1930-1938 DÖNEMİ MALİYE POLİTİKASI UYGULAMASI

Öz 1930-1938 dönemi, öncesi dönemde uygulanan özel sektör öncülüğünde sanayileşme ve kalkınma stratejisinin çeşitli nedenlerle terk edilip, devlet eliyle sanayileşme stratejisinin uygulandığı bir dönemdir. Buna göre devlet özel sektörün gerçekleştirmediği ya da gerçekleştiremediği bazı yatırımları bizzat gerçekleştirecektir. Uygulanan maliye politikası açısından döneme baktığımızda Atatürk döneminin bir bütünlük arz ettiğini ve denk bütçe ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalındığını görmekteyiz. Dönem, bir dünya buhranıyla başlamış ve dünya ekonomilerinde yaşanan sıkıntılar benzer şekilde Türkiye'de de yaşanmıştır. Buhranın bütçe dengesi üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiyi gidermek amacıyla vergi sisteminde bazı' düzenlemeler yapılırken, borçlanma politikası millileştirme amacına yönelik kullanılmıştır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Dursun, İ . (1999). 1930-1938 DÖNEMİ MALİYE POLİTİKASI UYGULAMASI . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 159-176 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60882/902926