FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN NÜKLEER ENERJİ

Bu çalışmanın amacı; Erciyes Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliği 3. sınıfında okuyan öğretmen adaylarının nükleer enerji ile ilgili düşüncelerini belirlemektir. Araştırmanın amacına yönelik verileri elde edebilmek için görüşme türlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Erciyes ve Ahi Evran Üniversitelerinin eğitim fakültelerinde 3. sınıfta öğrenim gören 10 Fen ve Teknoloji öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarının nükleer enerji ile ilgili düşüncelerini öğrenmek adına araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Adaylar nükleer santraller ile ilgili gerekli önlemlerin alınmadığını ve çevreye zararlı maddelerin yayıldığını ayrıca ileriye dönük olarak gerekli önlemler alınmadığı takdirde nükleer atıkların yer altı sularına karışacağını ve nükleer santral kazalarında radyoaktif maddelerin sızacağını düşünmektedir. Bu çalışma ile ilgili olarak ilgi çekici başka bir sonuç ise öğretmen adayları nükleer santrallerin yaydıkları radyoaktif atıkların canlılar için tehlike arz ettiğini ve bölgede yaşayan bebek ve çocuklarda kanserlere sebep olduğunu düşünmektedirler.

Pre-Service Science Teachers' Perspective about Nuclear Energy

The purpose of this study is to investigate what pre-service science teachers who are juniors think about benefits and risks of nuclear energy. In this research, as research model, qualitative research method was applied. In order to obtain qualitative data, semi-structured interview technique which is a kind of interview was used. So as to collect qualitative data, 7 open-ended questions and to elaborate under these questions some questions were asked to pre-service teachers. 6 pre-service teachers from Ahi Evran University and 4 pre-service teachers from Erciyes University were contacted. When the results are examined, they think that there is no enough measure and nuclear power plants spread toxic substance over environment. Additionally, in the future if precautions are not taken, they believe nuclear waste and radioactive substances may leak out groundwater or environment on possible nuclear accidents. There is another case of interest in relation to work, pre-service teachers suppose that power plants which emit radioactive waste pose a danger to living organisms and cause cancers in infants and children living in the area

Kaynakça

Ambusaidi, A., Boyes, E., Stanisstreet M., Taylor., N. (2012). Omani pre-service science teachers’ views about global warming: Beliefs about actions and willingness to act, International Journal of Environmental & Science, 7(2), 233-251.

Atila, B. (2004) Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Nükleer Konulardaki Bilgi Birikimi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 100s.

Ateş, H. (2013) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer Enerji Hakkındaki Düşünceleri, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 105s.

Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara. Siyasal Kitabevi 3, 12-15.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö, A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara; Pegem Yayıncılık, 14. Baskı.

İskender, S., (2005). Türkiye’de ve Dünya’da Enerji & Nükleer Enerji Gerçeği. Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı Yayınları, Ankara, 273 s.

Karagöz, C. (2007). Kimya öğretmen adaylarının nükleer enerjiye karsı ilgi ve tutumları, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 97s.

Kılınç, A., Boyes, E., Stanisstreet, M. (2012). Exploring students’ ideas about risks and benefits of nuclear power using risk perception theories. J Sci Educ Technol.

Lewisbeck, M., Bryman, A., Liao, T. M. (2004). Social Science Research Methods. The SAGE Publications.

Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expande sourcebook. (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage.

Özdemir, Ç., Çobanoğlu, E. O. (2008). Türkiyede Nükleer Santrallerin Kurulması ve Nükleer Enerji Kullanumu Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 218-232

Pagnamenta R. (2009). Nuclear power needed to fill energy gap. Kılınç vd 2012’den aktarılmıştır.

Ratcliffe, M, Grace M (2003). Science education for citizenship. Open University Press, Maidenhead.

Ulutas B. H (2005) Determination of the appropriate energy policy for Turkey. Energy 30, 1146–1161. Web 1: http://www.nukleer.web.tr, (Erişim tarihi: Nisan 2013).

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. basım). Ankara, Seçkin Yayınları.

Yıldırım, M., Örnek, İ. (2007). Enerjide Son Seçim: Nükleer Enerji, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1), 32-44.

Kaynak Göster

APA Ateş, H , Saraçoğlu, M . (2013). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN NÜKLEER ENERJİ . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (3) , 175-193 .
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 2147-1037
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

21.8b6.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

1998 VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROGRAMI İLE 2010 VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Metin ELKATMIŞ

5E ÖĞRENME MODELİ VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN BİYOLOJİ DERSİ BAŞARISINA ETKİSİ

Murat AKTAŞ

ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİLMESİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İlker KÖSTERELİOĞLU

ÖZBAKIM BECERİLERİNDE EBEVEYN DESTEĞİ ENVANTERİNİN OBEDE GELİŞTİRİLMESİ VE STANDARDİZASYONU

Müge KILIÇGÜN

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL OKUDUĞUNU ANLAMA FARKINDALIĞI VE OKUMA MOTİVASYONLARI İLE OKUMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Metin BOZKURT, Aysel MEMİŞ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Harun ŞAHİN, Gürkan GÖÇER

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Gökhan BAŞ, Zafer KIVILCIM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN DRAMA YÖNTEMİ YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yakup AKYEL, Nihat ÇALIŞKAN

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOGERÇEKÇİLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Işıl YURDAKUL, Mehmet FIRAT

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Hatice KUMCAĞIZ, Seher ÇELİK, Yaşar BARUT, Melike KOÇYİĞİT