YENİ DÜNYA EKONOMİK DÜZENİ VE GÜÇ DENGELERİ

Öz Son 20-25 yılda dünya ekonomisinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle 1970'lerin sonlarında uygulamaya konulan yeni dünya ekonomik düzeni bazı oluşumları yaratmaktadır. Bu çalışmada hem yeni dünya ekonomik düzeni, hem de yarattığı oluşumlar analiz edilmektedir. Yeni dünya ekonomik düzeni ile başlayan yeniden yapılanma sürecinde açık ekonomi kuralları ön plana çıkarılıp, bu çerçevede malların ve sermayenin serbest dolaşımı= önündeki engeller kaldırılmaya çalışılmıştır. Bu ise yeni dünya düzeninin iki temel ögesi olan piyasa ekonomisi ve küreselleşme olguları ile desteklenmektedir. Ancak bu yapılanmaya rağmen bölgeselleşme yönündeki oluşumlarda gözardı edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Belirtilen bu oluşumlar, genelde az gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler aleyhine, gelişmiş ekonomiler lehinde uygulama sonuçları doğurduğu gözlenmektedir. Bu gelişmelerin yarattığı, yeniden yapılanma süreci dünya ' ekonomisinde yeni güç dengeleri oluşturmaktadır. Özellikle Almanya ve Ab, Amerika ve NAFTA, Japonya ve APEC, ASEAN oluşumları hem yeni dünya ekonomik düzeninin, hem yarattığı küreselleşme olgusu söylemleri ile çelişmektedir.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Kutlu, E , Afşar, M . (1999). YENİ DÜNYA EKONOMİK DÜZENİ VE GÜÇ DENGELERİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 87-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60882/902913