Çocuklarda kan alma işlemi sırasında titreşimli turnike uygulamasının hissedilen ağrıya etkisi

Amaç: Araştırma okul yaş grubu çocuklarında kan alma sırasında titreşimli turnike kullanılmasının hissedilen ağrı düzeyine etkisini belirlemek amacıyla randomize olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, Mayıs 2017–Kasım 2017 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çocuk Kan Alma Ünitesi’ne teşhis ya da tedavi amaçlı kan alınması için başvuran 6-12 yaş grubu çocuklar oluşturmuştur. Örneklemeyi vaka alma kriterlerine uygun, çalışmaya katılmayı kabul eden, 45’i kontrol ve 45’i müdahale grubu (titreşimli turnike uygulanan) olmak üzere toplam 90 çocuk oluşturmuştur. Çocukların tanıtıcı özelliklerini belirlemek için çocuk bilgi formu ve çocukların ağrı düzeyini değerlendirmek için Yüz İfadeleri Ağrı Ölçeği–Wong Baker Skalası kullanılmıştır. Müdahale grubundaki çocuklarda, titreşimli turnike kullanılarak kan alma işlemi uygulanmıştır. Her iki gruptaki çocukların işlem öncesi ve sonrası kalp atım hızı, solunum, tansiyon, ateş ve oksijen saturasyonları ölçülmüş ve ağrıyı Wong Baker Skalası üzerinde işaretlemeleri istenmiştir. Bulgular: Kan alma işlemi sırasında titreşimli turnike uygulanmayan kontrol grubunun ortalamaları, titreşimli turnike uygulanan müdahale grubunun ağrı puanları ortalamaları göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (p

Effects of vibrating tourniquet application on the pain felt for blood drawing in pediatric patients

Objectives: In this study, it is planned to observe the effects of vibration tourniquet application on the pain felt in school-aged pediatric patients. This is a randomised study. Methods: The research population consisted of patients who were between ages 6 and 12 in the Pediatric Blood Drawing Unit at the Mersin University Research and Application Centers for diagnosis or treatment between dates of May 2017 and November 2017. The sample group consisted of 90 pediatric patients who were eligible for case taking criteria; 45 of them were control and other 45 of them were intervention group (vibrating tourniquet applied). All 90 patients agreed to participate in this study. The children information form was used to assess descriptive properties of children and Wong-Baker FACES- Pain Rating Scale was used for assessment of pain levels. In intervention group patients, blood was drawn with using vibrating tourniquet. Heart beat, respiration rate, blood pressure, fever and saturation level before and after blood drawn were measured for intervention and control group patients and they were asked to mark their level of pain on the Wong-Baker FACES Pain Rating Scale. Results: There was a statistically significant difference when vibrating-tourniquet-applied case and vibrating-tourniquet-notapplied control groups’ mean pain points were compared (p

Kaynakça

1. Uyar M, Köken İ. Kronik ağrı nörofizyolojisi. TOTBİD Dergisi 2017;16:70–6.

2. Güdücü Tüfekçi F, Erci B. Ağrılı İşlemler Sırasında Ebeveynlerin Bulunmasının ve Bazı Faktörlerin Çocukların Ağrı Toleransına Etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007;10(2):30–40.

3. Mutlu B, Çocuklarda Venöz Kan Örneği Alırken Oluşan Ağrıyı Azaltmada Balon Şişirme ve Öksürme Yöntemlerinin Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. 2012.

4. Törüner KE, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayınları: Ankara; 2012. p. 146–70.

5. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz BH, Bolışık B, Pediatri Hemşireliği. 1st ed. Akademisyen Tıp Kitapevi: Ankara; 2013. p. 881–96.

6. Çelik S, Baş BK, Korkmaz ZN, Karaşahin H, Yıldırım S, Hemşirelerin ağrı yönetimi hakkındaki bilgi ve davranışlarının belirlenmesi. Bakırköy Tıp Dergisi 2018;14:17–23.

7. Özveren H, Faydalı S, Özdemir S, Hemşirelerin ağrının farmokolojik olmayan yöntemlerle kontrolüne ilişkin bilgi ve uygulamaları. Turkish Journal of Clinics and Laboratory 2016;7(4):99–105.

8. Boztepe H, Pediatri hemşirelerinin ağrılı işlemler sırasında ebeveynlerin bulunması hakkında görüşleri. Agri 2012;24(4):171–9.

9. İnal S, Canbulat N, Çocuklarda İşlemsel Ağrı Yönetiminde Dikkati Başka Yöne Çekme Yöntemlerinin Kullanımı. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2015;2(3):372–8.

10. Güdücü Tüfekci F, Çelebioğlu A, Küçükoğlu S. Turkish children loved distraction: using kaleidoscope to reduce perceived pain during venipuncture. Journal of Clinical Nursing 2009;18:2180–6.

11. Özveren H. Ağrı kontrolünde farmakolojik olmayan yöntemler. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2011;83–92.

12. Cohen LL. Behavioral Approaches to Anxiety and Pain Management for Pediatric Venous Access. Pediatrics 2008;122 Suppl 3:S134–9.

