Siyasal Propaganda ve Sosyal Medya

Öz Medya siyaset ilişkisi geçmişten günümüze önemli tartışma konularından biri olmuştur. Siyasetin halkın ortak görüşüne olan ihtiyacı, medyanın ise iki yönlü ve etkileşim gücünün olması siyasiler için medyayı önemli bir konuma getirmiştir. Etkili iletişim içinde yer etmeye başlayan sosyal medya siyasi meselelerin, adayların, siyasi partilerin vaatleri, çalışmaları, tanıtımları için de kullanılan bir mecra haline gelmiştir. Geleneksel medyanın aksine seçmenle iki yönlü ve etkileşimli bir iletişim kurmayı, hem yazılı hem görsel unsurlarla bilgilendirme yapmayı sağlayan sosyal medyanın siyasal kampanya vb. süreçlerde etkisi görülmektedir. Sosyal medya sadece siyasiler açısından değil seçmen açısından da her türlü destek ve eleştiri için zemin hazırlamakta, adayın içerik üretimini şekillendirmektedir. Bu bağlamda bir siyasi propaganda aracı olarak ve güncel olayların şekillenmesinde bir etkileşim aracı olarak sosyal medya ele alınacaktır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Siyasal Propaganda, Seçim Kampanyası, Twitter. ABSTRACT The relationship between media and politics has been an important topic of discussion from past to present. The need of politics for the common opinion of the people and the fact that the media has two-way and interactive power of the people made the media an important position for the politicians. Social media, which started to take place in effective communication, has become a medium used for the promises, works and publicity of political issues, candidates and political parties. Contrary to traditional media, the social media which provides two-way and interactive communication with the voters and informs with both written and visual elements is the political campaign and so on. It is seen in the process impact. Social media provides the basis for all kinds of support and criticism not only for politicians but also for voters and shapes the content production of the candidate. In this context, social media will be discussed as a means of political propaganda and as a means of interaction in shaping current events. Key Words: Social Media, Political Propaganda, Election Campaign, Twitter.

___

Akyol, M. (2015). Seçim Kampanyalarında Sosyal Medya Kullanımı: Facebook ve 2014 Cumhubaşkanlığı Seçimleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 98-114. Aziz, A. (2007). Siyasal İletişim . Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Hanson,G. Harikadis, P. M. Cunningham, A. W. Sharma, R. ve Ponder, J. D. (2010). The 2008 Presidential Campaign: Political Cynicism in the Age of Facebook, MySpace, and YouTube. Mass Communication and Society, 584-607. Özdemir, H. Ö ve Uğur L. O. (2009). Bölgesel Siyasi Pazarlama ve Bölgesel Kalkınma: 2009 Kaman Yerek Seçimleri Araştırma Örneği . E-Journal of New World Sciences Academy , 257-276. Kasapoğlu, Ç. (2014, 08 07). BBC. bbc.com: https://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/08/140806_sosyalmedya_secim adresinden alındı Özdemir, İ. (2015). İçişleri. https://www.icisleri.gov.tr/: https://www.icisleri.gov.tr/arem/propaganda-araci-olarak-sosyal-medya adresinden alındı Özkan, U. B. (2017). T.C. Cumhurbaşkanı İle Siyasi Parti Liderlerinin Resmi Twitter Hesaplarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu Kapsamında Nitel Analizi. Uluslararası Ekonomik Araştırmaları Dergisi. Qualter, D. T. (1980). Propaganda teorisi ve propagandanın gelişimi. Waterloo Üniversitesi, 255-256. Sütçü, H. T. (2019). Türkiye'de Soyal Medya Üzerinden Propaganda Yapmak: 2018 Cumhurbaşkanı Seçimi Örneği. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 61-89. TRT HABER. (2019, 12 06). trthaber.com : https://www.trthaber.com/haber/turkiye/belediyelerin-sosyal-medyada-kar-ve-soguk-hava-atismasi-444927.html adresinden alındı Köseoğu, H. ve Al.H. (2013). Bir Siyasal Propaganda Aracı Olarak Sosyal Medya. Akademik İncelemeler Dergisi, 103-125.