Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri

Amaç: Çocuk istismarı gizli bir sağlık ve sosyal sorun olarak tüm dünyada devam etmektedir. Risk etmenlerini belirlemek önleyici hizmetlerin geliştirilmesi için gereklidir. Bu çalışmada, adli değerlendirilme için yönlendirilmiş olan cinsel istismara uğramış çocukların demografik ve psikiyatrik özellikleri ve istismarcının kimlik özellikleri değerlendirilmiştir.Gereç ve Yöntem: Adli ruhsal durum muayenesi amacıyla çocuk psikiyatrisine yönlendirilen çocuk ve ergen yaş grubu cinsel istismar olgularının n=41; 9 erkek, 32 kız) dosyaları değerlendirilmiştir. Psikiyatrik tanıları Okul Çağı Çocukları için duygulanım bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi Türkçe Versiyonuna göre konulduğu dosyalardaki yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey, tanılar ve faillerin özellikleri ile ilgili veriler tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle incelenmiştir.Bulgular: Olguların yaş ortalaması 11,54±3,31 yıldı. Ailelerin sosyoekonomik durumu sınıflandığında en çok %51,2oranında düşük seviyedeydi. Tüm istismarcılar erkek olup yaş ortalamaları 23 idi. Faillerin mağdurlara yakınlıklarına bakıldığında; aile içi (babalar ve ağabeyler: %12,2), yakın akrabalar (%19,5), uzak akrabalar (%22,0), diğer tanıdıklar (komşu, arkadaş) (%14,6) iken daha önce hiç tanımadığı kişiler %24,4'ünü oluşturmaktaydı. Olguların %19,5'i zeka geriliğine sahipti. Olguların en sık aldığı tanılar ise; %46,3 oranı ile travma sonrası stres bozukluğu diğer anksiyete bozuklukları (%17,1) ve majör depresyon(%24,4) olarak bulundu. Sonuç: Bu çalışma sonucunda belirlenen cinsel istismar risk etmenleri; kız çocuğu olmak, geç çocukluk döneminde olmak, zeka geriliğine sahip olmak, düşük sosyoekonomik düzeyde aileden gelmedir. Failler ise genelde çocuğun tanıdığı erkek yetişkinlerdir. Çocuk istismarını önlemek için koruyucu hizmetler özellikle yüksek riskli grubu da kapsayarak tüm topluma yaygınlaştırılmalıdır

Demographic and Clinical Characteristics of Sexually Abused Children and Adolescents Referred to Child and Adolescent Psychiatry for Psychiatric Assessment

Objectives: Child abuse has been a continuous, hidden health and social problem in all over the world. Identifying risk factors are crucial to implement protective services. In Turkey, data of the legal cases are still lacking. This study aims to assess the sociodemographic and psychiatric features of the sexually abused children who have been referred for forensic evaluation together with their identity issues.Materials and Methods: The forensic files of the sexually abused cases (n=41; 9 boys, 32 girls) who had been referred to the child psychiatry outpatient clinic were evaluated. Psychiatric diagnoses in the files were based on the Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-age children- Turkish Version. Data on age, gender, socioeconomic status and diagnoses of the victims and characteristics of the abusers were gathered and analysed by descriptive statistical methods.Results: Mean age of the victims was 11.54±3.31 years. Socioeconomic levels of their families were mostly lower class with rate of 51.2%. All perpetrators were male with a mean age of 23 years (min 14; max 67). When the consanguinity of the abusers and victims were taken into consideration, it was found that they were intrafamilial (fathers and brothers rate:12.2%), close relatives (19.5%), distant relatives (22.0%), other familiar (such as neighbours, friends:14.6%) and unfamiliar (24.4%) people for the victims. 19.5% of the victims had mental retardation. The most common diagnoses of the victims were posttraumatic stress disorder (46.3%), other anxiety disorders (17.1%), and major depression (24.4%).Conclusion: Identified risk factors for sexual abuse, determined as the result of this study, are being a female child, late childhood period, mental retardation, and low economic status. The abusers were males who were familiar to the child victims. Preventive measures should be implemented for the entire population, particularly involving the highrisk groups to avoid child abuse

Kaynakça

Bernet W. Practice parameters for the forensic evaluation ofchildren and adolescents who may have been physically or sexually abused. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997; 36:423-442.

Polat O. Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı, 1.Baskı, An- kara, SeçkinYayıncılık, 2007.

Finkelhor D, Korbin J. Child abuse as an international issue. Child Abuse Negl 1988; 12(1):3-23.

