Sık Hastane Başvurusu Ev İçi Şiddetin Habercisi mi?

Amaç: Eş şiddeti toplumun her kesiminde değişik oranlarda görülmektedir ve orta-uzun vadede çok farklı sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu çalışmada, Adli Tıp Polikliniğine eşinden/partnerin-den şiddet görme nedeniyle başvuran olguların son bir yıl içindeki hastane başvurularını değerlendirerek; şiddet mağdurlarının sağlık sorunlarını ortaya koymak ve şiddet ile ilişkisini belirlemek amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: 01 Haziran 2014-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniver-sitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Polikliniğine eş/partner şiddeti nedeniyle başvuran olgu-ların demografik verileri yanı sıra, hastanemiz hasta kayıt sisteminden; her bir olgunun adli tıp polikli-niğine başvurusundan önceki son bir yılda diğer poliklinik/klinik başvuruları geriye doğru incelenmiştir.Bulgular: Belirtilen tarihlerde polikliniğimize başvuran toplam 3966 olgu arasından 198 olgu (%5) eşi tarafından fiziksel şiddete maruz kalmıştı. Olguların 177’si (%89.4) kadın, 21’i (%10.6) erkekti. Yaş ortalaması 35.2±10.5 (aralık 17-76) olup, en fazla olgu %37.4 oranıyla 30-39 yaş grubundaydı. Rapor talep eden birim 115 olgu ile en fazla savcılık adına polis merkezleri idi. Olguların son bir yıl içinde hastanemizin değişik birimlerine başvuru sayısının ortalaması 7.5 ± 8.5 bulundu.Olguların yıllık başvurusunda; tek bir poliklinikten 10 farklı polikliniğe kadar farklı başvuruları olabildiği, 1 ile 10 farklı semptom/yakınma ile başvurdukları tespit edildi. Yakınma ve semptomların en sık kas iskelet sistemi, gastrointestinal sistem ve psikiyatrik yakınma ve semptomlar olduğu görüldü. 39 yaş ve altındaki genç grubun başvuru sayısının istatistiksel olarak daha fazla olduğu görüldü.Sonuç: Eş şiddetine maruz kalanların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Şiddet mağdur-larının psikosomatik semptom ve yakınmalarla yıllık hastane başvuruları 10’un üzerinde olabilmektedir. 39 yaş ve altı olguların görece fazlalığı; şiddetin bedenselleştirilerek ifade edilmesi şeklinde yorumla-nabilir. Kadınların şiddetin sonuçlarını bedenselleştirmeleri/somatize etmeleri bir yardım çığlığı olarak değerlendirilmeli, adli tıp ve psikiyatri uzmanlarının bu yönde farkındalığı arttırılmalı, bilgi ve beceri kazanmaları sağlanmalıdır. Çalışma verileri ileriye dönük önleyici öneriler geliştirilmesi açısından ya-rarlı olacaktır.

Are the Recurrent Hospital Applications Inform About Domestic Violence?

Objective: The intimate partner violence is observed in all segments of society with different pro-portions. It can cause many different health problems in the medium-long term. In this study, we evalu-ated the hospital admissions in the last year in cases who were admitted to the Forensic Medicine Outpa-tient Clinic due to violence from his/her spouse/partner; to determine the health problems of the victims of violence and their relationship with violence.Materials and Methods: The demographic data of the patients who applied to Muğla Sıtkı Koçman University Education and Research Hospital Forensic Medicine Clinic due to the his/her spouse/partner violence between 01 June 2014 and 31 May 2017 were examined. In addition, other polyclinic/clini-cal applications were reviewed retrospectively in the last one year before the admission to the forensic medicine outpatient clinic.Results: Among the total 3966 cases admitted to our outpatient clinic, 198 cases (5%) were exposed to physical violence by their spouses. 177 (89.4%) of the cases were female and 21 (10.6%) were male. The mean age was 35.2 ± 10.5 (range 17-76) and the highest rate was in the 30-39 age group with 37.4%. The highest number of requests for reports was from the police headquarters on behalf of the public pros-ecutor with 115 cases. The mean number of applications to different units was 7.5 ± 8.5 in the last year.One-year application of cases; from one polyclinic to 10 different outpatient clinics, with 1 to 10 dif-ferent symptoms/complaints. The most common complaints and symptoms related with musculoskeletal, gastrointestinal and psychiatric disorders. It was seen that the number of applications of the young group 39 years or younger were statistically higher.Conclusion: The majority of victims who are subjected to spousal violence are women.Victims of violence may have more than 10 visits to the hospital within a year with psychosomatic symptoms and complaints. Relative excess of cases 39 years and younger; can be interpreted as somatic expression of violence. Somatization of the consequences of violence should be considered as a cry for help and the awareness of forensic medicine and psychiatry specialists should be increased. It should be ensured that they gain knowledge and skills in this subject. Recent study will be useful for developing future preven-tive recommendations.

