7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE ETNOBOTANİK AKTİVİTELERİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE ÖĞRENİLENLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ

Öğrencilerin öğrenme ortamında aktif olmasına dayanan yaklaşımlar, geleneksel yaklaşımlardan farklı anlayışa sahiptir. Bu araştırma, özünde yapılandırmacı yaklaşıma dayanan etnobotanik destekli fen ve teknoloji dersinin öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 2011-2012 öğretim yılında Rize ilinden random yoluyla seçilen 7. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Veri analizinde t-testi tekniğinin yanı sıra aritmetik ortalama, standart sapma ve p anlamlılık değerleri de dikkate alınarak bulgular yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda, etnobotanik aktivitelerin uygulandığı deney grubunun, “bitkilerin sınıflandırılması” konusunda geleneksel yönteme göre dersi alan kontrol grubundan daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca deneysel işlemlerle öğrenilen bilgilerin kalıcılığı deney grubunda daha yüksek bulunmuştur.

The Effect of the Ethnobotanic Activities To Students’ Academic Performance and Learning Permanence in the Seventh Grade Science and Technology Lesson

Philosophy of modern teaching approach in learning environments is different from traditional approaches. This approach is based on the students to be active in class. This research was carried out to determine the effect of the ethnobotanic activities supported science and technology lesson to students’ academic success and retention. Research was conducted with the seventh grade primary school students who randomly selected in Rize province in 2011-2012 academic year. In this research, the pretest-posttest experimental design was used. Data analysis performed by the mean, standard deviation and p significance values in addition to t-test technique are also taken into account and the results are interpreted. The findings of the study indicated that the ethnobotanic activities are more effective than traditional methods on 7th grade students’ academic performance and learning permanence. Retention of the information learned in the experimental group during process has been higher than the control group

Kaynakça

Baytop, T. (1984). Türkiye’de bitkiler ile tedavi. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları. No:40.

Davis, P. H. (ed.) (1965-1985). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. 1-9. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Davis, P. H. (eds.) (1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. 10 (Supplement 1). Edinburgh: Edinburgh University Press.

Harris, D. & Taylor, M. (1983). Discovery learning in school science: The myth & the reality. Journal of Curriculum Studies, 15, p. 277-289.

Kaptan, F. & Korkmaz, H. (2001). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı. Modül 7, İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi, T.C. MEB Projeler Koordinasyon Merkezi, Ankara.

Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemleri. 10. Baskı Nobel Yayın, Ankara.

Kural, K. (2012). Trabzon çevresinde yayılış gösteren faydalı bitkiler üzerinde ekonomik botanik yönünden araştırmalar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Botanik Bilim Dalı, İstanbul.

Lorsbach, A. & Tobin, K. (1992). Constructivism as a referent for science teaching. In Lawrenz, F. Research Matters. To The Science Teacher. Monograph Number 5. Kansas State University: National Association for Research in Science Teaching.

Mart, S. (2006). Bahçe ve Hasanbeyli (Osmaniye) halkının kullandığı doğal bitkilerin etnobotanik yönden araştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2004). Fen ve teknoloji dersi programı. İlköğretim 6-8. sınıf. http//ttkb.meb.gov.tr adresinden 27.02.2012 tarihinde alınmıştır.

Orhan, A. T. & Bozkurt, O. (2005). İlköğretimde fen ve teknoloji öğretimi. M. Aydoğdu ve T. Kesercioğlu (Ed.) İlköğretimde fen ve teknoloji eğitiminde yapılandırmacılık (constructivism). p. 121-142, Ankara: Anı Yayıncılık.

Pamela, E. H. & Scott, F. (2001). Integrating social studies and ethnobotany: A multicultural approach. The Social Studies, 92(3).

Paye, G. De Boer. (2000). Cultural uses of plants: A guide to learning about ethnobotany. Bronx, NY: New York Botanical Garden.

Prance, G. T. (1991). What is ethnobotany today. Journal of Ethnopharmacology. Issues 1-3, p. 209-216.

Prance, G. T. (2001). A tribute: Economic botany. The New York Botanic Garden Pres.

Slavin, R. E. (1995). Cooperative learning: Theory, research and practice. (2nd edition). Boston, Allyn & Bacon.

Snyder, J., Bolin, F. & Zumwalt, K. (1992). Curriculum implementation. In P. W. Jackson (Ed.) Handbook of Research on Curriculum: A Project of The American Educational Research Association. New York: Macmillan.

Strommen, E. & Lincoln, B. (1992). A framework for educational reform: Constructivism. http://www.ilt.columbia.edu.edu/k12/livetext/docs/constru 12.03.2012 tarihinde alınmıştır. ct.html adresinden

Tull, D. & Miller, G. (1991). A field guide to wildflowers, trees and shrubs of Texas. Houston: Gulf Publishing.

Tüfenkçi, E. (2006). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinde etnobotanik çalışmalarla çevre duyarlılığı ve farkındalığın sağlanması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Kaynak Göster

APA Yangın, S , Dindar, H . (2015). 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE ETNOBOTANİK AKTİVİTELERİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE ÖĞRENİLENLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 1-18 .