KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI: BİREYSEL VE TAKIM SPORU İLE İLGİLENEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin kitap okumaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve okuma alışkanlıklarının aktif olarak bireysel sporlarla ve takım sporlarıyla ilgilenme değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğinin araştırılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu; Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 86sı erkek, 52si kadın olmak üzere toplam 138 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Gömleksiz (2004b) tarafından geliştirilen Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği ile araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veriler; betimsel istatistik, t-testi ve Anova kullanılarak analiz edilmiş, ayrıca bulunan anlamlı farklılıkların hangi gruplar arasında çıktığını bulmak için Tukey testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda; kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla kitap okudukları tespit edilmiştir. Ayrıca, bireysel spor ve takım sporu ile ilgilenen öğrenciler arasında herhangi bir farka rastlanılamamıştır.

READING HABIT: A STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS INTERESTED IN INDIVIDUAL AND TEAM SPORTS

The purpose of this study is to determine the view of the university students about reading books and to investigate if the reading habit vary according to variables of being active in individual and team sports. The subject of the study consists of 52 female and 86 male, a total of 138 students at the School of Physical Education and Sports Marmara University. The Scale of Attitudes towards Reading Habits developed by Gömleksiz (2004) and The Personal Information Form developed by the researchers of this study are used as data collection tools. The data has been analyzed using descriptive statistics, t-test and Anova. Additionally, Tukey test has been carried out to find out which groups have significant differences. The result of the research confirms that female students read more books than male students. Moreover, no difference has been found between students interested in individual sports and those interested in team sports.

Kaynak Göster

APA GÖKSEL, A , CAZ, Ç , ZORBA, E , GÜMÜŞDAĞ, H . (2016). KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI: BİREYSEL VE TAKIM SPORU İLE İLGİLENEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , (55) , 195-206 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abuhsbd/issue/32960/366275