Planlı Dönemler İtibariyle Türkiyede Kalkınma Çalışmaları İle Kırsal Kalkınma Arasındaki İlişki

Öz Bu çalışmanın amacı; planlı dönemler itibariyle Türkiye’deki kalkınma kalkınma çalışmaları ile kırsal kalkınma arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1963 yıllında başlanan kalkınma çalışmalarının planlanan kalkınma dönemi bağlamında alınan kararlar ve uygulamalar tartışılmıştır. Planlı kalkınma ile kırsal alanlar öne çıkmış ve ülke ekonomisinin temeli olan tarım büyük önem kazanmıştır. 1963 yılında imar çalışmaları kapsamında planlanan döneme geçişle birlikte hazırlanan beş yıllık imar planları incelenmiş ve önceliklendirilen bölgeler, konular ve alanlar ile planların uygulanmasında karşılaşılan sorunlar bu planlara dahil edilmiştir. Uygulanan beş yıllık kalkınma planlarında kalkınmanın öncelikle az gelişmiş bölgelere ve kırsal alanlara bağlı olduğu görülmektedir. Ayrıca kırsal kesimde kalkınmayı hızlandıracak modeller belirlenmiş ve kalkınma planlarında uygulanmıştır.

___

Bakırcı, M . (2014). Avrupa Birliği yeni dönem kırsal kalkınma politikası, Türkiye'nin uyumu ve yaratacağı etkiler. Türk Coğrafya Dergisi,0(47), 45-74. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/21234/227851

Gülçubuk, B., Yıldırak, N., Kızılaslan, N., Özer, D., Kan, M., Kepoğlu A. (2016). Kırsal kalkınma yaklaşımları ve politika değişimleri, http://www. zmo.org.tr/resimler/ekler/e443d6819ae22b2ek.pdf (Erişim tarihi 12.09.2016)

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2014-2018.pdf adresinden 10.01.2021 tarihinde alınmıştır.

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf adresinden 11.01.2021 tarihinde alınmıştır.

Kan, M., Kan, A., Nizam, D., Perkin, A. Y., Everest, B., & Taşçıoğlu, Y. (2020). Dünyada ve türkiye’de kırsal kalkınma uygulamalarındaki mevcut durum ve gelecek. Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, 13-17.

Keskin, H., Sungur, O. (2010). Bölgesel politika ekseninde yaşanan dönüşüm: Türkiye’de kalkınma planlarında bölgesel politikaların değişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010(21), 271-293.

Tolunay, A., Akyol, A. (2006). Kalkınma ve kırsal kalkınma temel kavramlar ve tanımlar. Türkiye Ormancılık Dergisi, 7(2), 116-127.

Tüzünkan, D. (2015). Türkiye’de uygulanan beş yıllık kalkınma planlarının istihdam politikaları açısından değerlendirilmesi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 90-117.

Uzunkaya, S. (2020). Türkiye ekonomisi'nde 1923-1977 yılları arasındaki sanayi ve kalkınma planlarının değerlendirilmesi. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 14-30.

Yenigül, S. B. (2017). Kırsal kalkınma politikalarında yeni yaklaşımlar ve bu yaklaşımların Türkiye’nin kırsal kalkınma politikalarına etkisi. Planlama Dergisi, 27(1), 16-25.

Yeşilbaş M.(2011) . Kırsal kalkınma politikalarının gelişim çizgisi ve planlı dönemde kırsal kalkınma yaklaşımları, Türk İdare Dergisi, 2010 Sayı: 470, 153-174