Kaynakça

İncecik Y, Kurdak H, Özcan S, Akpınar E, Saatçı E, Boz-demir N. Eş Şiddeti ve Aile Hekimliği. Turkish J Fam Med Primary Care. 2009;3(1):1–8.

Kandemir G, Ak İ. Tıbben Açıklanamayan Belirtilerin Psikiyatrik Yönü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2013; 5(4):479-506.

Güleç H, Sayar K, Güleç MY ve ark. Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2007; 20(1): 16–24.

Robbins JM, Kirmayer LJ. Attributions of common somatic symptoms. Psychol Med.1991; 21:1029-1045.

Özmen M. Bedenselleştiren hastaya yaklaşım. Klinik Geli-şim Dergisi. 2009; 22(4): 34-38.

Özkorumak E, Güleç H, Kose S, Borckardt J, Sayar K. Dep-resyon hastalarında tıp dışı yardım arama davranışı: Aleksi-timi bir etken olabilir mi? Klinik Psikiyatri Dergisi. 2006; 9:161-169.

Temiz M, Beştepe E, Yıldız Ö ve ark. The Effect of Violen-ce on the Diagnoses and the Course of Illness Among Fe-male Psychiatric Inpatients. DOI: 10.4274/npa.y6548. Arc Neuropsychiatry. 2014; 51: 1-10.

Vahip I, Doğanavşargil Ö. Aile İçi Fiziksel Şiddet ve Kadın Hastalarımız. Türk Psikiyatri Dergisi. 2006; 17(2):107-114.

Kayahan B, Altıntoprak E, Karabilgin S, Öztürk Ö. On beş-kırk dokuz yaşları arasındaki kadınlarda depresyon preva-lansı ve depresyon şiddeti ile risk faktörleri arasındaki iliş-ki. Anatolian J Psychiatry. 2003; 4:208-219.

Güleç H, Sayar K, Özkorumak E. Depresyonda Bedensel Belirtiler. Türk Psikiyatri Dergisi. 2005; 16(2):90-96.

Özer Ü, Selimoğlu E, Badur E ve ark. Fibromiyalji olgu-larında aile içi fiziksel şiddetin ağrı şiddeti, depresyon ve anksiyete düzeyleri ile ilişkisi. Nobel Medicus. 31. 2015; 11(1): 27-32.

Çilli AS, Kaya N, Bodur S ve ark. Ev kadınlarında ve çalı-şan evli kadınlarda psikolojik belirtilerin karşılaştırılması. Genel Tıp Dergisi. 2004;14(1):1-5.

Coker AL, Davis E, Arias I, Desai S et al. Physical and men-tal health effects of intimate partner violence for men and women. Am J Preventive Med. 2002;23(4):260-68.

Coker AL, Smith PH, Bethea L et al. Physical Health Con-sequences of Physical and Psychological Intimate Partner Violence. Arch Fam Med. 2000;9:451-457.

Doğanavşargil Ö, Vahip I. Fiziksel Eş Şiddetini Belirlemede Klinik Görüşme Yöntemi. Klinik Psikiyatri. 2007;10:125-136.

Elisberg M, Jansen H, Heise I et al. Intimate partner violence and women’s physical and mental health in the WHO mul-ti-country study on women’s health and domestic violence: an observational study. The Lancet. 2008; 317: 1165-1172.