13. Bellieni CV, Raffaelli M, Ricci B, Morgese G, Buonocore G, Analgesic effect of watching TV during venipuncture. Arch Dis Child 2006;91:1015–17.

14. Bagheriyan S, Borhani F, Abbaszadeh A, Ranjbar H. The effects of regular breathing exercise and making bubbles on the pain of catheter insertion in school age children. Iran J Nurs Midwifery Res 2011;16:174–80.

15. Canbulat N, Inal S, Sönmezer H. Efficacy of distraction methods on procedural pain and anxiety by applying distraction cards and kaleidoscope in children. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci) 2014;8(1):23–8.

16. Caprilli S, Anastasi F, Grotto RPL, Abeti SM, Messeri A, Interactive music as a treatment for pain and stress in children during venipuncture: a randomized prospective study. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics Pediatrics 2007;28(5):399–403.

17. Kaur B, Sarin J, Kumar Y. Effectiveness of cartoon distraction on pain perception and distress in children during intravenous injection. IOSR Journal of Nursing and Health Science 2014;3(3):8–15.

18. Şahiner CN, İnal S, Akbay AS. The Effect of Combined Stimulation of External Cold and Vibration During Immunization on Pain and Anxiety Levels in Children. Journal of PeriAnesthesia Nursing 2015;30(3):228–35.

19. İnal S, Kelleci M. The effect of external thermomechanical stimulation and distraction on reducing pain experienced by children during blood drawing. Pediatric Emergency Care 2017;1–4.

20. Whelan HM, Kunselman AR, Thomas NJ, Moore J, Tamburro RF. The impact of a locally applied vibrating device on outpatient venipuncture in children. Clin Pediatr (Phila) 2014;53(12):1189–95.

21. Wang ZX, Sun LH, Chen AP. The efficacy of nonpharmacological methods of pain management in school-age children receiving venepuncture in a paediatric department: a randomized controlled trial of audiovisual distraction and routine psychological intervention. Swiss Med Wkly 2008;138(39-40):579–84.

22. Yoo H, Kim S, Hur HK, Kim HS. The effects of an animation distraction intervention on pain response of preschool children during venipuncture. Applied Nursing Research 2011;(24):94–100.

23. Bagnasco A, Pezzi E, Rosa F, Fornonil L, Sasso L. Distraction techniques in children during venipuncture: an Italian experience. J Prev Med Hyg 2012;53(1):44–8.

24. Özdemir KF, Tüfekçi GF. The effect of using musical mobiles on reducing pain in infants during vaccination. Journal of Research İn Medical Sciences 2012;17(7):662–7.

Kaynak Göster

519 228

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Atipik nedenli nöropatik ağrı; oral antikoagülan tedavi altında spontan epidural kanama

Melis TOSUN, Emre Sertaç BINGÜL, Volkan DEMİRDÖĞEN, YAVUZ DEMİRDÖĞEN

Çocuklarda kan alma işlemi sırasında titreşimli turnike uygulamasının hissedilen ağrıya etkisi

Arzu ÖZEL, HACER ÇETİN

Analgesic efficacy of ultrasound-guided quadratus lumborum block during extracorporeal shock wave lithotripsy

AHMET MURAT YAYIK, Ali AHISKALIOĞLU, Özlem Dilara ERGÜNEY, Elif ORAL AHISKALIOĞLU, Hacı Ahmet ALICI, Saban Oguz DEMIRDOGEN, Şenol ADANUR

Ultrasonografi rehberliğinde uygulanan kaudal epidural enjeksiyon sırasında sakral hiatusdaki anatomik farklılıklar ve başarı oranına etkisi

Erhan GÖKÇEK, Ayhan KAYDU

Doğum analjezisi: Epidural hasta kontrollü analjezi ile intravenöz hasta kontrollü analjezinin karşılaştırılması

Tayfun SÜĞÜR, Esra KIZILATEŞ, Ali KIZILATEŞ, Kerem İNANOĞLU, Bilge KARSLI

Distal approach for percutaneous radiofrequency thermocoagulation of lumbar medial branches in patients with lumbar facet arthropathy: A retrospective analysis

Tülin ARICI, Ertuğrul KILIÇ

Effects of suprascapular and axillary nerve block on postoperative pain relief sevoflurane consumption and visual clarity in arthroscopic shoulder surgery

Derya ÖZKAN, Sevtap CEMALOĞLU, Taylan AKKAYA, Faruk Mehmet CATMA

Internal carotid artery dissection which mimicry trigeminal neuralgia and cluster headache

Zeynep ISSI, Yüksel ERKİN, Vesile ÖZTÜRK

Fluoroscopy-guided genicular nerves pulsed radiofrequency for chronic knee pain treatment

ŞULE ARICAN, GÜLÇİN HACIBEYOĞLU, Özlem AKKOYUN, SEMA TUNCER UZUN, Ruhiye REİSLİ

Baş ağrısında nadir bir neden: Rinolit

Süha ERTUĞRUL, Serdar ENSARİ