoy lezyonu tanılı hastalarda endoskopik tedavi başarısı ve takip sonuçları

Göktuğ ŞİRİN, Ali Erkan DUMAN, Hasan YILMAZ, Sibel BALCI, Ayça EROĞLU HAKTANIR, Emrullah DENGEŞİK, Kenan ÖZENDİ, Altay ÇELEBİ, Sadettin HULAGU

Gastroskopik girişimlerde sedoanaljezi uygulanan anemik hastalarda entegre pulmoner indeks ve solunum komplikasyonlarındaki değeri

Hızır KAZDAL, Şule BATÇIK, Leyla KAZANCIOĞLU, İlkay BAHÇECİ, Remzi Adnan AKDOĞAN

Kronik hepatit C tedavisinde ikinci kuşak direk etkili oral antivirallerin gerçek yaşam verileri: Tek merkez ve heterojen hasta grubu

Mustafa AKAR, Tevfik SOLAKOĞLU

Malign ile benign portal ven trombozunun ayrımında 3 Tesla manyetik rezonans görüntülemede difüzyon ağırlıklı görüntülemenin rolü

Ezgi GÜLER, Egemen ÖZTÜRK, Mustafa HARMAN, Nevra ELMAS, Timur KÖSE, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ, Mürvet YÜKSEL

Akut gastrointestinal sistem kanması: Endoskopi sonrası sırada ne var? Olgu sunumu

Feyzi BOSTAN, Halit KAYA, Ersin KAPAĞAN, Rıdvan YAVUZ, Ayhan Hilmi ÇEKİN