Metformin tedavisine bağlı olarak gelişen küme benzeri baş ağrısı

olduğu gösterilmiştir. Hipotalamusun posterior kıs- mındaki gri madde patogenezde suçlanan bir böl- gedir.[1] Son yıllarda nörostimülasyon çalışmalarının (hipotalamus, oksipital sinir, sphenopalatin gangli- yon) ilaca dirençli küme baş ağrısı olgularında faydalı olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Muhtemel etki mekanizması beyin plastisitesi olarak açıklanmaya çalışılmıştır.[2] Bir çalışmada ilaca dirençli küme baş ağrısı olgularında posterior hipotalamus bölgesine uygulanan derin beyin stimülasyonunun remisyon sağladığı bildirilmiştir.[3] Diğer bir çalışmada ilaca di- rençli küme baş ağrısı olgularında gabapentin 900 mg/gün tedavisinin hem aralıklı hemde kronik küme baş ağrısında etkili olduğu bildirilmiştir.[4] İlaca di- rençli kronik küme baş ağrısı olgularında nörostimü- lasyon öncesi, pregabalin tedavisinin bir alternatif olabileceğini düşünmekteyiz

Kaynakça

1. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia 2013;33(9):629-808.

2. Scheen AJ, Paquot N. Metformin revisited: a critical review of the benefit-risk balance in at-risk patients with type 2 diabetes. Diabetes Metab 2013;39(3):179-90.

3. Ferrari A, Spaccapelo L, Gallesi D, Sternieri E. Focus on headache as an adverse reaction to drugs. J Headache Pain 2009;10(4):235-9.

4. Mainardi F, Maggioni F, Dainese F, Palestini C, Zanchin G. Cluster-like headache due to warfarin therapy? Cephalalgia 2003;23(6):476-8.

5. Steinberg A, Nilsson Remahl AI. Role of nitric oxide in cluster headache. Curr Pain Headache Rep 2012;16(2):185-90.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0012
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2018

3.5b 2.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Metformin tedavisine bağlı olarak gelişen küme benzeri baş ağrısı

Çetin Kürşad AKPINAR, Tuğba YAZICI, Selvet ERDOĞAN, Taner ÖZBENLİ

Postoperatif ağrıda deksketoprofenin preventif etkisi

İsmail Kerem GELİR, MEHMET SACİT GÜLEÇ, Dilek CEYHAN

Primer saplanıcı başağrısı: İki olgu sunumu

Murat GUNTEL, Ozge HURDOGAN, Derya ULUDÜZ, Taşkın DUMAN

Eklem ve yumuşak doku enjeksiyonlarının muskuloskeletal ağrı üzerine kısa dönem etkinliği: girişimsel kohort çalışması

HAMZA SUCUOĞLU, Sibel ÖZBAYRAK SÜZEN, Murat ULUDAĞ, Şansın TÜZÜN

Pregabalin\'e yanıtlı ilaca dirençli kronik küme baş ağrısı olgusu

Çetin Kürşad AKPINAR, Selvet ERDOĞAN

Gabapentin tedavisine belirgin yanıt alınan ağrılı ayaklar ve hareketli parmaklar sendromu

SİBEL GÜLER, Selçuk YAVUZ, Engin NAKUŞ, Yüce DOĞRU

Lomber disk cerrahisi için peroperatif intravenöz parasetamol ve lornoksikamın postoperatif ağrı ve opioid tüketimine etkileri: Randomize, prospektif plasebo kontrollü bir çalışma

Serhat BİLİR, BÜLENT SERHAN YURTLU, VOLKAN HANCI, RAHŞAN DİLEK OKYAY, GÜLAY ERDOĞAN KAYHAN, Hilal Peri AYOĞLU, IŞIL ÖZKOÇAK TURAN

Sedasyon tanılama yöntemi- konfor skalasının geçerlik güvenirlik çalışması

DİLEK BEYTUT, DİDAR ZÜMRÜT BAŞBAKKAL, Bülent KARAPINAR

Duchenne musküler distrofili çocuk hastada spinal anestezi uygulaması

ÖZLEM ÖZMETE, MESUT ŞENER, ESRA ÇALIŞKAN, Anış ARIBOĞAN

Ultrason eşliğinde kronik ağrı girişimleri (2. bölüm)

Taylan AKKAYA, Alp ALPTEKİN, Derya ÖZKAN