Sınıf Yönetimini Etkileyen Faktörlerin Dematel Yöntemi İle Ölçümesi: Giresun İli Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama

Öğrenme ortamında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması iyi koordine edilmiş bir sınıf organizasyonu ile öğretim programının yönetiminin etkin bir şekilde oluşturulmasına bağlıdır. Ancak bu durum sadece öğretmenlere yönelik olmayıp aynı zamanda öğrenci davranışlarının da uygun olmasını gerektiren bir yapı ile de ilişkilidir. Dolayısıyla sınıf yönetimi öğretmenler için ciddi anlamda çaba ve emek gerektiren konulardan birisi olarak düşünülebilmesinin yanında üzerinde titizlikle durulması gereken hususlardan birisi olarak nitelemek mümkündür. Sayılan öneminden ötürü bu çalışmada sınıf öğretmenleri gözüyle sınıf yönetimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Belirlenen sorunların önem düzeylerinin tespit edilmesi için Giresun İlinde çalışan sınıf öğretmenlerine uygulama yapılmıştır. Kompleks bir sorun olarak görülen bu hususlardaki aksaklıkların giderilmesi için Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden (ÇKKV) DEMATEL’den yararlanılmıştır. DEMATEL yönteminden elde edilen analiz sonuçlarına göre sınıf yönetimini etkileyen en önemli faktörler sırasıyla “Öğretmen Özellikleri”, “Etkili İletişim”, “Eğitim Programları”, “Öğretmenin Disiplin Anlayışı” ve “Öğrenci Durumları” olmuştur. En az öneme sahip olan sınıf yönetimine ilişkin faktörler ise sırasıyla “Fiziksel Ortam”, “Aile” ve “Öğrenci Durumları” olduğu görülmüştür.

Measurement of Factors Affecting Classroom Management By Dematel Method: An Applıcation on Class Teachers in Giresun Province

Ensuring effectiveness and efficiency in the learning environment depends on a well-coordinated classroom organization and effective management of the curriculum. However, this situation is related to a structure that requires not only teachers but also student behaviors to be appropriate. Therefore, classroom management can be considered as one of the issues that require serious effort and effort for teachers, and it can be described as one of the issues that need to be carefully considered.Due to its enumerated importance, this study aimed to determine the factors affecting classroom management from the perspective of classroom teachers. In order to determine the importance levels of the identified problems, an application was made to classroom teachers working in Giresun Province. DEMATEL, the Multi Criteria Decision Making Methods (MCDV), was used to eliminate the problems in these issues, which are seen as a complex problem. According to the analysis results obtained from the DEMATEL method, the most important factors affecting classroom management were "Teacher Characteristics", "Effective Communication", "Education Programs", "Teacher's Discipline Understanding" and "Student Situations", respectively. The least important factors related to classroom management are "Physical Environment", "Family" and "Student Situations", respectively.

Kaynakça

Brophy, F. (1988), Educating Teachers about managing classroom and student, Teaching and Teacher Education. 4 (1), 1-18.

Can, E., & Arslan, B. (2018), Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin öğrenci görüşleri, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (10), 195-219.

CELEP, C. (2000), Sınıf Yönetimi ve Disiplini, Anı Yayınları, Ankara.

Charles, C., M. (1996), Building Classroom Dlscipline, Longman ine, New York

Kaynak Göster

APA Korucuk, B . (2021). Sınıf Yönetimini Etkileyen Faktörlerin Dematel Yöntemi İle Ölçümesi: Giresun İli Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama . Ahi Evran Akademi , 2 (1) , 23-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aea/issue/62716/878098