Türkiye’de Adli Tıp Alanında Yapılmış Uzmanlık Tezlerinin Bilimsel Yayına Dönüştürülme Oranının Değerlendirilmesi

Amaç:Adli Tıp alanında yapılmış tıpta uzmanlık tezlerinin ulusal ve uluslararası dergilerde yayına dönüştürülme oranının incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi veri tabanından 1983-2016 yılları arasında yapı- lan uzmanlık tezleri taranmıştır. Ulaşılan tezlerin yazar ve danışman adı ile tez başlığı kullanılarak Ulakbim, Türk Medline, Google Scholar, Web of Science, Pubmed veri tabanları taranmıştır. Yayına dönüştürülmüş tezlerin yapıldığı yıl, makalenin yayınlandığı yıl, derginin veri tabanı, uzmanlık öğrencisinin yazar sıralaması, araştırma tipi, tez konuları ana başlıklar halinde kaydedilmiştir. Bulgular: Tarama sonucunda 1983-2016 yılları arasına ait 236 tezden 77’sinin (%32.6) yayına dönüştürüldüğü saptanmıştır. Bu tezlerin %15.2’si Science Citation Index/Science Citation Index Expanded, %11.9’u uluslararası, %5.5’i ulusal indeksli dergilerde yayınlanmıştır. Tezin makale olarak yayınlatılma süresi ortalama 2.95±2.49 yıl olarak bulunmuştur. Tezi yapan uzmanlık öğrencisinin makalelerin %85.7’sinde birinci yazar olduğu saptanmıştır. Yayına dönüş- türülmüş tezlerin %53.2’sinin prospektif çalışma olduğu ve en sık Adli Patoloji (%26) ile Adli Psikiyatri (%23.4) alanlarında yapıldığı saptanmıştır. Sonuç: Adli Tıp alanında tezlerin yayına dönüştürülme oranı ülkemiz ve yurtdışında farklı uzmanlık alanlarında yapılmış olan çalışmaların verileri ile benzer bulunmuştur ancak olması gereken seviyenin altındadır. Tez danışmanının teşvik edici ve eğitici olması, yabancı dil desteğinin verilmesi, zaman ve maddi kaynağın sağlanması gibi süreci kolaylaştıran çözümlerin üretilmesi önem taşımaktadır

Evaluation of Publication Rate of Forensic Medicine Specialty Theses in Turkey

Objective: The present study aims to investigate the publication rate of Forensic Medicine specialty theses in national and international journals. Materials and Methods: The Council of Higher Education Thesis Centre Database was searched for medical specialty theses written between 1983-2016. Another screening was carried out using the resident and mentor names, as well as thesis title on Ulakbim, Türk Medline, Google Scholar, Web of Science, PubMed databases. The years that the theses were written and the articles were published, the database of the journal, resident’s name order, type of research, thesis subjects were recorded. Results: The fidings showed that 77 (32.6%) out of a total of 236 theses written between 1983-2016 were published. Fifteen-point two percent of these theses were published in Science Citation Index-Expanded/Social Sciences Citation Index, 11.9% were published in international and 5.5% in national indexed journals. The mean publication time was 2.95±2.49 years. It was found that the resident was the fist author in 85.7% of the articles, and 53.2% of the published theses were prospective studies. Most frequently article subjects were in the filds of Forensic Pathology (26%) and Psychiatry (23.4%). Conclusions: Publishing rate of the theses in Forensic Medicine was similar to the data regarding publication rates of theses in diffrent medical specialty filds in our country and abroad; however, it is below the level desired. It is of utmost importance to fid solutions to facilitate the process, including but not limited to mentors that are encouraging and instructive, foreign language support, time and funding.

Kaynakça

1. Sipahi OR, Caglayan Serin D, Pullukcu H, Tasbakan M, Köseli Ulu D, Yamazhan T, et al. Publication rates of Turkish medical specialty and doctorate theses on Medical Microbiology, Clinical Microbiology and Infectious Diseases disciplines in international journals. Mikrobiyoloji Bulteni 2014;48(2): 341–5. https://doi.org/10.5578/ mb.7003

2. Dhaliwal U, Singh N, Bhatia A. Masters theses from a university medical college: publication in indexed scientific journals. Indian J Ophthalmol 2010;58(2):101-4. https:// doi.org/10.4103/0301-4738.60070

3. Sipahi H, Durusoy R, Ergin I, Hassoy H, Davas A, Karababa A. Publication rates of public health theses in international and national peer-review journals in Turkey. Iran J Public Health 2012; 41(9):31–5.