Matkins PP, Jordan KS. Pediatric sexual abuse: Emergency department evaluation and management. Adv Emerg Nurs J 2009; 31(2):140-52.

Green A. Child sexual abuse and incest. Martin A, Volkmar F (Eds), Lewis's Comprehensive Textbook of Child and Adolescent Psychiatry. A comprehensive textbook, second ed., Baltimore, Williams & Wilkins, 1996, p. 1041-1048.

Denov MS. The myth of innocence: sexual scripts and the recognition of child sexual abuse by female perpetrators. J Sex Res 2003; 40(3):303-314.

Kara B, Biçer Ü, Gökalp AS. Çocuk İstismarı. Cocuk Sa- gligi Hast Derg 2004; 47:140-151.

Öztop DB, Özcan ÖÖ. Cinsel istismar vakalarının sosyo- demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi. Yeni Symp J 2010; 48: 270-276.

Köse S, Aslan Z, Başgül ŞS. Bir eğitim ve araştırma has- tanesi çocuk psikiyatrisi polikliniğine yönlendirilen adli ol- gular. Anadolu Psikiyatr Derg 2011; 12:221-225.

Aksu H, Demirkaya SK, Özgür BG, Gün B. Evaluation of child and adolescent forensic cases within one year in Aydın city, in Turkey. Anadolu Psikiyatr Derg 2013; 14(4):369- 377.

Gökler B, Ünal F, Pehlivantürk B, Kültür EÇ, Akdemir D, Taner Y. Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli-Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirliği. Cocuk Genc Ruh Saglık Derg 2004; 11(3): 109-116.

Çengel Kültür E, Çuhadaroğlu Çetin F, Gökler B. Demo- graphic and clinical features of child abuse and neglect cases. Turk J Pediatr 2007;49(3):256-262.

Çöpür M, Üneri ÖŞ, Aydın E, Bahalı MK, Tanıdır C, Güneş H et al. İstanbul ili örnekleminde çocuk ve ergen cinsel istismarlarının karakteristik özellikleri. Anadolu Psikiyatr Derg 2012; 13:46-50.

Erdoğan A, Tufan E, Karaman MG, Atabek MS, Koparan C, Ozdemir E et al. Türkiye'nin dört farklı bölgesinde çocuk ve ergenlere cinsel tacizde bulunan kişilerin karakteristik özellikleri. Anadolu Psikiyatr Derg 2011; 12:55-61.

Yıldırım A, Çetin İ, Din H. Evaluation of cases with claims of sexual abuse referred to service of forensic medicine in a university hospital.Cumhuriyet Med J 2011; 33: 61-69.

Demirci Ş, Doğan HK, Erkol Z, Deniz İ. Konya'da Cinsel İstismar Yönünden Muayenesi Yapılan Çocuk Olguların Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Foren Med 2008; 5:43-49.

Edgardh K, Ormstad K. Prevalence and characteris- tics of sexual abuse in a national sample of Swedish seventeen-year-old boys and girls. Acta Paediatr 2000; 89(3):310-319.

Santos JC, Neves A, Rodrigues M, Ferrao P. Victims of sexual offences: Medicolegal examinations in emergency settings. J Clin Forensic Med 2006; 13:300-303.

Finkelhor D. Epidemiological factors in the clinical identifica- tion of child sexual abuse. Child Abuse Negl 1993; 17:67-70.

Finkelhor D. Sex abuse and sexual health in children: cur- rent dilemmas for the pediatrician. Schweiz Med Wochen- schr 1994; 124: 2320-2330.

Plant M, Plant M, Miller P. Childhood and adult sexual abuse: Relationships with "addictive" or "problem" behav- iours and health. J Addict Dis 2005; 24:25-38.

Glaser D. Child Sexual Abuse. Rutter M, Taylor T (Eds). Rutter's Child and Adolescent Psychiatry fourth ed., Mas- sachusetts, Blackwell Publishing, 2002; p.340- 358.

Walrath C, Ybarra M, Holden EW,Liao Q, Santiago R, Leaf P. Children with reported histories of sexual abuse: utilizing multiple perspectives to understand clinical and psychoso- cial profiles. Child Abuse Negl 2003; 27:509-524.

Bagley C, Mallick K. Prediction of sexual, emotional, and physical maltreatment and mental health outcomes in a lon- gitudinal cohort of 290 adolescent women. Child Maltreat 2000; 5: 218-26.

Abel GG, Harlow N. The Abel and Harlow child molesta- tion prevention study. Excerpted from the Stop Child Mo- lestation Book.Xlibris, 2001, Philadelphia.

