TÜRKİYE'DE KONSOLİDE BÜTÇE HARCAMALARININ EKONOMİK AYRIM AÇISINDAN GELİŞİMİ:1987-1998

Öz Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de kamu harcamalarının ekonomik ayrım açısından gelişimini incelemektir. Genel olarak, kamu harcamaları hükümetlerin hedeflerine ulaşmak için kullandığı araçlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de 1987-1998 dönemindeki kamu harcamalarının gelişimi ile ilgili olarak, ekonomik açıdan kamu harcamaları bileşiminin Gayri Safi Milli Hasıla ve toplam Kamu Harcamalarına oranları ele alınarak incelenmiştir.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Cansız, H . (1999). TÜRKİYE'DE KONSOLİDE BÜTÇE HARCAMALARININ EKONOMİK AYRIM AÇISINDAN GELİŞİMİ:1987-1998 . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 209-220 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60882/902933