4. Duracinsky M, Lalanne C, Rous L, Dara AF, Baudoin L, Pellet C, et al. Barriers to publishing in biomedical journals perceived by a sample of French researchers: results of the DIAzePAM study. BMC Med Res Methodol 2017;17(1):96. https://doi.org/10.1186/s12874-017-0371-z

5. Çökmüş C. Bilimsel araştırmanın yayına dönüştürülmesi: sorunlar ve öneriler. (İnternet) uvt.ulakbim.gov.tr/toplanti/ uay10/ccokmus.pdf [Erişim tarihi 10.10.2018]

6. Çetin AÇ, Boran C, Erdağ TK. Do the otorhinolaryngology specialization theses turn into publications? The Turkish Journal of Ear Nose Throat 2017;27(4):185-93. https://doi. org/10.5606/kbbihtisas.2017.71429

7. Bayramlar H, Karadag R, Kanra Gurturk AY, Ocal A, Dag Y, Sari U. Publication patterns of ophtalmology residency dissertations in Turkey. Eur J Gen Med 2015;12(3):213–6.

8. Yüksel M, İpekçi T, Tunçkıran A. Publication rates of dissertations written in medical faculties of Turkey in the field of urology between the years 2008, and 2011, and citation analysis: A cross-sectional study. Turk J Urol 2017;44(4):341–5. https://doi.org/10.5152/tud.2017.32042

9. Öğrenci A, Ekşi MŞ, Özcan-Ekşi EE, Koban O. From idea to publication: Publication rates of theses in neurosurgery from Turkey. Neurol Neurochir Pol 2016;50:45–7. https:// doi.org/10.1016/j.pjnns.2015.11.007

10. Koca K, Ekinci S, Akpancar S, Gemci MH, Erşen Ö, Akyıldız F. An analysis of orthopaedic theses in Turkey: Evidence levels and publication rates. Acta Orthop Traumatol Turc 2016;50(5):562-6. https://doi.org/10.1016/j. aott.2016.03.001

11. Chassagnon G, DangouloffRos V, Vilgrain V, Ronot M. Academic productivity of French radiology residents: Where do we stand? Diagn Interv Imaging 2016;97(2):211- 8. https://doi.org/10.1016/j.diii.2015.08.001

12. Fabre A. Publication of pediatric medical dissertations in France. Arch Pediatr 2015;22(8):802-6. https://doi. org/10.1016/j.arcped.2015.03.013

13. Curzon ME, Cleaton-Jones PE. Writing scientific papers for publication: “Without publication research is steril”. Eur Arch Paediatr Dent 2012;13(1):4-10.

14. Mayir B, Bilecik T, Çakır T, Doğan U, Gündüz UR, Aslaner A, et al. Analysis of the publishing rate and the number of citations of general surgery dissertations. Turk J Surg 2017;33(1):33-6. https://doi.org/10.5152/UCD.2016.3190

15. Kalcioglu MT, Ileri Y, Karaca S, Egilmez OK, Kokten N. Research on the submission, acceptance and publication times of articles submitted to international otorhinolaryngology journals. Acta Inform Med 2015;23(6):379-84. https://doi. org/10.5455/aim.2015.23.379-384

16. İnci O. Bilimsel yayın etiği ilkeleri, yanıltmalar, yanıltmaları önlemeye yönelik öneriler. (Internet) http://uvt.ulakbim. gov.tr/tip/sempozyum7/inci.pdf [Erişim tarihi 10.10.2018]

17. Sayek İ, Yorgancı K. Genel cerrahi uzmanlık eğitiminde tez çalışmaları: Bir üniversite kliniği deneyimi. Ulus Cerrahi Derg 2000;16:56–60. In: Mayir B, Bilecik T, Çakır T, Doğan U, Gündüz UR, Aslaner A, et al. Analysis of the publishing rate and the number of citations of general surgery dissertations. Turk J Surg 2017;33(1):33-6. https:// doi.org/10.5152/UCD.2016.3190

Kaynak Göster