OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN DRAMA YÖNTEMİ YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin drama yöntemi yeterliliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü?nde görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin drama yöntemine yönelik yeterlikleri var olduğu biçimiyle tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Karadağ, Çalışkan, Korkmaz ve Yüksel 2008 tarafından geliştirilen “Drama Lideri Olarak Öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümü ve yorumu için SPSS 15.00 programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda eğitim kurumlarında okul öncesi öğretmeni olarak çalışan öğretmenlerin “Dramayı Planlama Yeterliği” boyutunda kendilerini ara sıra yeterli görürken; “Dramayı Gerçekleştirme Yeterliği” boyutunda, “Dramayı Değerlendirme Yeterliği” boyutunda ve “Drama Genel Yeterliği” olan ölçeğin genelinde kendilerini çoğu zaman yeterli gördükleri ve okul öncesi öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine ilişkin olarak drama yöntemi yeterliliklerinin farklılaştığı bulunmuştur.

Evaluation of The Qualifications of Pre-School Teachers About Drama in Education

The aim of this study is to evaluate the qualifications of pre-school teachers about drama in education. The sample of this study is the teachers who are working at Kırşehir National Education Directorate. In that study, it is tried to reach the data that teachers working at pre-schools have the qualifications about drama method. The data collection tool of this study is “Teacher as a Drama Leader and Scale of Sufficiency of Educational Drama Application” developed by Karadağ, Çalışkan, Korkmaz ve Yüksel 2008 . To analyze and evaluate of the collected data, SPSS 15. 00 program was used. At the end of the study, it was found that pre-school teachers sometimes regarded themselves as qualified about “Planning Drama”, they many times thought themselves as qualified about “Practicing Drama”, “Evaluating Drama” and “General Drama” and finally it was reached that the qualifications of pre- schoolteachers on drama were changed according to their professional seniority

Kaynakça

Ömeroğlu, E., Ersoy, Ö., Şahin Tezel, F., Kandır, A. ve Turla, A. (2007). Okul öncesi eğitimde drama teoriden uygulamaya. Ankara: Kök Yayıncılık.

Önder, A. (2009). Okul öncesi çocukları için eğitici drama uygulamaları. İstanbul: Morpa Yayınları.

Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Maden, S.(2010). Türkçe öğretmenlerinin drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlikleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 259 – 274.

Yıldırım, İ. N. (2008). İlköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemine ilişkin yeterlilik ve uygulama düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Şahin, B. (2006). Mersin il merkezindeki özel ve devlet ilköğretim okullarındaki ingilizce öğretmenlerinin öğretim etkinliği içerisinde dramayı kullanma düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Susar Kırmızı, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin okuduğunu anlama başarısına etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitim Araştırmaları, 7 (29), 59-71.

Kaynak Göster

APA Akyel, Y , Çalışkan, N . (2013). OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN DRAMA YÖNTEMİ YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (3) , 161-173 .
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 2147-1037
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

21.8b6.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Gökhan BAŞ, Zafer KIVILCIM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN DRAMA YÖNTEMİ YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yakup AKYEL, Nihat ÇALIŞKAN

5E ÖĞRENME MODELİ VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN BİYOLOJİ DERSİ BAŞARISINA ETKİSİ

Murat AKTAŞ

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Hatice KUMCAĞIZ, Seher ÇELİK, Yaşar BARUT, Melike KOÇYİĞİT

HALTERCİLERDE BENLİK SAYGISI İLE YAŞAM DOYUM VE VÜCUT BENLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Tamer KARADEMİR, Ünal TÜRKÇAPAR, Hakkı ULUCAN, Ziya BAHADIR

ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİLMESİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İlker KÖSTERELİOĞLU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOGERÇEKÇİLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Işıl YURDAKUL, Mehmet FIRAT

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL OKUDUĞUNU ANLAMA FARKINDALIĞI VE OKUMA MOTİVASYONLARI İLE OKUMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Metin BOZKURT, Aysel MEMİŞ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Harun ŞAHİN, Gürkan GÖÇER

1998 VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROGRAMI İLE 2010 VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Metin ELKATMIŞ