ÖĞRETİMİN FARKLILAŞTIRILMASINDA ETKİLİ BİR STRATEJİ: KATLI ÖĞRETİM

Bu araştırma, ilköğretim üçüncü sınıf hayat bilgisi dersine yönelik hazırlanan katlı öğretim tasarımının, öğrencilerin öğrenmesine, tutuma ve sınıf yönetimine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada örnek olay araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Malatya ili Ilıca ilçesi ilköğretim okulu üçüncü sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Veri toplamak amacıyla, öğretmen görüşme formu, öğrenci görüşme formu, gözlem formu ve son test kullanılmıştır. Öğretim tasarımı, Dün, Bugün, Yarın temasının dokuz konusu için katlı öğretim yöntemi kullanılarak tasarlanmıştır. Öğretmen ilk olarak kısa bir sunum yapmış, ardından öğrenciler seviye gruplarına ayrılmıştır. Son olarak, her grup kendi seviyesine uygun hazırlanan etkinlikler yoluyla bireysel veya grup çalışması yaparak öğrenmelerini tamamlamışlardır. Araştırma bulgularına göre, katlı öğretim düşük ve yüksek öğrenme düzeyine sahip tüm öğrencilerin öğrenmelerini olumlu yönde etkilemektedir. Etkinlikler seviyeye uygun olduğu için, tüm gruplar etkinlikleri rahatlıkla yapmışlar, bu da onların motivasyonlarını artırmıştır. Öğrenciler etkinliklere isteyerek ve severek katılmışlardır.

Tiered Instruction: An Effective Strategy to Differentiation of Instruction

This study aimed to examine the effects of a tiered instructional design on classroom management, attitude and the learning level of students. The instructional program was prepared for an introductory science course for 3rd grade students. The case study research method was used. Observation form, teacher and student interview forms were used to collect data. The teaching program was planned using a tiered instruction method for nine subjects of the “Yesterday, Today, Tomorrow” curriculum theme. The teacher made a short presentation and then students were classified into ability groups. Finally, each group completed learning activity via individual and group tasks based on activities appropriate to their abilities. The results indicate that tiered instruction had positive effects on the learning outcomes of students. All groups completed the classroom activities easily, which increased their motivation. Students participated in activities voluntarily and enthusiastically

Kaynakça

Bassey, M. (1999). Case study research in educational setting. USA: Open University Press.

Demirel, Ö., Başbay, A. ve Erdem, E. (2006). Eğitimde çoklu zeka. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Gregory, G. H., & Chapman, C. (2002). Differentiated instructional strategies: One size doesn’t fit all. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Heacox, D. (2002). Differentiating instruction in the regular classroom: how to reach and teach all learners, grades 3-12. Minneapolis: Free Spirit Publishing.

McTighe, J., & Brown, J. (2005). Differentiated instruction and educational standards: Is détente possible? Theory Into Practice, 44, 234-244.

Pierce, R.L., Adams, C.M. (2004). Tiered lessons: One way to differentiate mathematics instruction. Gifted Child Today, 27(2), p58-65.

Richards, M.R.E., Omdal S.N. (2007). Effects of tiered instruction on academic performance in a secondary science course. Journal of Advanced Academics, 18(3), 424–453

Sondergeld, T.A., Schultz R. (2008). Science, standards, and differentiation: It realy can be fun . Gifted Child Today. 31(1), 34-40.

Suarez D., (2007). Differentiation by challange: Using a tiered program of instruction in mathmatics. Making the difference: differentitation in international schools. Eds: William Powel. Ochan Kusuma Powel. Kuala Lumpur.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2008). Yeni ilköğretim programları. http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdo wnload&cid=48 adresinden 10 Aralık 2010 tarihinde edinilmiştir.

Tieso, C. L. (2003). Ability grouping is not just tracking anymore. Roeper Review, 26(1), 29-. 36

Tomlinson, C. A. (1995a). How to differentiate instruction in mixed-ability clasrooms. USA, Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Tomlinson, C. A. (1999). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. USA, Alexandria, VA: Association for Supervision and Cirriculum Development.

Tomlinson, C. A. (2007). Öğrenci gereksinimlerine göre farklılaştırılmış eğitim (Çev. Diye Kültürlerarası İletişim Hizmetleri). Ankara: Redhouse.

Tomlinson, C.A. (2009). Intersections between differentiation and literacy instruction: Shared principles worth sharing. New England Reading Association Journal, 45(1), 28.

Tomlinson, C.A., Strickland, C. A. (2005). Differentiation in practice: a resource guide for differentiating curriculum, grades 9-12. Virginia USA: Association for Supervision and Curriculum Development Alexandria.

Turville, J., Allen L., Nickelsen L. (2010). Differentiating by readiness: Strategies and lesson plans for tiered instruction grades K-8. NY: Eye On Education Larchmont.

Yin, R.K. (2003). Case study research: Design and methods. Sage Publications. USA.

Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık. Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler(s. 39-65). Ankara: PegemA Yayınları.

Kaynak Göster

APA Beler, Y , Avcı, S . (2011). ÖĞRETİMİN FARKLILAŞTIRILMASINDA ETKİLİ BİR STRATEJİ: KATLI ÖĞRETİM . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 12 (3) , 109-126 .