Teknolojinin Mekanik, Metabolik ve İnsancıl Yapısı

Geçen endüstrileşme çağı boyunca yoğun araştırma, geliştirme ve üretim pratiğiyle oluşan bilgi birikimi sonucu ulaşılan ve hızlı değişimlerin karakterize ettiği bugünün endüstriyel, teknolojik ve bilimsel kültürünün anlaşılması ve bireyle entegrasyonu, bu bireylerin her alanda özellikle de teknolojinin üretilmesi, yenilenmesi ve ancak böylelikle gerçekleştirilebilen standart ürün ve hizmetlerinin üretiminde ve tüketiminde optimum yararlı davranabilmesi için, derinlemesine düşünebilme ve kavrayabilme yeteneklerinin geliştirilmesi alacakları eğitimlerinin amacı olmalıdır. Gelecekte toplumların ve bireylerin yaşamsal faaliyetlerinin ve çabalarının yönlendirileceği yer doğal olarak ekonomik süreçler ve onların yer aldığı finansal yapılanmalardır ve yatırım aracı olarak paranın sermaye olarak kabul edildiği ekonomik alandaki en önemli değişim de burada yaşanan paradigma kayması sonucu yerini bilgiye bırakmasıdır. Bu bağlamda teknoloji hakkında daha derin ve geniş fikir sahibi olabilmek, belki de bir varlık olarak onun üzerinde durmak, onun kökenine, evrimine ve işleyişine dair bir bilgiler örgüsüne, daha da ilerisi yapısal bir teorisine ulaşmak için çabalamak çok fazla üzerinde durulan bir konu değildir. Teknolojinin işleyişine, gelişimine ve de ilerleyişine dair bir mekanizması olduğu kadar bir metabolizması da var mıdır gibi sorular hem çok kapsamlı hem de çok karmaşıktır. Teknolojinin nasıl geliştiğini anlamanın en iyi yollarından biri olarak onun yaşamında kalabildiği yegane yer olan ekonomi kapsamında incelenmesi iyi bir bakış açısı olabilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda karşılaşılan üç önerme olası bir teknoloji teorisinin belkemiğini oluşturmaktadır. Bu önermeler; bütün teknolojiler onu meydana getiren bileşenlerinin yani parçaların kombinasyonudur; bu parçaların kendileri de birer teknolojidir; bütün teknolojiler belirli bir amaç için olgulardan yararlanır ve teknolojinin özünde doğanın bir programlaması yatar. Bu bağlamda teknolojinin yapısının aydınlatılması, hem bireyin hem de toplumun ve onun kurumlarının işleyişi açısından büyük önem arz etmek de ve yapısının da araştırıldığı açıklama modelleri çerçevesinde tartışılması ve teorik ve pratik olarak bir düşünce kalıbı içerisinde incelenmesi, yani bir teknoloji teorisi çerçevesinde yapısının bütünleştirilmesi sunulan bu çalışmanın temel beklentisidir.

Mechanic, Methabolic and Humanistic Structure of Technology

The purpose of the education for today’s individuals should be improve their ability of thinking and comprehensing in-depth for understanding of today’s industrial, technological and scientific cultures being formed by intensive research, development and production practice throughout the course of the last decade of industrilization,and their integration to them so that they could be optimally useful in both the producing and the consuming of standardized today’s products and services especially during reproduction and regeneration of these technologies. In the future the position where socities and individuals’ vital activities and efforts will be guided is naturally economic processes and financial structures which these processes take place in and the most important change in economy in which money is regarded as the capital of investment is that money gave its position to information as a result of a paradigm. In this context, being deeper and broader about technology, standing on it as an entity, knowing on its origin, evaluation and function and struggling to reach a more structural theory is not a matter of much concern. The questions like whether technology has a methabolism as to have its mechanism regarding its functioning, developing or progressing are both very complex and very comprehensive. As for one of the best ways to understand how to develop the technology it could be a good point of view that it is exemined within the economy to could be living in only place for its life. The three propositions that have been encountered so far constitute the backbone of a possible technolgy theory. These are: all the technologies are the combinations of their componenets those to be their parts, these pieces are temselves technolgies too, all technoligies use the phenomens for a specific purposes and they are a programming of the nature inherintly. In this context basic expectations of the present work is to enlight the structure of thechnology being of great importance in terms of the individuals, the society and its institutions, and to discuss its structure within some explanatory models and to exemine theoritically and practically in a thought formwork, that is, to integrate its structure within the framework of a technolgy theory.

Kaynakça

Arthur, B. (2009). The Nature of Technology. Penguin Books Limited. (Çeviren: İ. Çetin: Teknolojinin Doğası Nedir ve Nasıl Evrilir. Optimist Yayınları. 2011).

Akpolat, O. (2009). Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin MATLAB Uygulamaları ile Endüstriyel Ekonomi. Muğla Üniversitesi Yayınları.

Balkanay, E., Koç, A. (2005). Kaos ve Eğitim, Mantık, Matematik ve Felsefede Kaos. II. Ulusal Sempozyumu Kitabı. (Edit.: Ural, Ş. Yüksel, Y. Koç, A. Şen, A. Hacıbekiroğlu, G. Özer, M.). Kültür Üniversitesi Yayınları.

Bülbül, H. İ. (1983). Philosophy of Technology Education, Gazi Üni., End. San. Eğit. Fak. Der., 1, 1, Haz., 73-75.

Cevizci, A. (2007). Felsefeye Giriş. Sentez Yayıncılık.

Dündar, D., Kayakutlu, G. (2006). Bilgi Ekonomisi, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, (Edit. T., Ören, T., Üney ve R. Çölkesen), Türkiye Bilişim Vakfı, Papatya Yayıncılık.

Erzan, A., (2006). Kaos, Olasılık, Karmaşıklık Kavramlarının Amacını Aşan Kullanımları. Kaos ve Eğitim, Mantık, Matematik ve Felsefede Kaos. II. Ulusal Sempozyumu Kitabı. (Edit.: Ural, Ş. Yüksel, Y. Koç, A. Şen, A. Hacıbekiroğlu, G. Özer, M.). Kültür Üniversitesi Yayınları.

Fransen, M., Lokhorts, G. J., Poel, I. (2009). Philosophy of Technology, Standford Encylopedia of Philosophy, http://plato.standford.edu/entries/technology/ .15-11-2011, 23-59.

Gülesin, M. (2011). Teknoloji Fakültesi Modeli, http://www.gazi.edu.tr .

İnam, A. (2000). Teknoloji Benim Neyim Oluyor. ODTU Yayınları.

Kobu, B. (2010). Üretim Yönetimi. Beta Basım Yayım A.Ş.

Türker, M. (2005). Biyoreaksiyon Mühendisliği. Su Vakfı Yayınları.

Üşür, İ. (2009). Teknoloji Felsefesi Üzerine. Mülkiye Dergisi. 200:230. 7-26.

Yıldırım, C. (1996). Bilim felsefesi. V. Basım, Remzi Kitabevi.

Kaynak Göster

APA Akpolat, O . (2017). Teknolojinin Mekanik, Metabolik ve İnsancıl Yapısı . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 8 (28) , 45-54 . DOI: 10.5824/1309-1581.2017.3.003.x