1923-1929 DÖNEMİ MALİYE POLİTİKALARI

Öz Bu çalışmanın amacı Türkiye'de 1923-29 döneminde uygulanan maliye politikalarını incelemektir. Bu dönemde her ne kadar bazı devlet müdahaleleri söz konusu ise de Türkiye liberal bir politika takip etti. Bu dönemde uygulanan maliye politikalarının temel amacı Türk vergi sisteminin modernleştirilmesi ve Türk köylüsünün iktisadi durumunu iyileştirmektir. Kamu maliyesi denk bütçe-düzgün ödeme, mükelleflerin lehine vergi sisteminin iyileştirilmesi ve Türk Lira'sının istikrarını koruma prensiplerine dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

1923-1929, Maliye, Politika

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Vural, İ . (1999). 1923-1929 DÖNEMİ MALİYE POLİTİKALARI . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 133-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60882/902919