GEÇİŞ EKONOMİLERİ VE YOLSUZLUK

Öz Bu çalışmanın amacı, 23 post-komünist geçiş ekonomisinde yolsuzlukların nedenlerinin ve boyutlarının incelenmesidir. Çalışmada yolsuzlukların nedenleri konusunda bir dizi hipotez ileri sürülmüş ve test edilmiştir. Test sonuçlarına göre ekonomik özgürlüklerin eksikliği (yoğun devlet kontrolü, regülasyonlar) ve kayıt dışı ekonomi yolsuzluklara neden olan iki önemli faktör olarak ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Akçay, S . (2001). GEÇİŞ EKONOMİLERİ VE YOLSUZLUK . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 219-234 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911621