BATILI SEYYAHLAR VE ESERLERİNDEKİ OSMANLI, TÜRK VE DOĞU İZLENİMLERİ

Batılı seyyahların doğuda gerçekleştirdikleri gezileri ve kaleme aldıkları gezi yazıları her ne kadar önyargılı ve taraflı olsa bile özellikle Oryantalizmin şekillenmesinde önem arz eden metinlerdir. Bu bağlamda çoğu seyyah yönünü Osmanlıya çevirmiş ve kendi gözlemlerini kayıt altına almıştır. Maalesef çoğu batılı gezgin doğuyu ve Osmanlıyı romantize edip, zihinlerinde oluşturdukları mistik izlenimleri ötekileştirici bir dille anlatmayı tercih etmişlerdir. Bu makalede 17. ve 18. yüzyıllarda öne çıkan batılı seyyahlardan Richard Knolles, Lady Mary Wortley Montagu, Richard Chandler ve onların doğu kültürü, Osmanlı ve Türk kimliğine ilişkin yazıları incelenmiş ve karşılaştırmalı şekilde yorumlanmıştır. Bu makalede ele alınan seyyahların eserlerinde Osmanlı ve Türk kimliğine dair benzer noktalar kadar farklılıklar da olduğu vurgulanmıştır.

WESTERN TRAVELLERS AND THE IMAGE OF OTTOMAN, TURKS AND ORIENT IN THEIR ACCOUNTS

The expeditions of Western travellers to the East and their travel writings, although they are biased and non-objective, are important texts in the shaping of Orientalism. In this context, most travellers head towards to the Ottomans and write down their own observations. Unfortunately, most of the western travellers preferred to romanticize the east and the Ottoman Empire and to express their experiences and the mystical impressions they use a marginalizing language. In this article, prominent western travellers in the 17th and 18th centuries, Richard Knolles, Lady Mary Wortley Montagu, Richard Chandler and their writings and letters on Eastern culture, Ottoman and Turkish identity have been examined and interpreted comparatively. It is emphasized that there are as much differences as similar points about Ottoman and Turkish identity in the works of travellers discussed in this article.

___

 • Aksulu, N. Melek . (1998) Mohaç Esiri Bartholomaeus Georgievic (1506-1566) ve Türklerle İlgili Yazıları, Ankara. Baktır, Hasan. (2014). Sir Paul Rycautun Halihazırdaki Şarkiyatçılığı. Ankara. Tiydem Yayıncılık
 • Chandler, Richard. (1971). Travels in Asia Minor, 1764- 1765. Ed. and abr. Edith Clay London : The British Museum
 • Çolak, Kamil. (2017). XVI. Yüzyılda Batılı Seyyahlara Göre Osmanlılar. Tarihin Peşinde, Sayı: 17 Sayfa : 193-208.
 • Curipeschitz, Benedict: Yolculuk günlüğü 1530. (Çev.: Özdemir Nutku). Ankara: 1977. VIII+56s. (Türk Tarih Kurumu Yayınları; Türk Tarihinin Kaynakları Dizisi: 25).
 • Knolles, Richard. (1603). The General Historie of the Turkes. A, Islıp. London, England.
 • Kutluk, Aslı. (2007). Orientalist Representation of Turkey and the Turks in Richard Chandler’s Travels in Asia Minor and Lady Mary Mortley Montagu’s Turkish Embassy Letters’, Selçuk University- Department of English Language and Literature.
 • Montagu, L. (1717-1718). Türkiye Mektupları. Ankara, Turkey. (Translator; Aysel Kurutluoğlu). Tercüman 1001 Temel Eser.
 • Özbaran, Salih. (2004). Bir Tarihçinin Oluşumu; Richard Knolles ve Türk Tarihi. The Journal of Ottoman Studies, p.307-319. İstanbul, Turkey.
 • Said, Edward. (1978). Orientalism. New York: Vintage-Random House.
 • Seccor, A. (1999). Orientalism, Gender and Class in Lady Mary Wortley Montagu’s Turkish Embassy Letters: Topersons of Distinctions, Men of Letters and c’s.
 • Cultural Geographies (formerly Ecumene) Volume 6, Issue 4 (pp. 375-398). Arnold Publishers.
 • Şenlen, Sıla. (2005). Richard Knolles’ The Generall Historie of Turkes as a Reflection of Christian Historiography, Ankara University, Faculty of Letters, p. 380-393.
 • Umunç, H. (2013). Doğu ve Ötekilik: İngiliz Seyahatnamelerinde Türk Kimliği( Lady Montagu and Richard Chandler) Bilig, 66, (p. 297-314).