Breiding MJ, Black MC, Ryan GW et al. Chronic Disease and Health Risk Behaviors Associated with Intimate Partner Violence—18 U.S. States/Territories, 2005. Ann Epidemio-logy. 2008; 18(7):538-44.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, Özet Rapor. Aralık 2014, Ankara.

Demirçin S. Kadına Yönelik Fiziksel Şiddet Olgularının Klinik Adli Tıbbi Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi, Türki-ye Klinikleri J Foren Med-Special Topics. 2016;2(2):56-61.

Yavuz SM, Aşırdizer M. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fa-kültesi Adli Tıp Polikliniğine Başvuran Aile İçi Şiddete Maruz Kalmış Kadın Olguların Analizi. Adli Tıp Dergisi. 2009; 23(1): 15-23

Kılıççıoğlu DB, Buran CF, Küçük ZS. Acil servise başvuran kadına yönelik şiddet olgularına adli tıbbi bakış: İzmir örne-ği. J Human Sci. 2016; 13(3): 4764-4779. 22. Özyurt BC, Deveci A. Manisa’da Kırsal Bir Bölgedeki 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Depresif Belirti Yaygınlığı ve Aile İçi Şiddetle İlişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 2010;21: 1-7.

Pico-Alfonso MA, Linares IG, Nawarm NC et al. The Im-pact of Physical, Psychological, and Sexual Intimate Male Partner Violence on Women’s Mental Health: Depressive Symptoms, Posttraumatic Stress Disorder, State Anxiety, and Suicide. J Women’s Health. 2006, 15(5): 599-611.

Köse A, Beşer A. Kadının Değiştirilebilir Yazgısı “Şiddet”. Atatürk Üni. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 10 (4): 114-121.

Kaynak Göster

467 173

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Ekstremite Kırığı Olgularında Tedavi Seçeneklerinin ve Meslekte Çalışma Gücü Kaybı Oranı ve Özürlülük Oranlarının Karşılaştırılması

Ender ŞENOL, Cemil ÇELİK, Ugur ATA, Orhan MERAL, Nadir ÖZKAYIN

E-Zorbalık Ölçeği ve E-Mağduriyet Ölçeği: Ankara Üniversitesi Sigara Bağımlısı Öğrencilerinde Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Ebru ÇETİN, NERGİS CANTÜRK, RUKİYE DAĞALP

Sık Hastane Başvurusu Ev İçi Şiddetin Habercisi mi?

YASEMİN BALCI, GÜLSÜM KADI, ÜMİT ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU, LEMAN İNANÇ

Biyocoğrafik Soy Tahmini ve Adli Bilimlerde Kullanımı

ÖZLEM BÜLBÜL, GÖNÜL FİLOĞLU TÜFEK

Maksillofasiyal Kesici-Delici Alet Yaralanmasına Bağlı Beyin Harabiyeti Sonucu Ölüm: Olgu Sunumu

HACER YAŞAR TEKE, İsmail BİRİNCİOĞLU, Muhammet CAN, Ömer KURTAŞ

Profesyonel Araç Sürücülerinde Sürücü Davranışları ve Becerileri ile Alkol, Madde ve İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi

Alev AKTAŞ, RUKİYE DÖĞER, SERAP ANNETTE AKGÜR

Sinsice İşlenen Bir Suç: Madde ile Kolaylaştırılmış Cinsel Saldırılar ve Fail Tipolojisi

SUNAY FIRAT, Mehmet Aykut ERK

Motorlu Araç Isıtma Sistemine (Webasto) Bağlı İki Ölüm: Olgu Sunumu

Celal BÜTÜN, Erdoğan POLATER, Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ

Comparison of Diatoms Which were Obtained from The External Surface of The Body and Internal Organs in the Corpses Pulled Out of Water Using Colloidal Silica Gradient Centrifuge Method

Çiler Fulya ERKAN, GÜRSEL ÇETİN

Penetran Travmaya Bağlı İnternal Karotis Arter Diseksiyonu ile İlişkili İskemik İnme Olgusu: Nedensellik Bağı İçin Adli Tıbbi Değerlendirme

MAHMUT AŞIRDİZER, MEHMET ARSLAN, UĞUR DEMİR