AFYON İLİ JEOTERMAL İŞLETMECELİĞİNİN ŞEBEKE ORGANİZASYON MODELİ İLE YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Dünyada ve Türkiye'de jeotermal işletmecilik alanında yapılan ilk faaliyetlerle beraber oluşturulan tesisler, küçük çaplı ve genellikle tek amaca yönelik olarak kurulmasına rağmen, günümüzde çok geniş çaplı ve içinde bir çok faaliyeti kapsayan işletme yapılarına dönüşmüştür. Tek bir alanda faaliyet gösteren işletmeler, jeotermal akışkanlarla ilgili faaliyet alanlarını da içine alacak şekilde kompleks bir yapılanmaya gitmişlerdir. Jeotermal akışkanların kullanılması amacıyla kurulacak işletmeler, bu alana özgü şartlar nedeniyle şebeke organizasyon şeklinde tasarlanmak zorundadırlar. Bu çalışmada, şebeke organizasyonu esas alınarak, Afyon ilindeki mevcut jeotermal işletmelerde bir model denemesi üzerinde durulacaktır.

AFYON İLİ JEOTERMAL İŞLETMECELİĞİNİN ŞEBEKE ORGANİZASYON MODELİ İLE YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Although geothermal firms were first founded towards achieving single business function in the world and Turkey, today they have transformed into organizational structures compiling several or broader functions. Thus, these firms moved towards being complex structures within which several functions related to geothermal water are included. Due to their peculiar conditions they have to be designed as network organizations. This study focuses on geothermal businesses in Afyon and aims at developing a network organization model for these businesses. 

Kaynak Göster

APA , . (2003). AFYON İLİ JEOTERMAL İŞLETMECELİĞİNİN ŞEBEKE ORGANİZASYON MODELİ İLE YENİDEN YAPILANDIRILMASI . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 21-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/1635/20506