TÜRK SANAYİLEŞME SÜRECİNDE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ STRATEJİ

Öz Uluslararası alanda rekabet giderek hızlanmakta ve koşullar değişmekte iken, Türkiye bu hıza ve değişime ayak uydurmakta önemli yapısal güçlüklerle karşı karşıyadır. 1980 öncesinde Türkiye'de uygulanan ithal ikamesine Dayalı Sanayileşme Stratejisi ile belli bir düzeyde sanayi temeli yaratılmış; ancak bu stratejinin ikinci aşaması olan ara ve yatırım malları üretimine geçilememiştir. 1980 sonrası uygulanan ihracata Dayalı Sanayileşme Stratejisi de diğer strateji gibi tamamlanamamış; her iki stratejiyle de öngörülen bir sanayi yapısı gerçekleştirilememiştir. Bu iki stratejinin birlikte uygulandığı durum, başka bir deyişle rasyonel bir bileşimi olan "Bütünleştirilmiş Sanayileşme Stratejisi (B.S.S.)" Türk sanayini gerçek anlamda dışa açık rekabetçi bir ekonomik yapıya kavuşturmak için bir alternatif olabilir. Bu stratejinin korumacı yanıyla dünya rekabetinden ekonomi korunurken, döviz kazandırıcı ihracat yanıyla da sanayileşme için gerekli kaynak sağlanabilecektir.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Özbey, F . (2000). TÜRK SANAYİLEŞME SÜRECİNDE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ STRATEJİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 75-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61141/908456