Yiğit R. Çocukların Cinsel İstismarı ve Ensest. Anadolu Hemşirelik Sağlık Bilimleri Derg 2005, 8 (3):90-100.

Polat O. Ensest. TümboyutlarıylaÇocuk İstismarı-1. SeçkinYayınları, Ankara, p. 158-188.

Sözen Ş, Elmas İ, Karakuş M ve ark. Çocuğa yönelik cinsel istismar olgu sunumu.Çocuk Forumu, 3(3):56-59, 2000.

Öztürk M, Güzelhan Y, Ortaköylü L. Ensest öyküsü olan adli olguların incelenmesi. Yeni Symp 2000; 38(1):15-18.

Koçak U, Alpaslan AH. Psychiatric Disorders and Soci- odemographic Characteristics of Sexually Abused Children and Adolescents. The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20(1),27-33.

Spencer N, Devereux E, Wallace A, Sundrum R, Shenoy M, Bacchus C et al. Disabling conditions and registration for child abuse and neglect: a population-based study. Pediat- rics 2005; 116: 609-613.

Euser S, Alink LR, Tharner A, IJzendoorn MH, Baker- mans-Kranenburg MJ. The Prevalence of Child Sexual Abuse in Out-of-home Care: Increased Risk for Children with a Mild Intellectual Disability. J Appl Res Intellect Dis- abil 2016; 29:83-92.

Schoedl AF, Costa MCP, Mari J, Mello MF, Tyrka AR, Car- penter LL et al. The clinical correlates of reported child- hood sexual abuse: An association between age at trauma onset and severity of depression and PTSD in adults, J Child SexAbus 2010; 19:156-170.

Bernard-Bonin AC, Herbert M, Daigneault IV, Dansereau A. Disclosure of sexual abuse, and personal and familial factors as predictors of posttraumatic stress disorder symptoms in school-aged girls. Paediatr Child Health 2008; 13:479-486.

Sanci L, Coffey C, Olsson C et al. Childhood sexual abuse and eating disorders in females. Arch Pediatr Adolesc Med 2008; 162:261-267.

Nelson EC, Heath AC, Lynskey MT et al. Childhood sexual abuse and risk for licit and illicit drug related outcomes: A twin study. Psychol Med 2006;36,1473-1483.

Hamburger ME, Lebb RT, Swahn MH. Childhood maltreat- ment and early alcohol use among high-risk adolescents.J Stud Alcohol Drugs 2010;69: 291-295.

Kaynak Göster

1591 1332

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Fiziksel İstismar mı Yoksa Mavi Sklera mı? Olgu Sunumu

Bedir KORKMAZ, Mustafa Selim ÖZKÖK, Füsun ÇALLAK KALLEM, Musa DİRLİK, Ufuk KATKICI

El Yazısı İncelemelerinde Kullanılan Bireysel Karakteristiklerin Kanıt Değerinin Veri Tabanındaki Frekanslara Göre Belirlenmesi

Dilara ÖNER, SALİH CENGİZ, GÜRSEL ÇETİN

Türk Ceza Kanunu'nda Çocukların Cinsel İstismar Suçu: Beş Olgu Sunumu

SUNAY FIRAT, YİĞİT İLTAŞ, METE KORKUT GÜLMEN

Zehirlenme Olgularının Medikolegal Değerlendirmesinde Venöz Kan Gazı Analizinin Yeri: Olgu Sunumu

Burçin GÜRBEDEN, GÖKÇE KARAMAN, Devrim Sertaç ÖZKAN, Zehra UYANIKER DEMİROĞLU, MEHMET HAKAN ÖZDEMİR

Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış

Ekin Özgür AKTAŞ, Ahsen KAYA

Türkiye'de Adlî Tıbbın Kilometre Taşları: Prof. Dr. Fahri Ecevit

Cudi Ferat BURAN, Erdem ÖZKARA

Evlilik İçi Cinsel Saldırı Olgularını Ruhsal Bulgular Olmadan Tespit Etmek Mümkün mü?

Kenan KARBEYAZ, ADNAN ÇELİKEL, İbrahim ORTANCA

Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri

SEVCAN KARAKOÇ DEMİRKAYA, Mustafa KÜÇÜKKÖSE

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalından Yaş Tayini İstenen Olguların Değerlendirilmesi

MEHMET ATILGAN, Murat AKKOYUN

İş Kazası Sonucu Maluliyet Tayinine Konu Olan Üst Ekstremite Yaralanmaları: Üç Olgu Sunumu

Serbülent KILIÇ, Sündüz ADIYAMAN, Fatih SEZER, Gürol CANTÜRK