Seramik Sektörünün Beklentileri Bağlamında Güzel Sanatlar Fakülteleri Seramik Bölümleri Eğitim Programlarına İlişkin Görüşler

Bu çalışmanın amacı, güzel sanatlar fakültelerinde uygulanan eğitim programlarını seramik sektörünü beklentileri bağlamında incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, nitel araştırma yaklaşımı olan (fenomenoloji) olgubilim deseni kullanılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veri toplamak amacıyla 12 öğretim üyesi, 16 öğrenci ve 15 fabrika tasarım birimi çalışanı ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Öğretim üyeleri uygulanan eğitim programları sayesinde, öğrencilerinin seramik sektöründe tasarımcı olarak görev alma yeterliğinde olduğunu ortaya koyarken, sektör temsilcileri eğitim programlarını yeterli bulmamışlardır. Seramik sektöründe çalışacak öğrencilerin hizmet içi eğitim gereksinimlerine sektör temsilcilerinin tümü olumlu, öğrenciler ise çoğunlukla olumlu, öğretim üyeleri ise olumsuz yanıt vermişlerdir. Sektör temsilcileri eğitim programlarında yapılacak değişiklikleri, endüstriyel tasarım ders içerikleri ile bağdaştırarak, özellikle üretim sürecindeki teknoloji kullanımına vurgu yapmış, programlarda bu doğrultuda değişiklikler yapılmasını talep etmişlerdir.

Opinions on Ceramics Education Curricula in the Context of Expectations of the Ceramic Industry

The study is to examine whether the expectations of the ceramics industry are met in the content of the curricula applied in the faculties of fine arts. For this purpose, the phenomenology design, which is a qualitative research approach (phenomenology), was used in the study. Data were collected with a semi-structured interview form developed by the researchers. Among the purposive sampling types, interviews were conducted with 12 faculty members, 16 students and 15 factory design unit employees, who were determined by the "typical case sampling method". The data obtained from the research were analyzed by descriptive analysis and content analysis. While the faculty members revealed that their students are qualified to take charge as designers in the ceramics industry, thanks to the training programs implemented, sector representatives did not find the training programs sufficient. All industry representatives responded positively, students mostly positively, and faculty members negatively responded to the in-service training needs of students who will work in the ceramics industry. By associating the changes to be made in the training programs with the industrial design course contents, the sector representatives emphasized the use of technology in the production process and demanded changes in the programs accordingly.

Kaynakça

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü. Bologna bilgi paketi (2021). http://abp.anadolu.edu.tr/tr/program/dersler/194/13 sayfasından erişilmiştir.

Büyüköztürk, Ş. & Çakmak, E. K. & Akgün, Ö. E. & Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Christensen, L. & Johnson, R. & Turner, L. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz. (A. Aypay, Çev.), Ankara: Anı.

Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler.

Çevik, N. S. (2015). Avrupa seramik sanatında endüstrileşme süreci ve cumhuriyet sonrası Türk seramik sanatına yansımaları. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(16), 77-95. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/192626

Ergüven, E. U. (2015). Seramik yer ve duvar kaplama sektöründe toz maruziyetinin iş hijyeni açısından değerlendirilmesi. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, Ankara. https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1414/esraulucerguven.pdf sayfasından erişilmiştir.

Güven, G. G. & Karakuş, G. (2016). Türkiye tasarım kronolojisi. “Biz insan mıyız” 3. İstanbul Sanat Bianeli İstanbul. http://bizinsanmiyiz.iksv.org/wp-content/uploads/2017/11/seramik_tr_opt.pdf sayfasından erişilmiştir.

Huberman, B. M. & Miles, A. M. (2015). Nitel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi

Kaya, İ. (2010). Pazarlama Bi’Tanedir. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.

Korkmaz M. & Aras G. & Yücel A. S. & Bacaksız P. (2013). Küreselleşme sürecinde üniversitelerin iş ve sanayi sektörüyle olan ilişkileri ile öğrencilerine sağladığı avantajların uygulamalı örneği. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 847-858. https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=makale_tr_ozet&makale_id=16435

Kurt, Ü. & Metin, Y. (2013). Üniversite-sanayi işbirliği: Dünü, bugünü, geleceği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 17(1), 50-57. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/193882

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü. Bologna bilgi Paketi (2021).https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=18&curSunit=18131 sayfasından erişilmiştir.

Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (2013). The constructivist credo. Chicag: Left Coast.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma. Ankara: Nobel.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü. Bologna Bilgi Paketi (2021). https://www.msgsu.edu.tr/faculties/guzel-sanatlar-fakultesi/seramik-ve-cam-tasarimi-bolumu sayfasından erişilmiştir.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.

T.C. Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü (2013). Türkiye seramik sektörü strateji belgesi ve eylem planı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130125-35-1.pdf sayfasından erişilmiştir.

T.C. Kalkınma Bakanlığı (2015). Onuncu kalkınma planı (2014-2018) seramik çalışma grubu raporu. http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Attachments/266/Seramik%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Grubu%20Raporu.pdf. sayfasından erişilmiştir.

Yenilmez, F., & Ergeç E. H. & Kılıç, E. (2018). Türk seramik sektöründe ekonomik panorama ve ar-ge ihracat etkileşimi. Eskişehir: Nisan Kitabevi.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

YÖK. (2021). Yükseköğretim bilgi yönetim sistemi. https://istatistik.yok.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.

Kaynak Göster

APA Pek, E. & Katırancı, M. (2021). Seramik Sektörünün Beklentileri Bağlamında Güzel Sanatlar Fakülteleri Seramik Bölümleri Eğitim Programlarına İlişkin Görüşler . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (3) , 1522-1561 .