KAMU HARCAMALARI-BÜTÇE AÇIKLARI İLİŞKİSİ

Öz Özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kamu harcamalarında bir artış olmuştur. Bu artışlar daha çok aktif maliye politikası ve kamu tercihi perspektifine yönelik politikaların bir sonucudur. Bu politikalar çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların en önemlilerinden bir tanesi Türkiye'nin de en önemli sorunlarından biri olan bütçe açıklarıdır. İncelenen diğer bir konu ise, Türkiye'de 1982 Anayasası'nın kamu kesiminin aşırı büyümesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan bütçe açıklan üzerindeki rolünü incelemektir. Bu çalışmada bu sorunların giderilmesine yönelik olarak kamu harcamalarının azaltılması ve piyasa ekonomisinin güçlenmesi için piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Güngör, K . (1999). KAMU HARCAMALARI-BÜTÇE AÇIKLARI İLİŞKİSİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 193-208 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60882/902931